Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3085
Title: Sıçanlarada renal iskemi-reperfüzyon hasarının azaltılmasında fosfodiesteraz tip 5'in (Tadalafil) rolü
Other Titles: The role of phosphodiestherase type 5 (Tadalafil) in reducing renal ischemia-reperfusion injury in rats
Authors: Vuruşkan, Hakan
Gasanov, Feyzul
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
Keywords: Tadalafil
Renal iskemi
Reperfüzyon hasarı
Renal ischemia
Reperfusion injury
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gasanov, F. (2010). Sıçanlarada renal iskemi-reperfüzyon hasarının azaltılmasında fosfodiesteraz tip 5'in (Tadalafil) rolü. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Klinikte renal iskemi–reperfüzyon hasarı ile parsiyel nefrektomi, renal transplantasyon, şok ve travma durumlarında karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada böbreğin iskemi–reperfüzyon hasarına karşı korunabilmesi amaçlandı. Serbest radikal giderici ve antiiskemik etkisi olan Tadalafil ile iskemi–reperfüzyon hasarı önlenmeye çalışıldı. Ağırlıkları 250–300gr arasında değişen, randomize olarak 6 gruba ayrılan toplam 36 adet Spraque Dawley cinsi dişi rat kullanıldı. İskemi grubunda sağ böbreğe nefrektomi, sol böbreğe 45 dakika süreyle renal iskemi uygulandı ve nefrektomi yapıldı. İskemi–reperfüzyon grubunda sağ böbreğe nefrektomi, sol böbreğe 45 dakika süreyle renal iskemi ardından 1 saat süreyle reperfüzyon uygulandı ve nefrektomi yapıldı. Tadalafil + İskemi grubunda bütün ratlara anestezi öncesi 1ml olacak şekilde suda çözülmüş Tadalafil 1mg /kg dozunda oragastrik lavaj ile verildi, sağ nefrektomi yapıldı, sol böbreğe 45 dakika süreyle renal iskemi uygulandı ve nefrektomi yapıldı. Tadalafil + iskemi + reperfüzyon grubunda da bütün ratlara anestezi öncesi 1ml olacak şekilde suda çözülmüş Tadalafil 1mg /kg dozunda oragastrik lavaj ile verildi, sağ nefrektomi yapıldı, sol böbreğe 45 dakika süreyle renal iskemi ve 1 saat süreyle reperfüzyon uygulandıktan sonra nefrektomi yapıldı. Biyokimyasal incelemelerde lipid peroksidasyon ürünü olan Malonildialdehid (MDA), histopatolojik incelemede ise renal iskemik hasarda tübüler nekroz, tübüler atrofi, reaktif atipi, fırçamsı kenar hasarı, hidropik dejenerasyon, glomerüler skleroz, interstisiyel fibrozis, interstisiyel inflamasyon esas alındı. Tadalafil iskemi–reperfüzyon sonrasında tübüler hasarını ve nekroz gelişmini engellemektedir. Bu etkinin Tadalafil verilen iskemi grubunda olmayıp Tadalafil verilen iskemi–reperfüzyon grubunda olması Tadalafilin reperfüzyon aşamasında etkin olduğu düşüncesini oluşturmaktadır. Tadalafil iskemi–reperfüzyon hasarını önlemede klasik tedavilere ek olarak verilebilir.
In clinical practice; renal ischemia– reperfusion injury is met in partial nephrectomy, renal transplantation, schock and trauma cases. The aim was to increase the tolerance interval of kidneys to the ischemia and reperfusion injury. Tadalafil is used to reduce the effects of ishemia– reperfusion injury, for its free radical eliminating and antiischemic features. Thirty six Spraque Dawley rats, which weight between 250–300 grams, were used. Rats were not fed for twelf hours before test. Rats were randomized into 6 groups. Control and Şam groups went under bilateral nephrectomy. In ischemia group, nephrectomy performed to the right kidney, left kidney was held in ischemia for 45 minutes and nephrectomy performed afterwards. In Tadalafil–ischemia group; all rats were given 1 mg/kg Tadalafil by orogastric lavage before anesthesia, then right nephrectomy performed, left kidney was held in ischemia for 45 minutes and nephrectomy performed afterwards. In Tadalafil–ischemia–reperfusion group, all rats were given 1 ml Tadalafil that dissolved in water and 1 mg/kg Tadalafil by orogastric lavage, right nephrectomy performed, left kidney was held in ischemia for 45 minutes and applied reperfusion for 1 hour, and nephrectomy performed afterwards. Kidneys were taken under biochemical and histopathhological examination. Biochemical examination based on malonildialdehid (MDA) which is a product of lipid peroxidation; and histopathological examination based on tubuler necrosis, tubuler atrophy, reactive atypia, brush border injury, hydropic degeneration, glomeruler sclerosis, Bowman’s capsula dilatation, interstitial fibrosis and interstitial inflamation. Tadalafil prevents kidneys from tubular injury and necrosis. This effect occurs only in Tadalafil receiving ischemia–reperfusion group, so it can be thougt that Tadalafil is active in reperfusion phase. Tadalafil can be used as an additional therapy to the classical regimens in order to avoid ischemia– reperfusion injury.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3085
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307242.pdf362.48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons