Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3023
Title: Prematüre bebeklerde sitokinler (TNF-α, IL-1ß, IL-6, IL- 10) ve CD11b akciğer hasarı ve bronkopulmoner displazi gelişiminin ön göstergesi olabilir mi?
Other Titles: May cytokines (TNF-α, IL-1ß, IL-6, IL- 10) and CD11b be a Marker for Lung Injury and bronchopulmonary dysplasia development in premature infants?
Authors: Köksal, Nilgün
Kayık, Bülent
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Prematürite
Bronkopulmoner displazi
Sitokinler
CD11b
Prematurity
Bronchopulmonary dysplasia
Cytokines
CD11b
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kayık, B. (2010). Prematüre bebeklerde sitokinler (TNF-α, IL-1ß, IL-6, IL- 10) ve CD11b akciğer hasarı ve bronkopulmoner displazi gelişiminin ön göstergesi olabilir mi?. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmanın amacı doğumda solunum sıkıntısı olan prematüre bebeklerin doğumdan sonraki ilk 24 saat içinde alınan trakeal aspirat sıvılarında (TAS) ve serumlarında çalışılan pro-inflamatuvar ve antiinflamatuvar sitokin konsantrasyonları ve ilk 28 günde kanda çalışılan nötrofil CD11b ekspresyonunun belirlenmesinin bu bebeklerde gelişebilecek bronkopulmoner displazinin (BPD) önceden tahmin edilmesine olan katkısının değerlendirilmesidir. Bu prospektif çalışmaya Eylül 2008-Aralık 2009 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine solunum sıkıntısı ile yatırılan <35 GH ve <2500 gram prematüre bebekler alındı. Tüm hastaların yatışlarının 1, 3, 7, 14, 21 ve 28. günlerindeki kan örneklerinde nötrofil CD11b ekspresyonu flow sitometri ile, tüm olguların yatışının ilk 24 saatindeki serum ve TAS örneklerindeki proinflamatuvar ve antiinflamatuvar sitokin konsantrasyonları ELISA ile ölçüldü. Çalışmaya 50 prematüre bebek alındı ve 20 (%40) bebekte BPD tanısı konuldu. BPD gelişen olguların yatış anında ve diğer ölçüm zamanlarında bakılan CD11b ekspresyonu [mean fluorescence intensity (MFI)], BPD gelişmeyen olgularınkinden anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı. Benzer şekilde, BPD gelişen olguların yaşamlarının ilk 24 saatinde çalışılan serum ve TAS pro-inflamatuvar sitokin (TNF-α, IL-1β, IL-6) konsantrasyonlarının BPD gelişmeyen olgulara göre anlamlı şekilde yüksek olduğu belirlendi. Anti-inflamatuvar sitokin olan IL-10 konsantrasyonunun ise BPD gelişmeyen bebekler ile karşılaştırıldığında BPD gelişen bebeklerde anlamlı şekilde düşük olduğu görüldü. Lojisitik regresyon analizi ile BPD gelişiminde rolü olan faktörlerin tek başına BPD oluşum riskini anlamlı olarak etkilemediği görüldü. BPD gelişiminin önceden tahmin edilmesine olanak sağlayabilmek açısından gerçekleştirdiğimiz ROC (Receiver operating characteristics) analizi ile serum ve TAS pro-inflamatuvar sitokinlerinin (TNFα, IL-1β, IL-6) cut-off değerlerini belirledik. Aynı zamanda çalışmamızda CD11b’nin 1. ve 3. gün cut-off değerleri de ROC analizi yapılarak belirlendi. En anlamlı değerler CD11b (1. ve 3. gün), TAS İL-6 ve TAS TNF-α’da görüldü. Bu çalışmada yaşamın ilk gününde hem TAS hem de serumda ölçülen sitokin konsantrasyonları ile birlikte nötrofil aktivasyonunun belirteci olan CD11b’nin BPD gelişimini önceden tahmin edilebileceği gösterilmiştir.
The aim of this study is to determine the importance of antiinflammatory and pro-inflammatory cytokine levels in tracheal aspirate within 24 hours after birth, and CD11b expression in neutrophils within the first 28 day of life, for predicting bronchopulmonary dysplasia risk in premature infants. The study was conducted in Uludag University Medical Faculty Neonatal Intensive Care Unit between September 2008 and December 2009. Premature infants presenting with respiratory distress and born before 35 gestational weeks and weighting less than 2500 g were enrolled. The blood samples of all patients were obtained on days 1, 3, 7, 14, 21 and 28 for testing neutrophil CD11b expression with flow cytometry. Tracheal aspirate samples and serum were obtained from all within the first day for evaluation of anti-inflammatory and proinflammatory cytokine levels with ELISA. The study included fifty premature babies, forty percent (n= 20) of whom had the diagnosis of bronchopulmonary dysplasia. Serum samples of the babies with BPD had significantly higher CD11b expression than the samples of infants without BPD. In addition, pro-inflammatory cytokine concentrations were significantly higher and anti-inflammatory cytokine (IL10) levels were found to be significantly lower in BPD group. The results of logistic regression analysis showed that the factors having a role in the development of BPD did not have an effect on the risk of BPD development alone. We used ROC (Receiver operating characteristics) analysis in order to predict the risk of BPD development and determine the cut off levels of pro-inflammatory cytokines (TNF-α, IL-1β, IL-6) in sera and tracheal aspirate. We also measured the cut off levels of neutrophil CD11b in the first and third day of life by using ROC analysis. The significant levels were found in tracheal aspirate IL-6, TNF-alpha and neutrophil CD11b. This study suggests the predictive value of cytokine levels in serum and tracheal aspirate samples obtained within the first day of life and neutrophil activation marker CD11b expression for development of bronchopulmonary dysplasia in premature infants.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3023
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307227.pdf891.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons