Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3079
Title: Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi işlemi için bilinçli sedasyon uygulamasında midazolam ile deksmedetomidinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of midazolam and dexmedetomidine for conscius sedation during endoscopic retrograde cholangiopancreatography
Authors: Şahin, Şükran
Kılıç, Neslihan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: ERKP
Midazolam
Deksmedetomidin
Bilinçli sedasyon
ERCP
Midazolam
Dexmedetomidine
Conscious sedation
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıç, N. (2009). Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi işlemi için bilinçli sedasyon uygulamasında midazolam ile deksmedetomidinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada endoskopik retrograd kolonjiopankreatografi (ERKP) işlemi sırasında bilinçli sedasyon için uygulanan midazolam ve deksmedetomidinin hemodinami ve solunum parametreleri, sedasyon, yan etkiler, kognitif fonksiyonlara etkileri ile, hasta ve cerrah konforu açısından karşılaştırılmaları amaçlandı.18-80 yaşları arasında, Amerikan Anestezistler Birliği'nin (ASA) sınıflamasına göre I ve II anestezi risk grubuna giren 50 olgu çalışmaya alınarak, çalışma protokolü anlatıldı. Olguların demografik verileri ve çalışma süresince vital bulguları kaydedildi. Sedasyon skorları ölçümünde Ramsay sedasyon skoru (RSS) kullanıldı. Mini mental test (MMT) olgulara sedasyon öncesinde ve derlenme odasında modifiye Aldrete skoru (MAS) 9-10 olduğunda uygulandı. Ağrı değerlendirilmesinde yüz ağrı ölçeği (YAÖ) kullanıldı. Hastalar randomize olarak iki gruba ayrıldı: Grup M'deki olgulara midazolam 0.04 mg kg-1 intravenöz (i.v) uygulandıktan sonra RSS'u 3-4 olacak şekilde 0.5 mg ek dozlarla işleme devam edildi. Grup D'deki olgulara deksmedetomidin 1 µg kg-1 sa-1 olacak şekilde 10 dakika yükleme dozu uygulandı. Takiben olguların RSS'u 3-4 olacak şekilde 0.2-0.7 µg kg-1sa-1 deksmedetomidin infüzyonuna başlandı.Gruplar arası kalp hızı (KH) karşılaştırıldığında 20, 25, 30, 35, 40. dakikalarda istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulundu. Grupların kendi arasında ve grup içi karşılaştırılmasında, ortalama arter basıncı (OAB) değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Kognitif fonksiyonlar açısından iki grup karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı.Komplikasyonlar açısından gruplar karşılaştırıldığında öksürük, bulantı ve kusma Grup M'de 3'er (%12) olguda görülürken, Grup D'de hiçbir olguda gözlenmedi. Öğürme Grup M'de 7 (%28), Grup D'de ise 4 (%16) olguda gözlendi. Gruplar arasında cerrah ve hasta memnuniyeti karşılaştırıldığında, Grup D'de hasta ve cerrah memnuniyetinin daha yüksek olduğu saptandı.Endoskopik retrograd kolonjiopankreatografi ve benzeri kısa süreli invaziv işlemlerde deksmedetomidin ile bilinçli sedasyon uygulaması rutinde kullanılan midazolam uygulamalarına önemli bir alternatif olabilir.
In this study, a comparison of midazolam and dexmedetomidine utilized for sedation during endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) was conducted to evaluate differences in efficacy, hemodynamics, respiratory function, sedation, cognitive function, side effects, and patient as well as surgeon satisfaction.Fifty patients, ASA I and II, between the ages of 18-80 were included in the study. Demographic data and vital signs of the patients were recorded throughout the study, and the Ramsay sedation scale (RSS) was utilized to assess the level of sedation. A mini mental status examination (MMSE) was performed prior to sedation and in the recovery room once the modified Aldrete score (MAS) was 9-10. Immediately following the procedure, each patient's pain was evaluated using the faces pain scale-revised (FPS-R). Patients were randomly assigned into two groups, Group M and Group D. Patients in Group M received midazolam with an initial bolus infusion of 0.04 mg/kg intravenously (i.v), followed by additional doses of midazolam 0.5 mg i.v titrated to achieve a RSS of 3-4. Patients in Group D received dexmedetomidine with an initial bolus infusion of 1 mcg/kg/hr i.v over 10 minutes, followed by a continuous infusion of 0.2-0.7 mcg/kg/hr titrated to achieve a RSS of 3-4.Hemodynamic variable were compared which showed a statistically significant difference in the heart rate (HR) between the two groups. Patients in Group D had a lower HR 20, 25, 30, 35 and 40 minutes following the initiation of sedation. There was no statistical difference in mean arterial pressures, cognitive function, sedation scores or respiratory rate between the two groups.Side effects were evaluated between the two groups. 3 patients (12%) in Group M experienced nausea, vomiting, or coughing during the procedure, while no patient in Group D experienced these side effects. When the two groups were compared in relation to complications; coughing, nausea and vomiting were seen in 3 (12%) patients in Group M, while no patient had in Group D. The procedure elicited a gag response in 7 (28%) patients in Group M, and 4 (16%) patients in Group D. When patient and surgeon satisfaction was compared between the two groups, Group D showed higher satisfaction scores from both the patient and surgeon.The utilization of dexmedetomidine for conscious sedation during short, invasive procedures, such as ERCP, could be a superior alternative to the utilization of midazolam.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3079
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289316.pdf555.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons