Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3049
Title: Optik sinir kılıf dekompresyonu ameliyatının geç dönem görsel sonuçları
Other Titles: Long term visual results of optic nerve sheath decompression surgery
Authors: Yazıcı, Bülent
Çevik, Mediha Tok
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: İdyopatik intrakranyal hipertansiyon
Serebral venöz sinüs trombozu
Optik sinir kılıf dekompresyonu
Idiopathic intracranial hypertension
Cerebral venous sinus thrombosis
Optic nerve sheath decompression
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çevik, M. T. (2015). Optik sinir kılıf dekompresyonu ameliyatının geç dönem görsel sonuçları. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: İlaç tedavisine rağmen görme kaybının ilerlediği ve/veya başvuru sırasında belirgin görme kaybı bulunan idyopatik intrakranyal hipertansiyon (İİH) hastaları ile akut ve ilerleyici görme kaybı olan serebral venöz sinüs trombozu (SVST) hastalarına optik sinir kılıf dekompresyonu (OSKD) ameliyatı önerilebilir. Çalışmamızda, İİH veya SVST'na bağlı papilödem nedeniyle OSKD ameliyatı geçiren gözlerde geç dönemdeki görsel sonuçları gözden geçirmeyi amaçladık. Eylül 2001 – Ocak 2012 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda İİH ve SVST nedeniyle OSKD geçiren 46 hastanın dosyası incelendi. İzlem süresi 3 yıldan kısa olan, görme azlığı nedeniyle görme alanı testi yapamayan ve görme alanı güvenilirlik endekslerine göre hata değerleri (fiksasyon kaybı, yanlış-negatif ve yanlış-pozitif yanıt oranları) %30'dan yüksek olan hastalar çalışmadan çıkartıldı. Kilo verme, ilaç tedavisi gibi yöntemlere rağmen, papilödem sürüyorsa ve ilerleyici görme kaybı varsa OSKD'na karar verildi. Çalışmaya dahil edilen 26 hastanın (n=40 göz) 24'ü kadın, 2'si erkekti; ameliyat sırasında ortalama hasta yaşı 36.2 yıldı (veri aralığı: 23 -57 yıl). Yirmiki hastanın İİH'u, 4 hastanın SVST'u vardı. Ameliyattan sonra ortalama izlem süresi, 80.5 aydı. Oniki hasta tek, 14 hasta iki taraflı OSKD ameliyatı geçirdi. Ameliyattan sonra tüm hastalarda papilödem düzeldi. Ameliyattan sonra görme keskinliği (ortalama LogMAR değeri, 0.07±0.1) ameliyat öncesine (ortalama LogMAR değeri, 0.30±0.5) göre önemli ölçüde düzeldi (P<0.001). Ameliyattan sonra, görme alanı ışık duyarlılığı, 37 gözde (%92.5) (n=24 hasta) iyileşme, 3 gözde (%7.5) (n=2 hasta) ise kötüleşme gösterdi. Ortalama görme alanı ortalama sapma (OS) değerleri, ameliyattan önce - 11.8 ± 9.7 dB, ameliyattan sonra - 6.95± 6.9 dB'di (P<0.001). İdyopatik intrakranyal hipertansiyon veya serebral venöz sinüs trombozuna bağlı papilödem ve optik nöropatisi olan hastalarda, sinir kılıfında eksizyon yöntemiyle yapılan optik sinir kılıf dekompresyonu ameliyatından sonra, hastaların büyük çoğunluğunda görsel işlevlerde önemli ölçüde düzelme olur.
Long term visual results of optic nerve sheath decompression surgery Optic nerve sheath decompression (ONSD) surgery can be recommended for both idiopathic intracranial hypertension (IIH) patients whose visual loss deteriorates despite medical therapy or for those who are diagnosed with severe visual loss at first visit and cerebral venous sinus thrombosis (CVST) patients who have acute and deteriorating visual loss. In our study, we aimed to review long term visual results of the eyes that underwent ONSD surgery due to IIH or CVST. We performed a retrospective chart review of 46 patients with the diagnosis of IIH and CVST who underwent ONSD at Uludag University, Faculty of Medicine, Ophthalmology Department between September 2001 and January 2012. Patients, who had postoperative follow-up less than 3 years, who could not perform visual field test because of advanced visual loss and who had 30% or more of visual field error rates according to visual field reliability indices were excluded from the study. If papilledema and visual loss did not respond to weight loss and medical therapy, ONSD was performed. Twenty-six patiens (24 women and 2 men) were included in the study. Mean age of the patients was 36.2 years (range: 23-57 years). Twenty-two patiens had IIH and 4 patients had CVST. Mean postoperative follow up was 80.5 months. Twelve patients underwent unilateral, 14 patients underwent bilateral ONSD. After surgery papilledema resolved in all eyes. After surgery visual acuity (mean LogMAR value, 0.07±0.1) improved significantly according to preoperative visual acuity (mean LogMAR value, 0.30±0.5) (P<0.001). Postoperative visual field improved in 37 eyes (92.5%) (n=24 patients), and deteriorated in 3 eyes (7.5%) (n=2 patients). Mean preoperative visual field mean deviation (MD) was - 11.8 ± 9.7 dB, mean postoperative MD was 6.95± 6.9 dB (P<0.001). In conclusion, amongst patients who have IIH or CVST related papilledema and optic neuropathy, ONSD surgery with nerve sheath excision technique, visual functions of most patients considerably improve.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3049
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389722.pdf1.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons