Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3083
Title: Sevofluran veya propofol ile anestezi indüksiyonuna deksmedetomidin eklenmesinin klasik LMA yerleştirilme başarısına etkilerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of the combination of dexmedetomidine with either sevoflurane or propofol induction according to the success rate of classical LMA insertion
Authors: Bilgin, Hülya
Demir, Servet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Sevofluran
Propofol
Deksmedetomidin
LMA
Sevofulurane
Dexmedetomidine
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demir, S. (2009). Sevofluran veya propofol ile anestezi indüksiyonuna deksmedetomidin eklenmesinin klasik LMA yerleştirilme başarısına etkilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada sevofluran veya propofol indüksiyonu ile laringeal maske (LMA) yerleştirilmesi başarısına deksmedetomidin eklenmesinin etkilerini karşılaştırmayı amaçladık. UÜTF Etik Kurul Komitesi onayı alındıktan sonra; ASA I-II grubu, 20– 50 yaş aralığında elektif cerrahi planlanan 80 olgu çalışmaya dahil edildi. Tüm olgulara, sistolik arter basıncı (SAB), diastolik arter basıncı (DAB) ve ortalama arter basıncı (OAB), kalp atım hızı (KAH), periferik oksijen satürasyonu (SpO2), soluk sonu CO2 (ETCO2) ve BİS monitörörizasyonu uygulandı. Hastalar randomize olarak kapalı zarf usulü ile 4 gruba ayrıldı: Grup S (n=20) sevofluran %8, Grup P (n=20) 3 mg/kg propofol i.v, Grup DP (n=20) deksmedetomidin 1µg/kg i.v bolus takiben 3 mg/kg propofol i.v. ve Grup DS (n=20): deksmedetomidin 1µg/kg bolus takiben sevofluran %8 ile indüksiyon yapıldı. LMA yerleştirilmesi sırasında oluşan çene hareketlerinde kısıtlılık, öksürme, hareket gibi parametrelerin değerlendirilmesi ve LMA yerleştirilme kalitesi değerlendirilmesi için modifiye Muzi skoru kullanıldı ve belirli zamanlarda kaydedildi. LMA yerleştirilmesi sırasında ölçülen modiiye Muzi skorları Grup S ve P’de (6.15±1.03 7.05±1.35) Grup DP ve DS’den (2.55±0.60, 2.30±0.57) belirgin olarak yüksekti. (p<0.001). Grup S’de 17 (%85), Grup P’de 16 (%80), Grup DS ve DP’de ise tüm olgulara ilk denemede LMA başarılı şekilde yerleştirildi. Grup S ve Grup P’de BIS değerleri LMA yerleştirildikten sonra kontrol değerlerine göre anlamlı olarak yükseldi (p<0.001). Grup P’de SAB, DAB, OAB değerleri indüksiyon sonrası anlamlı olarak düşüktü. Ancak hemodinamik ve solunumsal parametreler yönünden gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Sevofluran veya propofol indüksiyonundan 30 sn önce uygulanan 1 µg/kg deksmedetomidinin; hemodinamik parametreler üzerine olumsuz etki yapmadan LMA yerleştirme başarısını ve kalitesini arttırdığı sonucuna vardık.
Our aim was to investigate the effect of intravenous dexmedetomidine on success rate of laringeal mask (LMA) insertion during sevoflurane or propofol induction. After the Uludag University ethics committee approval; 80 ASA I-II patients scheduled to undergo elective surgical procedures were enrolled the study. All patients were monitored for measuring systolic artery pressure (SAP), diastolic artery pressure (DAP), mean arterial pressure (MAP), hearth rate, peripheral oxygen saturation, end tidal CO2 and with Bispectral Index (BIS) monitor. Patients were randomized into the four groups by sealed envelope technique regarding the induction of general anesthesia: Group S (n=20); 8% sevoflurane, Group P (n =20); 3mg/kg intravenous propofol, Group DP (n=20); 1µg/kg intravenous dexmedetomidine plus 3 mg/kg intravenous propofol and Group DS (n=20); 1µg/kg intravenous dexmedetotimidine plus 8% sevoflurane. During LMA insertion, parameters such as jaw relaxation, cough, and patient movement were evaluated using the modified Muzi score to assess LMA insertion quality and were also recorded at the regular time points. The modified Muzi scores which were measured during LMA insertion were significantly higher in Group S and Group P (6.15±1.03 and 7.05±1.35, respectively) than Group DP and Group DS (2.55±0.60 and 2.30±0.57, respectively) (for all, p<0.001). The success rate of LMA insertion at the first attempt was 17 (85%), 16 (80%), 20 (100%) and 20 (100%) in Groups S, P, DS and DP, respectively. In Group P and Group D, increased BIS values were determined immediately after the insertion of LMA. When compared with the baseline values, SAP, DAP and MAP measurements showed significantly decreases after the induction in Group P. However, hemodynamic parameters. As a conclusion, the administration of 1 µg/kg intravenous dexmedetomidine before the induction of propofol and sevoflurane results in increased success rate of LMA insertion and improved the insertion quality without any alterations on hemodynamic parameters.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3083
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289317.pdf291.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons