Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3082
Title: Hipertiroidili hastalarda otonomik disfonksiyonun kalp hızı toparlanması ve diğer egzersiz parametreleri ile değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of autonomic dysfunction with heart rate recovery and other exercise parameters in patients with hyperthyroidism
Authors: Güllülü, Sümeyye
Bilgili, Gökhan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Hipertiroidi
Otonomik disfonksiyon
Egzersiz stres testi
Kalp hızı toparlanması
İkili ürün
İkili ürün rezervi
Hyperthyroidism
Autonomic dysfunction
Exercise stress test
Heart rate recovery
Double product
Double product reserve
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bilgili, G. (2010). Hipertiroidili hastalarda otonomik disfonksiyonun kalp hızı toparlanması ve diğer egzersiz parametreleri ile değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Tiroid bezinden tiroid hormon sentezi veya sekresyonu artışına hipertiroidizm denilmektedir. Tirotoksikoz dolaşımda tiroid hormonlarının artmasına bağlı olarak, kendisini başlıca metabolizmanın hızlanması ve sempatik sinir sistemi aktivasyonu ile karakterize eden bir hastalıktır. Hipertiroidi ve tirotoksikoz günlük pratikte sıklıkla birbirlerinin yerlerine kullanılsa da, hipertiroidi sadece tiroid bezinden aşırı tiroid hormonu salgılanmasıyla oluşan klinik bir tablodur. Hipertiroidi prevalansı toplumda %1'dir. Bunların da %90'nını subklinik hipertiroidi oluşturur.Hipertiroidinin kardiyovasküler sistem üzerine olan etkilerini araştıran pek çok çalışmada bu durumun, kalbin yapısında ve fonksiyonlarında önemli anormallikler ile ilişkili olabileceği gösterilmiştir. Hipertiroidinin; kalp hızı düzenlenmesinde sempatik aktivitede artış ve parasempatik aktivitede azalma ile karakterize bir durum olduğu gösterilmiştir. Egzersiz sonrası anormal kalp hızı toparlanması, otonom fonksiyon bozukluğunun bir bulgusu olarak kabul edilmektedir ve mortaliteyle ilişkili bulunmuştur. Hipertiroidili hastalardaki otonomik disfonksiyon daha önceki çalışmalarda kalp hızı değişkenliği ile değerlendirilmiştir. Biz ise çalışmamızda hipertiroidili hastalardaki otonomik disfonksiyonun, kalp hızı toparlanması yanında diğer egzersiz parametreleri üzerine olan etkisini incelemeyi amaçladık.Çalışmaya subklinik hipertiroidisi olan 30 hasta (23 kadın, 7 erkek) çalışma grubu olarak ve hipertiroidisi olmayan 30 hasta (23 kadın, 7 erkek) kontrol grubu olarak alındı. Çalışmaya alınan hastalardan anamnez ve fizik muayene sonrasında kan örnekleri alındı, egzersiz stres testi yapıldı. Egzersiz stres testi ile kalp hızı toparlanması yanında, miyokardın tükettiği oksijen miktarının dolaylı göstergeleri olan diğer egzersiz parametreleri (istirahat ve zirve ikili ürün, ikili ürün rezervi değerleri) hesaplandı.Çalışmaya sadece subklinik hipertiroidili hastalar alınmış olup, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında kalp hızı toparlanması istatistiksel açıdan anlamlı olmasa da hasta grubunda daha düşük bulunmuştur. İstirahatteki ikili ürün değerleri açısından her iki grup arasında anlamlı fark saptanmazken, subklinik hipertiroidili hastaların zirve ikili ürün ve ikili ürün rezervi değerleri kontrol grubuna göre anlamlı olacak şekilde daha düşük bulundu.Sonuç olarak, subklinik hipertiroidili hastalarda otonomik disfonksiyonu gösteren kalp hızı toparlanmasının yavaşladığı, sol ventrikül performansını ve miyokardın oksijen tüketiminin dolaylı göstergeleri olan ikili ürün ve ikili ürün rezervinin maksimal egzersizde azaldığı saptandı. Subklinik hipertiroidili hastalarda otonomik disfonksiyon olduğu, sol ventrikül performansının ve miyokardiyal oksijen tüketiminin bozulduğu gösterilmiştir. Mortalite artışı ile ilişkili olan bu değerlerin daha geniş çaplı çalışmalarla da gösterilmesi uygun olacaktır.
The increased in thyroid hormone synthesis or secretion of these hormones from the tyhroid gland is called hyperthyroidism. Thyrotoxicosis is a disease due to thyroid hormone increment in circulation and mainly characterized by increased metabolic activity and sympathetic nervous system activation. Although in daily practise hyperthyroidism and thyrotoxicosis are commonly used instead of each other, hyperthyroidism is a clinical condition that occurs only due to excess thyroid hormone secretion from thyroid gland. Prevalance of hyperthyroidism in population is 1%. 90% of it is subclinical hyperthyroidism.Many studies searching the effects of hyperthyroidism on cardiovascular system has showed that this condition may be related to many abnormalities in structure and function of heart. It has been showed that hyperthyroidism is characterized by increased sympathetic activation and decreased parasympathetic activation in heart rate regulation. Abnormal heart rate recovery after exercise is accepted as a sign of autonomic dysfunction and is related to mortality. In previous studies, autonomic dysfunction in hyperthyroid patients is evaluated by heart rate variability. In our study we aimed to evaluate the effects of autonomic dysfunction heart rate recovery and the other exercise parameters in patients with hyperthyroidism.Our study included 30 patients with subclinical hyperthyroidism (23 women, 7 men) as study group and 30 patients without hyperthyroidism (23 women, 7 men) as control group. Following history and physical examination of study population, blood samples were taken and exercise stress test was applied. Besides exercise stress test and heart rate recovery, other exercise parameters that are indirect measures of oxygen amount consumed by the myocardium (rest and peak double product, double product reserve values) was measured.In the study only patients with subclinical hyperthyroidism were enrolled, and heart rate recovery was nonsignificantly lower in the patient group compared to the control group. At rest while the two groups did not significantly differ in terms of double product values, peak double product and double product reserve of patients with subclinical hyperthyroidism were significantly lower compared to the control group.In conclusion, it was determined that heart rate recovery which shows autonomic dysfunction in patients with subclinical hyperthyroidism is slower, double product and double product reserve which are indirect measures of left ventricular performance and myocardial oxygen consumption decrased during maximal exercise. In cases with subclinical hyperthyroidism presence of autonomic dysfunction, and deterioration of left ventricular performance and myocardial oxygen consumption is demonstrated. These values that are associated with mortality increase need to be proved with large scaled studies.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3082
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307241.pdf377.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons