Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3065
Title: Çocuklarda toplum kaynaklı pnömoninin akciğer ultrasonu ile değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of lung ultrasonography in the diagnosis of community-acquired pneumonia in children
Authors: Yazıcı, Zeynep
Palabıyık, Figen
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı/Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Akciğer grafisi
Akciğer ultrasonu
Çocuk
Toplum kaynaklı pnömoni
Chest X-ray
Children
Community- acquired pneumonia
Lung ultrasound
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Palabıyık, F. (2015). Çocuklarda toplum kaynaklı pnömoninin akciğer ultrasonu ile değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Toplum kaynaklı pnömoni (TKP) çocuklarda yüksek mortalite ve morbiditeye neden olan ve sık izlenen ciddi bir akciğer enfeksiyonudur. Çocuklarda TKP tanısı klinik olarak konur ve gerekli olgularda akciğer grafisi ile tanı desteklenir. Akciğer ultrasonu (AUS) ise TKP tanısında henüz rutin olarak kullanılan bir yöntem değildir. Bu çalışmanın amacı çocuklarda şüpheli TKP olgularında AUS'nin pnömoni saptamadaki etkinliğini belirlemek ve çocuklarda TKP tanısında akciğer grafisine alternatif bir yöntem olarak kullanılabilirliğini araştırmaktır. Gereç ve yöntem: Klinik olarak TKP'den şüphe edilen toplam 83 çocuk hastaya prospektif olarak klinik değerlendirme sonrası akciğer grafisi ve AUS yapıldı. Çalışmada TKP tanısında altın standart olarak İngiliz Toraks Derneği ve Dünya Sağlık Örgütü kılavuzlarına göre olguların klinik bulguları ve akciğer grafilerinin tecrübeli bir pediatrist tarafından değerlendirilerek kesin TKP tanısı konması kullanıldı. Akciğer grafisi ve AUS ile izlenen pnömoni bulguları alveolar konsalidasyon ve non alveolar konsalidasyon (B çizgileri, beyaz akciğer, plevral düzensizlik) olarak sınıflandırıldı. AUS'nin çocuklarda TKP tanısında etkinliği akciğer grafisi ile karşılaştırılarak değerlendirildi. Plevral effüzyon ayrı olarak değerlendirmeye alındı. Bulgular: Yetmiş çocuk olgu klinik olarak kesin TPK olarak değerlendirildi. Akciğer grafisi ile 53 hastada, AUS ile hastaların tümünde pnömoni bulguları izlendi. Akciğer grafisi ile 38 olguda alveolar, 15 olguda non alveolar konsalidasyon; AUS ile 53 olguda alveolar ,17 olguda non alveolar konsalidasyon saptandı. Akciğer grafisi normal olan 17 olgunun AUS ile değerlendirilmesinde ise 6 olguda alveolar konsalidasyon, 11 olguda non alveolar konsalidasyon izlendi. Çalışmada AUS'nin duyarlılığı %100, özgünlüğü %69.2; akciğer grafisinin duyarlılığı ise %75, özgünlüğü ise %92 bulundu. AUS ile 21 olguda(%30), akciğer grafisinde 12 olguda(%17.1) plevral effüzyon saptandı. Sonuç: Bizim çalışmamızda AUS akciğer grafisi ile karşılaştırıldığında çocuklarda TKP tanısında yüksek etkinliğe sahipti. AUS kolaylıkla ulaşılabilir bir radyolojik tanı yöntemi olup radyasyon içermez, ayrıca alveolar konsalidasyon ve plevral effüzyon saptanmasında akciğer grafisinden üstündür. Sonuç olarak klinik olarak TKP düşünülen çocuk olgularda akciğer grafisi yerine ilk olarak tanıyı desteklemek için AUS yapılabilir, eğer AUS'de bulgu saptanmazsa akciğer grafisi çekilebilir.Yapılan çok merkezli çalışmalar ile çocuklarda TKP tanısında uygulanan algoritma değişerek AUS akciğer grafisinin yerini alabilir.
Community-acquired pneumonia ( CAP) is a common and serious lung infections disease associated with high morbidity and mortality in children. The diagnosis of CAP in children is made on clinical signs and symptoms and supported by chest X-ray (CXR) findings in necessary cases. At present lung ultrasound (LUS) is not included in the diagnostic work-up pneumonia. The aim of study was to evaluate the ability of LUS to depict CAP and is to investigate the availability of an alternative method to the CXR in children with clinical signs suggesting lung infections. Methods: A total of 83 children admitted to hospital with a clinical diagnosis of suspected CAP were prospectively enrolled and underwent CXR and LUS. The diagnostic gold standart was the end point diagnosis of pneumonia made by experienced pediatricians on the basis of clinical presentation and CXR following British Thoracic Guidelines and World Health Organization Guidelines. The findings of pneumonia was classified by alveolar consalidation and non alveolar consalidation ( B-lines, white lung and pleural line abnormalities) with CXR and LUS. The performance of LUS in diagnosing CAP was compared with that of CXR. Pleural effusion was evaluated isolated. Results: The diagnosis of accurate CAP was confirmed by clinical findings in 70 patients.CXR was able to detect pneumonia in 53 patients, whereas LUS detected pneumonia in all patients.In CXR was determined alveolar consalidation in 38 patients and non alveolar consalidation in 15 patients.In LUS was detected alveolar consalidation in 53 patients and non alveolar consalidation in 17 patients. The sensivity and specificty values of LUS were %100 and %69.2 whereas values of CXR were %75 and %92. In 17 with normal CXR ,LUS examination had 6 patients with alveolar consalidation and 11 patients with non alveolar consalidation. LUS was able to detect pleural effusion in 21 (%30) cases,whereas CXR detected pleural effusion in 12 (%17.1) cases. Conclusion: In our series, LUS was highly accurate for the diagnosis of CAP compared with CXR in children. LUS is a readily available diagnostic tool that does not involve radiation exposure, also detection of the alveolar consolidation and pleural effusion is superior to CXR. As a result, LUS can be made instead of CXR to support the diagnosis at first in clinically suspected CAP in children, CXR can be taken if the findings of pneumonia are not detected with LUS. LUS can be replace CXR and change algorithm in the diagnosis of CAP in the children with multicenter studies.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3065
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389724.pdf1.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons