Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3052
Title: Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölgesi'nde yaşayanların ayaktan tanı-tedavi ve koruyucu sağlık hizmetlerini kullanımları ve etkileyen etmenler
Other Titles: Utilization of the outpatient health services and preventive care and effecting factors among people living in Nilüfer Public Health Training and Research Area
Authors: Aytekin, A. Hamdi
Seçkin, Rukiye Çetin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
Keywords: Sağlık arama davranışı
Sağlık hizmetlerinin kullanımı
Sağlık kurumu tercihi
Hizmetten memnuniyet
Cepten sağlık harcamaları
Health care seeking behavioral
Health care utilization
Preference of health service facilities
Satisfaction from service
Out of pocket health expenditure
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Seçkin, R. Ç. (2009). Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölgesi'nde yaşayanların ayaktan tanı-tedavi ve koruyucu sağlık hizmetlerini kullanımları ve etkileyen etmenler. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kesitsel nitelikteki bu araştırmanın amacı Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölgesi'nde yaşayan bireylerin; hastalandıklarında sağlık hizmeti arama davranışları ve etkileyen etmenleri, ayaktan tedavi edici sağlık hizmetlerini kullanımları ve etkileyen etmenleri, hizmet aldıkları kurumları, tercih nedenleri ve etkileyen etmenleri belirlemek ve sağlık hizmetine erişimi arttırabilmek için çözüm önerileri sunmaktır.Araştırma Kasım 2007- Haziran 2008 tarihleri arasında 1053 kişi üzerinde yürütülmüştür. Küme örnekleme yöntemi kullanılmış ve bilgiler yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak hazırlanan anket formları kullanılmıştır.Son on beş gün içinde hastalanma sıklığı %39,5 olarak bulunmuştur. Hastalananların %16,1'i hiçbir şey yapmamış, %20,4'ü kendi kendine ya da başkalarının yardımıyla tedavi olmaya çalışmış, %63,4'ü sağlık hizmeti veren bir kişi ya da kuruma başvurmuştur. Sağlık güvencesi, öğrenim süresi, hane halkı başkanının doğum yeri, çalışma durumu, ekonomik durum algısı, hastalığın özelliği, son bir yıl içinde koruyucu sağlık hizmeti kullanımı hastalık karşısında sağlık arama davranışını etkilemektedir. Başvurular en çok ikinci basamak kamu sağlık kurumlarına (%34,2) ve sağlık ocaklarına (%33,1) yapılmaktadır. Birinci basamak ve kamu sağlık kurumlarından hizmet alanlarda memnuniyet daha fazla bulunmuştur.Son on beş gün içinde hastalananların %22,1'i ilaç katkı payları dışında sağlık harcaması yapmış, %81,0'i ödemeyi yapmakta zorlanmıştır. Sağlık harcaması yapma ile hane halkı başkanının toplumsal sınıfı, hastalığın acil akut hastalık olması ve aile gelirinin düzenli olması arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.Sağlık hizmetlerine en çok gereksinimi olanların erişiminin arttırılması için tüm nüfusu güvence altına alan sosyal güvence sistemi zorunludur. Sağlık güvencesi, uygulanmaya başlanan sağlık reformunun kişilerin karşısına çıkardığı yeni ekonomik engelleri aşmasına yetmemekte, daha önceden herkesin ücretsiz olarak aldığı sağlık hizmeti için ödeme yapanların %80'inin zorlanmasına neden olmaktadır.
The aim of this cross-sectional study was to investigate the health care utilization of people who live in Nilüfer Public Health Training and Research Area. The study was carried out on 1053 people, between November 2007- June 2008. Cluster sampling method was used and data was collected with face-to-face interwiev technique. A prepared questionnaire was used as a data collecting tool. The illness frequency in the last fifteen days was 39,5%. 16,1% of the people who got ill didn’t do anything, 20,7% of them tried to recover by oneself or by the help of others, 63,2% to attend someone or somewhere giving health care. Health insurance, education time, the birth place of the head of the house hold, working situation, percevied economic status, characteristics of the ilness, use of preventive services in the last year affected the health seeking behaviour. The primary (34,2%) and secondary public health facilieties (%33,1%) were preferred mostly. done to the services and public health care services. Satisfaction was higher in patients who took health care from primary health care facilities and public health care facilities. 22,1% of patients who got ill in the last fifteen days made out of pocket expenditure and 81,0% of them had difficulty in paying it. There was a significant relation between out of pocket health expenditure and social class of the head of the household, the illness beeing emergent acute and the regularity of family income. Universal health insurance is compulsory in order to improve the access of people who need health care the most. The prevalent health insurance isn’t adequate for people to overcome the economic barriers that are caused by the new performed health reform and now people have to pay for health care that was formerly free and this stuation is difficult for 80% of people. The few components of the reform are being performed at the time and Access to health are began decrease. This shows us that inequalities is health will increase and poor people will have difficulty getting health care.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3052
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289312.pdf2.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons