Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3069
Title: Çalışan kalpte koroner arter cerrahisinde desfluran ve total intravenöz anestezi'nin (TIVA) hemodinami üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of the hemodynamic effects of desflurane and total intravenous anesthesia (TIVA) in coronary artery bypass surgery on the beating heart
Authors: Moğol, Elif Başağan
Özbey, Tuğçe
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Koroner arter bypass greft cerrahisi
Desfluran
TIVA
Propofol
Hemodinami
Coronary artery bypass graft surgery
Hemodynamics
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özbey, T. (2010). Çalışan kalpte koroner arter cerrahisinde desfluran ve total intravenöz anestezi'nin (TIVA) hemodinami üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda, çalışan kalpte gerçekleştirilen koroner arter `'bypass'' (ÇKKAB) cerrahisi geçirecek hastalarda desfluran ile total intravenöz anestezi'nin (TIVA) hemodinamik değişiklikler, kardiyak komplikasyonlar ve derlenme zamanı üzerine etkilerini karşılaştırdık.Etik kurul onayı alındıktan sonra, ASA II-III grubu, 35-80 yaş aralığında sol ventrikül disfonksiyonu olmayan, elektif ÇKKAB cerrahisi geçirecek 30 olgu çalışmaya alındı. Anestezi indüksiyonu 0.2 mg/kg etomidat, 5 mikrogram/kg fentanil, 0.6 mg/kg roküronyum ile sağlandı. İdamede Grup D'de %50 oksijen-hava karışımı içinde Desfluran (0.8-1.2 MAC) veya Grup T'ye 0.1-0.2 mg/kg/dakika propofol infüzyonu ile TIVA kullanıldı. Kalp atım hızı (KAH), sistolik arter basıncı (SAB), diyastolik arter basıncı (DAB), ortalama arter basıncı (OAB), pulmoner arter basıncı (PAB), pulmoner arter oklüzyon basıncı (PAOB), santral venöz basınç (SVB) ve kardiyak indeks (CI) kaydedildi. Ayrıca atım hacmi indeksi (SVI), sistemik vasküler rezistans indeksi (SVRI), pulmoner vasküler rezistans indeksi (PVRI), sol ve sağ ventrikül atım iş indeksi (LVSWI, RVSWI) standart formüllerle hesaplandı. Gözlenen kardiyak komplikasyonlar ve derlenme özellikleri kaydedildi. İstatistiksel değerlendirmede Shapiro Wilk testi, Mann Whitney U testi, Wilcoxon sıra toplam testi kullanıldı.Olguların demografik verileri, preoperatif özellikleri benzer bulundu. İki çalışma grubunu karşılaştırdığımızda KAH'da ES döneminde grup D'deki azalmanın, grup T'ye göre daha belirgin olduğu belirlendi (p<0.05). SAB ve DAB'daki değişiklikler benzer bulunurken, OAB'da sadece İS döneminde Grup D'deki düşüşün grup T'ye göre daha fazla olduğu saptandı (p<0.05). SVB, PAB, PAOP, CO ve CI, RVSWI değerleri arasında anlamlı farklılık izlenmedi. Grup D'de SVI değerinde OS döneminde anlamlı düşme saptandı (p<0.05) .SVRI değerlerinde her iki grupta da farklılık izlenmedi Gruplar arası karşılaştırmada PVRI'da; CİS, MRÖ, MRS, OS dönemlerinde Grup D' deki artışın grup T'deki artıştan fazla olduğu saptandı(p<0.05, p<0.01, p<0.01, p<0.05). İki grubu karşılaştırdığımızda; LVSWI değerlerinde; OS döneminde Grup D'deki düşüş anlamlı olarak farklıydı (p<0.01). RVSWI değerlerinde de gruplar arasında farklılık saptanmadı. İki çalışma grubu arasında kardiyak komplikasyonlar ve hastaların derlenme süreci açısından fark bulunmadı.ÇKKAB cerrahisi geçirecek hastalarda bir volatil anestezik ajan olan desfluranın, TIVA'ya benzer hemodinamik etkiler gösterdiğini saptadık. Desfluranın, ÇKKAB cerrahisinde sık kullanılan TIVA'ya alternatif olarak kullanılabilecek bir volatil anestezik ajan olduğu sonucuna vardık.
In our study, we compared the total intravenous anesthesia(TIVA) with desfluran on the effects of hemodynamic parameters, cardiac complications and recovery period of the patients undergoing coronary artery bypass surgery on the beating heart(CABBH)After approval of the ethical committee, 30 patients aged 35-80 yr undergoing elective CABBH surgery, were taken in this study. Anesthesia induction was provided with etomidate 0.2 mg/kg, fentanyl 5 micrograms/kg, rocuronium 0.6 mg/kg. All patients were randomly assigned to two groups in order to maintance of anesthesia. Anesthesia was maintained with desflurane in 50% oxygen-air mixture (0.8-1.2 MAC) in Group D, and with propofol infusion (0.1-0.2 mg/kg/min) in Group T. Fentanyl infusion was given to all patient during the all operation period. Heart rate (HR), systolic artery pressure (SAP), diastolic artery pressure (DAP), mean artery pressure (MAP), pulmonary artery pressure (PAP), pulmonary artery wedge pressure (PAOP), central venous pressure (CVP) and cardiac index (CI) were recorded. Additionally stroke volume index (SVI), systemic vascular resistance index (SVRI), pulmonary vascular resistance index (PVRI), left ventricle systolic work index (LVSWI), right ventricle systolic work index (RVSWI) were calculated with standard formula. Observed cardiac complications and recovery characteristics were recorded. Shapiro Wilk test, Mann Whitney U test and Wilcoxon rank sum test were used for statistical analiysis.Demographic data of the patients and preoperative characteristics were similar. When we compared two study groups, the decrease of HR in Group D was more significant at ES period (P<0.05). While the changes in SAP and DAP were similar, in both groups, the decrease of MAP value at IS period was more in Group D (p<0.05). There were no significant changes in CVP, PAP, PAWP, CO, CI and SVRI. At the end of the operation the decrease of SVI in Group was significant (p<0.05). The value of PVRI was higher in Group D at CIS, MRO, MRS and OS periods (p<0.05, p<0.01, p<0.01, p<0.05,). When we compared the two groups, the decrease in LVSWI in group D at OS period was significantly different (p<0.01). There was no significant difference in RVSWI. There was no difference between the study groups in cardiac complications and recovery period of the patients.We determined that desfluran which is volatile anesthetic showed similar hemodynamic effects with TIVA in patients undergoing CABBH surgery. We concluded that desfluran is a volatile anesthetic agent that can be used as an alternative to TIVA which is frequently used in CABBH surgery.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3069
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307239.pdf1.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons