Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3037
Başlık: Mastektomilerde operasyon öncesi ve operasyon sırasında uygulanan tenoksikamın postoperatif analjezi üzerine etkileri
Diğer Başlıklar: The effects of preoperative and intraoperative use of tenoxicam on postoperative analgesia for mastectomies
Yazarlar: Kaya, F. Nur
Bebek, Ayşe Neslihan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Mastektomi
Mastectomy
Tenoksikam
Postoperatif ağrı
Multimodal tedavi
Tenoxicam
Postoperative analgesia
Multimodal analgesia
Yayın Tarihi: 2012
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Bebek, A. N. (2012). Mastektomilerde operasyon öncesi ve operasyon sırasında uygulanan tenoksikamın postoperatif analjezi üzerine etkileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Çalışmamızda, mastektomi uygulanacak hastalarda cerrahi öncesi ve cerrahi bitiminde tenoksikam 20 mg iv verilmesinin, postoperatif ağrı, analjezik tüketimi, komplikasyonlar, hastanede kalış süresi hasta ve hemşire memnuniyeti üzerine etkilerini karşılaştırdık.Etik kurul ve hastaların yazılı onamları alındıktan sonra ASA I-II, 75 kadın hasta, cerrahi başlangıcından 30 dk önce tenoksikam 20 mg iv (Grup CÖ-T,n=25), cerrahi bitiminde tenoksikam 20 mg iv (Grup CB-T,n=25) ve cerrahi öncesi ve bitiminde plasebo (Grup Kontrol,n=25) verilmesi için 3 gruba ayrıldı. Standart genel anestezi uygulanan hastaların intraoperatif hemodinamik parametreleri, anestezik tüketimleri ve komplikasyonları kaydedildi. Postoperatif 0, 2, 4, 8, 12 ve 24. saatlerde ağrı ve bulantı-kusma şiddeti ile morfin tüketimleri (HKA iv), postoperatif komplikasyonlar, ilk analjezik gereksinim, mobilizasyon zamanları ve taburculuk zamanları, hasta ve hemşire memnuniyetleri kaydedildi.Postoperatif ağrı şiddeti erken derlenme döneminde (0.dk), Grup CÖ-T'de Grup Kontrol'e göre daha az bulundu (p<0.01). Postoperatif morfin tüketimleri Grup CÖ-T'de her 2 gruba göre tüm dönemlerde daha düşüktü. (Grup CB-T için p<0.05,p<0.05,p<0.001,p<0.001,p<0.001,p<0.001 ve Grup Kontrol için p<0.05,p<0.05,p<0.05, p<0.001,p<0.001,p<0.001). Postoperatif ilk 4 saatte bulantı-kusma kontrol grubunda daha fazla gözlendi (Grup CÖ-T için p<0.001,p<0.01,p<0.05,p<0.05 ve Grup CB-T için p<0.01,p<0.01, p<0.05, p<0.05). İlk analjezik gereksinim zamanı Grup CÖ-T'de diğer 2 gruba göre daha uzundu (p<0.001,p<0.001). Hastaların ilk mobilizasyon ve taburculuk zamanları benzer bulundu. Hasta memnuniyeti kontrol grubunda diğer gruplara göre daha düşük saptandı (p<0.05 her iki grup için).Cerrahi öncesi tenoksikam uygulaması, cerrahi bitiminde tenoksikam uygulamasıyla karşılaştırıldığında, hastalarda peroperatif dönemde ciddi bir komplikasyona yol açmadan postoperatif morfin tüketimini azalttığı, ilk analjezik gereksinim süresini uzattığı ve hasta memnuniyetini arttırdığını gözlemledik. Bu nedenle mastektomi uygulanacak hastalarda multimodal analjezinin bir parçası olarak cerrahi öncesi tenoksikam uygulamasının yararlı olacağı kanısındayız.
In our study, we compared the effects of the use of 20 mg iv tenoxicam before and at the end of surgery on postoperative pain, analgesic consumption, complications, hospital stay, and patient and nurse satisfaction in patients undergoing mastectomy.After obtaining ethic committee approval and written informed consent 75 female patients with ASA I-II were assigned into 3 groups to receive 20 mg tenoxicam iv 30 minutes before the start of the surgery (Group BS-T, n=25), 20 mg tenoxicam iv at the end of the surgery (Group ES-T, n=25) and placebo before and at the end of the surgery (Group Control, n=25). İntraoperative hemodynamic parameters, anesthetic consumptions and complications were recorded in the patients who received standard general anesthesia. The severity of postoperative pain and nausea-vomiting at 0th, 2nd, 4th, 8th, 12th and 24th hours, morphine consumption (PCA iv), postoperative complications, times to the first analgesic requirement, first mobilization and hospital discharge, and patient and nurse satisfaction were recorded.The severity of the postoperative pain was less in the Group BS-T than the Group Control during the early recovery period (0th) (p<0.01). Postoperative morphine consumption was lower in the Group BS-T compared to both groups during all periods (For Group ES-T p<0.05,p<0.05, p<0.001, p<0.001, p<0.001, p<0.001 and for Group Control p<0.05, p<0.05, p<0.05, p<0.001, p<0.001, p<0.001). Nausea-vomiting was more commonly seen in the Group Control at postoperative first 4 hours (For Group BS-T p<0.001, p<0.01, p<0.05, p<0.05 and for Group ES-T p<0.01, p<0.01, p<0.05, p<0.05).Time to first analgesic requirement was longer in the Group BS-T compared to other 2 groups (p<0.001, p<0.001). Times to the first mobilization and hospital discharge were similar. Patient satisfaction was lower in the Group Control compared to other groups (p<0.05 for two groups).We observed that the use of tenoxicam before the start of the surgery decreased postoperative morphine consumption, prolonged the time to first need for analgesics and increased patient satisfaction, without leading to any serious complication during the intraoperative period compared to the use of tenoxicam at the end of the surgery. Therefore, we believe that preoperative tenoxicam use as a part of the multimodal analgesia will be useful in the patients undergoing mastectomy.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3037
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
314514.pdf919.12 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons