Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3076
Başlık: Posttorakotomi ağrısında torakal paravertebral blok için bupivakain ile levobupivakainin karşılaştırılması
Diğer Başlıklar: Comparison of bupivacain and levobupivacain for thoracic paravertebral block in postthoracotomy pain
Yazarlar: Moğol, Elif Başağan
Kaya, Şener
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Torakal paravertebral blok
Bupivakain
Levobupivakain
Thoracic paravertebral block
Bupivacain
Levobupivacain
Yayın Tarihi: 2012
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kaya, Ş. (2012). Posttorakotomi ağrısında torakal paravertebral blok için bupivakain ile levobupivakainin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bu çalışmada, torakotomi olgularında paravertebral kateter yoluyla fentanil ile birlikte bupivakain ve levobupivakain uygulanan iki grubun operasyon sonrası ağrıları ve solunum fonksiyonları karşılaştırılmıştır.Çalışmaya torakotomi uygulanacak, ASA I - III, 18-65 yaş arası 40 hasta dahil edilerek iki gruba randomize edildi. Tüm hastalara gruplarına göre 20 ml lokal anestezik bolus olarak uygulandı. Grup B'de %0.25 bupivakain, Grup L'de ise %0.25 levobupivakain 2 mcg/ml fentanil ile kombine edilerek paravertebral kateter yoluyla 0.1 ml/kg hızında infüze edildi. Hastalara operasyondan önceki gün ve sonraki 1., 6., 24. ve 48. saatlerde vizüel analog skala (VAS) ile ağrıları soruldu, arteriyel kan gazları değerlendirildi ve solunum fonksiyon testi uygulandı. Yan etkiler kaydedildi. VAS 4 ün üzerinde olan hastalara 1 mg/kg intramüsküler pethidin uygulandı. Uygulama zaman ve dozları kaydedildi.Hastaların demografik özellikleri ve cerrahi sürelerinde fark yoktu (p>0,05). Birinci saatteki VAS skorları her iki grupta da sonraki saatlerden yüksekti (p<0.001) ve gruplar arasında fark yoktu (p>0.05). Ek analjezik olarak uygulanan pethidin dozu ve uygulama sayısı iki grupta da benzerdi (p>0.05). Postoperatif 1. ve 2. günde ölçülen FEV1 ile FVC değerleri iki grupta da preoperatif değerlerden anlamlı olarak düşüktü (p<0.001), ancak gruplar arasında fark yoktu (p>0.05). Ortalama PaO2, PaCO2 ve SaO2 değerlerinde gruplar arasında farklılık yoktu (p>0.05) ve bu değerler tüm ölçüm zamanlarında normal sınırlar içindeydi. Grup B ve Grup L'de ikişer hastada bulantı, Grup B'de iki, Grup L'de bir olguda hipotansiyon gözlendi. Yan etkiler açısından iki grup arasında fark saptanmadı (p>0.05).Sonuç olarak posttoraktomi ağrısının tedavisinde paravertebral blok uygulamasında bupivakain ve levobupivakainin eşdeğer etkinliğe sahip olduğu ve güvenle kullanılabileceği kanısına varılmıştır.
This study compared post-operative pain and respiratory function of two groups who were given bupivacain and levobupivacain with fentanyl through a paravertebral catheter in thoracotomy patients.A total of 40 patients aged between 18-65 years with ASA I-III, who were scheduled for thoracotomy, were enrolled to the study and randomized into two groups. All patients recived 20 ml bolus local anesthetics according to their groups. In Group B 0.25% bupivacain and in Group L 0.25% levobupivacain combined with fentanyl were infused at a rate of 0.1 ml/kg via paravertebral catheter. The pain scores measured by a visual analog scale (VAS) were assessed, arterial blood gases were evaluated and respiratory function tests were applied one day before the operation and 1, 6, 24 and 48 hours after the operation. Side effects were recorded. The patients with VAS above 4 received 1 mg/kg intramusculary pethidine. Time and doses of administration were recorded.Demographics and duration of surgery were not different between the groups (p>0,05). VAS scores recorded at 1st hour were higher in both groups compared to next hours (p<0.001) and there was no difference between the groups (p>0,05). Dosage and number of administration of pethidine, which was given as a rescue analgesic, were similar in two groups (p>0.05). FEV1 and FVC measured at postoperative 1st and 2nd days were significantly lower than preoperative measurements in both groups (p<0.001), but there was no difference between the groups (p>0.05). Mean PaO2, PaCO2 ve SaO2 values were not different between the groups (p>0.05) and these values were within normal ranges in all measurement time points. Two patients in Group B and Group L had nausea, and two patients in Group B and one patient in Group L had hypotension. There was no difference between two groups in terms of side effects (p>0.05).Consequently, it was concluded that, in the treatment of posthoracotomy pain with paravertebral block, bupivacain and levobupivacain had equivalent efficiency and could be safely used.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3076
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
308154.pdf643.16 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons