Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3045
Title: İskemik deri ülserlerinin tedavisinde mezoterapinin etkisi: Tavşanlarda deneysel çalışma
Other Titles: The effect of mesotherapy on healing of cutaneous wounds: An experimental study on rabbits
Authors: Akın, Selçuk
Kantürk, Rıza
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Kronik yara
Yara iyileşmesi
Mezoterapi
Chronic wound
Wound healing
Mesotherapy
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kantürk, R. (2010). İskemik deri ülserlerinin tedavisinde mezoterapinin etkisi: Tavşanlarda deneysel çalışma. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kronik yara tanımı üzerinde uzlaşma sağlanamamış bir konu olsa da genellikle kronik yara, beklenen zaman içinde iyileşmeyen yara fikrini aktarmak için kullanılan bir terimdir. Cilt ülseri tanımı da artık kronik yara tanımı içinde değerlendirilir. Araştırmalar iskeminin yara iyileşmesini olumsuz etkilediği ve kronik yara oluşumuna neden olduğunu göstermiştir. Mezoterapi kelime olarak Yunancadan “mesos”, orta ve “therapia” tedavi etmek sözcüklerinden türemiştir. Mezoterapi enjeksiyonlarının hedefi çeşitli amaçlar doğrultusunda mezodermi uyarmaktır. Mezoterapide kullanılan maddeler hastanın ihtiyaçlarına göre bireysel olarak belirlenir. Çalışmamızda Revitacare laboratuarlarının saç mezoterapisi için piyasaya sunduğu “Hair Care” preparatı kullanıldı. Çalışmada, tavşan kulağı üzerinde iskemik yara modeli oluşturuldu. Deneklerde oluşturulan yaralar, Grup 1: işlem yapılmayan yara grubu, Grup 2: 1 seans serum fizyolojik(SF) ile mezoterpi uygulanan yara grubu, Grup 3: 3 seans serum fizyolojik(SF) ile mezoterapi uygulanan yara grubu, Grup 4: 1 seans “Revitacare Hair Care” ile mezoterapi uygulanan yara grubu, Grup 5: 3 seans “Revitacare Hair Care” ile mezoterapi uygulanan yara grubu, Grup 6: 1 seans mekanik etki uygulanan yara grubu, Grup 7: 3 seans mekanik etki uygulanan yara grubu olacak şekilde 7 gruba ayrıldı. Gruplar arasında yara iyileşme parametreleri skorlarına bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Gruplar arasında yara iyileşme parametreleri karşılaştırıldığında yara iyileşmesinin en iyi olduğu grup 1 seans “Revitacare Hair Care” ile mezoterapi uygulanan yara grubu (Grup 4) olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, kronik yaraların tedavisinde sistemik ve topikal ilaç uygulama yollarının yanı sıra mezoterapinin de yara iyileşmesinde etkili olabileceğini ortaya koymuştur. Ancak, özellikle mezoterapinin optimal seans sayıları ve seans aralıklarını belirlemek için insanlar üzerinde yapılacak klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.
Although the description of term chronic wound is not clearly defined and consensus on defination is not established, phrase chronic wounds, clearly is intended to convey the idea of wounds that do not heal in a timely fashion. The entire category of skin ulcers is also now included in the term chronic wound. Investigations have shown that ischemia adversely effects wound healing and leads to chronic wounds. Mesotherapy (from Greek mesos , “midle,” and therapeia, “to treat medically”) is a nonsurgical treatment modelity. The aim of mesotherapy injections is to stimulate the mesoderm for veriety of purposes.Substance selection for mesotherapy injections is based on patients individual needs. In this study a mesotherapy solution for global treatment of various hair problems “Revitacare Hair Care” preparation is used. The study is performed on ischemic wound model, created on rabbit’s ear. The wounds are devided to 7 different groups. Group 1: the wounds are left to heal with no further intervention. Group 2: 1 session of mesotherapy with physiological saline solution is utilised. Group 3: 3 sessions of mesotherapy with physiological saline solution is utilised. Group 4: 1 session of mesotherapy with “Revitacare Hair Care” is utilised. Group 5: 3 sessions of mesotherapy with “Revitacare Hair Care” is utilised. Group 6: 1 session of mechanicaly insertion of the needle without injection of any substance is performed. Group 7: 3 sessions of mechanicaly insertion of the needle without injection of any substance is performed. According to wound healing indicator scores, statisticaly significent results were obtained among groups.In compareson with wound healing parameters between groups, the Group 4 (1 session of mesotherapy with “Revitacare Hair Care” utilised group ) is found to be most effective in wound healing. In conclusion, with systemic and topical ways of applications, it is shown that, also mesotherapy might be effective in wound healing.But, to determine the optimal number of sessions and interval time between sessions more clinical studies are need to be performed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3045
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307234.pdf2.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons