Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3036
Title: Santral seröz koryoretinopati etyolojisinde psikolojik etkenler, algılanan stres ve ilişkili faktörlerin araştırılması
Other Titles: Researching psychological factors, perceived stress and associated factors in central serous chorioretinopathy etiology
Authors: Kaderli, Berkant
Koyuncu, Kevser
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Santral seröz koryoretinopati
Psikosomatik faktörler
Central serous chorioretinopathy
Psychosomatic factors
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Koyuncu, K. (2015). Santral seröz koryoretinopati etyolojisinde psikolojik etkenler, algılanan stres ve ilişkili faktörlerin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Amaç: Santral seröz koryoretinopati (CSCR) hastalarının stres düzeylerini, kişilik yapılarını, stresle başa çıkma yöntemlerini ve sosyal destek düzeylerini inceleyerek hastalığın etyolojisinde psikosomatik faktörlerin rolünü değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: 01.04.2014 - 01.12.2014 tarihlerinde Uludağ Üniversitesi Göz Hastalıkları polikliniklerinde görülen CSCR hastalarından ve sadece refraksiyon kusuru bulunan hastalardan gönüllülük esasına göre ''Algılanan Stres Düzeyi Ölçeği'', ''Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği'', ''A Tipi Kişilik Ölçeği'' ve ''Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği'' standart anketlerini doldurmaları istendi. Toplamda 12 akut, 42 kronik CSCR hastası ve 49 kontrol grubu hastası çalışmaya dahil edildi. Bulgular: Akut ve kronik CSCR grubunun ''Algılanan Stres Düzeyi Ölçeği'' ve ''A Tipi Kişilik Ölçeği'' puanları kontrol grubu ile istatistiksel olarak benzer dağılımdaydı (p>0,05). Her iki grubun sosyal destek düzeyleri kontrol grubundan istatistiksel olarak daha düşüktü (p<0,05). Akut CSCR grubunun ''Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği'' puanları genel olarak kontrol grubu ile benzerdi (p>0,05). Kronik CSCR grubunun stresle başa çıkma yöntemlerinden ''Boyun Eğici Yaklaşım'' alt faktör puanı kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksekti (p<0,05). Sonuç: Kronik CSCR hastalarında daha baskın ve rekabetçi A tipi kişilikten ziyade, sorunlarını çevresi ile paylaşmayan ve stresli süreci mücadele etmeden yaşamayı tercih eden, yani sorunlarını içine atan bir kişiliğin söz konusu olduğu sonucuna varılabilir. Akut CSCR grubu için ise daha yüksek sayıda hasta grupları ile yapılacak çalışmalar daha aydınlatıcı olacaktır.
Purpose: By determining stress levels, personality structures, social support levels and coping mechanisms of central serous choriorethinopathy(CSCR) patients, we aimed to evaluate the role of the psychosomatic factors in the etiology of the disease. Materials and Methods: Among the CSCR patients and the patients with only refractive error who made application to Uludağ University Eye Diseases policlinics between 01.04.2014-01.12.2014 were asked to fill in the four standard surveys which consist of ''Perceived Stress Scale'', '' Styles of Coping Inventory'', ''Type-A Behaviors Inventory'' and ''Multidimensional Scale of Perceived Social Support'' based on voluntariness. Total 12 acute, 42 chronic CSCR patients and 49 control group patients were included in the study. Findings: ''Perceived Stress Scale'' scores and ''Type-A Behaviors Inventory'' scores of the acute and chronic CSCR patients were found statistically similar to the control group (p>0,05). Both groups showed low levels of social support when compared with the normal population (p<0,05). '' Styles of Coping Inventory'' scores of acute CSCR patients were generally similar to the control group (p>0,05). But chronic CSCR patients used ''The Submissive Approach'' coping mechanism more than the control group (p<0,05). Result: From our findings we can conclude that, chronic CSCR patients generally don't share their problems with surrounding people and prefer to live the stressfull events without struggling. That is; they exhibit a withdrawn and unsociable personality structure rather than Type A personality structure with dominant and competitive nature. For acute CSCR group further researches with larger number of patients would be more enlightening.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3036
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389720.pdf1.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons