Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3051
Title: Melanom dışı deri kanserlerinin non-invaziv tanısında spektrofotometrik intrakütanöz analiz yönteminin değeri
Other Titles: The value of spectrophotometric intracutaneous analysis method in the non-invasive diagnosis of nonmelanoma skin cancers
Authors: Sarıcaoğlu, Hayriye
Hacıoğlu, Şenay
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Melanom dışı deri kanserleri
Tanı
Dermoskopi
SİAskopi
Nonmelanoma skin cancers
Diagnosis
Dermoscopy
SIAscopy
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hacıoğlu, Ş. (2010). Melanom dışı deri kanserlerinin non-invaziv tanısında spektrofotometrik intrakütanöz analiz yönteminin değeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Spektrofotometrik intrakütanöz analiz yöntemi (SİAaskopi) son yıllarda kullanıma giren; pigmente lezyonları non-invaziv olarak görüntüleyerek papiller dermisin derinlerine kadar kolajen, melanin ve hemoglobin miktarını ölçen; basit, hızlı ve pratik bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı; melanom dışı deri kanserlerinin tanısında dermoskopi ve klinik tanıyla karşılaştırmalı olarak SİAskopinin değerini araştırmaktır.Çalışmaya alınan 76 hastanın toplam 80 lezyonu, ilk araştırmacı tarafından klinik olarak değerlendirildi ve SİAskopa kayıt edildi. Tüm lezyonlar ileri bir tarihte birinci ve ikinci araştırmacılar tarafından birbirinden bağımsız olarak SİAgraflar (SİAskop ile elde edilen görüntüler) üzerinden, üçüncü araştırmacı tarafından ise dermoskopik görüntüleri ile değerlendirildi. Elde edilen ön tanılar histopatolojik tanılar ile karşılaştırıldı. Tüm tanı yöntemlerinin tanısal doğruluğunu karşılaştırmak için ROC (receiver-operator characteristic curve) eğrileri kullanıldı.SİAgraflarda izlenen `dallanan damarlar', `solukluk', `alevlenme' ve `kolajen bozukluk' özelliklerinden hiçbiri yeterince duyarlı ve özgün bulunmadı. SİAskopik tanıların doğruluğu bakımından birinci ve ikinci araştırmacının bulguları arasında istatistiksel uyum yoktu (P= 0.000). Klinik bulgulara dayanarak tanı koymanın sensitivitesi %79, spesifisitesi %84 olarak hesaplandı. Birinci ve ikinci araştırmacıların SİAskopik tanılarının sensitivitesi sırayla %55 ve %93; spesifisitesi %88 ve %53 olarak saptandı. Üçüncü araştırmacının dermoskopik tanılarının ise sensitivitesi %86 ve spesifisitesi %80 olarak hesaplandı. ROC eğrilerinde eğri altındaki alan klinik tanıda 0.820, birinci ve ikinci araştırmacının SİAskopik değerlendirmesinde sırayla 0.726 ve 0.803, üçüncü araştırmacının dermoskopik değerlendirmesinde ise 0.871 olarak bulundu.Elde ettiğimiz sonuçlar melanom dışı deri kanserlerinin non-invaziv tanısında dermoskopinin, SİAskopi ve klinik bulgulara kıyasla, daha değerli olduğunu göstermektedir. Melanom dışı deri kanserlerinin, karıştırıldığı deri lezyonları ile ayırıcı tanısında, SİAskopinin önemli bir katkısının olmadığı kanısına vardık.
Spectrophotometric intracutaneous analysis (SIAscopy) method have been a recently introduced non-invasive, simple, fast and practical method which monitorizes pigmented lesions and calculates the amount of collagen, melanin and hemoglobin deep in the dermis. The aim of this study is to evaluate the value of SIAscopy in the diagnosis of nonmelanoma skin cancers, in comparison with the clinical diagnosis. 80 lesions of 76 patients that participated in this study were clinically evaluated by the first investigator and recorded on the SIAscope. All lesions were evaluated by the first and the second investigators independent from each other on the SIAgraphs (the images that were obtained from the SIAscope) and by the third investigator on the dermoscopic images at different time points. The clinical diagnosis were compared with the histopathological diagnoses. We used ROC (receiver-operator characteristic) curves to compare the accuracy of all diagnostic methods. None of features observed on SIAgraphs as the “branched vessels”, “paleness”, “flare” and “collagen disturbance” were sensitive and specific enough. There was no statistical accordance between the first and the second investigators according to the accuracy of the SIAscopic diagnoses (P= 0.000). The senstivity of clinical diagnosis was calculated as 79% and specifity as 84%. The sensitivity of the SIAscopic diagnoses of the first and the second investigators were 55% and 93% and specifity were 88% and 53% respectively. The sensitivity of the dermoscopic diagnoses of the third investigator was calculated as 86% and the specifity as 80%. The area under curve in the ROC curves was 0.820 in the clinical diagnosis, 0.726 and 0.803 in the SIAscopic evaluation of the first and the second investigator respectively and 0.871 in the dermoscopic evaluation of the third investigator. Our findings showed us that dermoscopic findings are more valuable than SIAscopic and clinical findings in the non-invasive diagnosis of nonmelanoma skin cancers. We consider that SIAscopy has no substantial contribution in the differential diagnosis of nonmelanoma skin cancers from similar skin lesions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3051
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307236.pdf495.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons