Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3089
Title: Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ndeki metal sanayi iş koluna ait işyerlerinde iş kazası sıklığı ve etkileyen bazı etmenler
Other Titles: Occupational accident frequency and some effecting factors in work places of metal industry in Nilufer Industrial Zone
Authors: Akış, Nalan
Bingöl, Seyithan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
Keywords: İş kazası
İş güvenliği
Metal sanayi
İşçi
Sanayi sitesi
Occupational accident
Occupational safety
Metal industry
Industrial zone
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bingöl, S. (2010). Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ndeki metal sanayi iş koluna ait işyerlerinde iş kazası sıklığı ve etkileyen bazı etmenler. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) metal sanayi iş koluna ait işyerlerinde son bir yılda iş kazası geçirenlerin sıklığı ve etkileyen bazı etmenler değerlendirilmiştir.NOSAB metal sanayi iş koluna ait 19 işyerinde çalışan 795 mavi yakalı işçi çalışmaya dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak işçilere anket formu uygulanmıştır. İşçilerin sosyodemografik özelliklerini, işle ilgili özelliklerini, kişisel özelliklerini ve geçirdikleri iş kazalarıyla ilgili özellikleri sorgulayan anket formu, gözlem altında yanıtlama tekniği ile doldurulmuştur.Çalışmamızda son bir yılda en az bir iş kazası geçiren işçilerin oranı %15,5 (123 kişi) ve son bir yıldaki iş kazası insidans hızı binde 307 olarak bulunmuştur.Çalışmamızda yaşı 29 ve altında olanlarda, haftalık çalışma süresi 45 saat üzerinde olanlarda, çalıştığı işyerinde işyeri hekimi bulunmayanlarda, iş kazasına bağlı kalıcı sakatlığı olanlarda ve işinden memnun olmayanlarda iş kazası riski anlamlı olarak daha fazla saptanmıştır.İş kazalarını azaltabilmek için, haftalık çalışma sürelerinin yasal süreden fazla olmasının engellenmesi ve 50'nin altında işçi çalıştıran işyerlerinin sistemli olarak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmalıdır.
In this study, the occupational accident frequency in one year and effecting factors in work places of metal industry in Nilüfer industrial zone (NOSAB), have been evaluated. 795 blue-collar workers from 19 work places which belong to NOSAB metal industry have been included to the study.Data is gathered using a questionnaire that was filled under supervision . The questionnaire included questions about socio-demographic characteristics and personal features of the worker as well as features of the accident. In our study, the rate of workers who experienced at least one occupational accident in the last year was 15.5% (n=123) and the incidence was 307 per thousand.Accident risk was significantly higher among workers who were under the age of 29 years, who worked over 45 hours a week, who were not happy with their occupation and who worked in work places with out a work place physician, In order to prevent occupational accidents working hours shouldn't be over the legal limits and work places with less then 50 workers should get systematic occupational health and safety services.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3089
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307243.pdf576.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons