Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3054
Title: Renal transplant hastalarında multipl arter anastomoz tiplerinin kompliklasyon ve kısa dönem greft sonuçları açısından karşılaştırılması
Other Titles: Types of multiple artery anastomosis in renal transplantation patients and to compare the short term graft complications results
Authors: Kordan, Yakup
Sönmez, Aykut
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
Keywords: Renal transplantasyon
Cerrahi anastomo
cerrahi anastomoz
Surgical anastomosis
Renal artery
Kidney transplantation
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sönmez, Y. (2015). Renal transplant hastalarında multipl arter anastomoz tiplerinin kompliklasyon ve kısa dönem greft sonuçları açısından karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Böbrek nakli için kullanılan organlarda en sık rastlanan anomali renal arterin sayısal anomalileridir. Yapılan çalışmalarda canlı böbrek vericilerinde tek taraflı çoklu renal arter anomalisi %23-30, çift taraflı olması ise %9-10 olarak bildirilmiştir (1,2). Daha önce yapılan çalışmalarda çoklu renal arteri olan greftlerin kullanımı vasküler ve ürolojik komplikasyonları arttıracağı düşünülerek önceleri görece kontrendikasyon kabul edilirdi (2,3). Ancak deneyimin artması nedeni ile yıllar içerisinde çoklu renal arterli böbrekler sıklıkla kullanılmaya başlanmış ve başarılı nakil serileri bildirilmiştir. Çalışmamıza 2005 - 2013 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji kliniğinde canlı ya da kadaverik vericiden böbrek nakli yapılmış 452 hasta değerlendirilmiş olup, çoklu renal arterli böbreklerle yapılan nakil sonuçlarımız, vasküler ve ürolojik komplikasyonlar retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Canlı veya kadavra vericiden böbrek nakli yapılan hastalar arter anastomoz tiplerine olmak üzere üç gruba ayrıldı. ( tek arter- tek anostomoz, multipl arter- multipl anostomoz, multipl arter- tek anostomoz) Yapılan karşılaştırma sonucunda canlı veya kadaverik böbrek nakli yapılan hastalarda her üç anastomoz tekniği arasında demografik özellikler, kreatinin seviyeleri, kreatinin normalizasyon süreleri, komplikasyonlar, akut rejekt epizodları ve greft sağkalım açısından istatiksel anlamlı fark saptanmamıştır. Çalışmamızda gruplar arasında elde edilen benzer sonuçlar, böbrek nakli multip arter anastamozunun cerrahi ekibin tercihine göre uygulanabilir olduğunu göstermiştir.
In renal transplant the most common abnormality identified is the number of the renal artery.In multiple studies of living kidney donor renal artery anomalies was identified 23–30 % of unilateral c and 9-10% in bilateral cases (1, 2).Previously the studies conducted the use of vascular grafts with multiple renal arteries was accepted at that time before the increase in the vascular and urological complications (2, 3).As experience increased over the years frequent and successful series of multiple renal arteries cases have been reported. Our study took place between 2005 – 2013 in the Urology Clinic of UÜTF, 452 patients between living donor and cadaveric kidney transplant was evaluated, urological and vascular complications were evaluated retrospectively in cases of multiple renal arteries. The performed cases were divided into three groups according to the type of arterial anastomosis (single artery with single anastomosis, multiple arteries with multiple anastomoses, and multiple arteries with single anastomosis).Comparing the results in patients who underwent living or cadaveric kidney transplant among the three anastomosis, especially creatinine level, creatinine normalization period, complications, acute rejection and graft survival the difference was not statistically significant. As the obtained results were similar between the groups in our study, renal transplant with multiple renal arteries can be done according to the preference of the surgical team.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3054
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406683.pdf824.84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons