Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3022
Title: Rozase ve sistemik lupus eritematozusa ait fasiyal telenjiektazilerin ayrımında siaskopik yöntemle deri kapiller yapılarının incelenmesi
Other Titles: Evaluation of skin capiller structures with siascopy method in facial telangiectasis of rosacea and systemic lupus erythematosus
Authors: Başkan, Emel Bülbül
Başar, Zübeyde
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Telenjiektazi
Sistemik lupus eritematozus
Rozase
SİAskopi
Telangiectasia
Systemic lupus erythematosus
Rosacea
SIAscopy
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Başar, Z. (2010). Rozase ve sistemik lupus eritematozusa ait fasiyal telenjiektazilerin ayrımında siaskopik yöntemle deri kapiller yapılarının incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Fasiyal eriteme en sık neden olan iki hastalık eritematotelenjiektatik rozase ve Sistemik Lupus Eritematozus(SLE)'un malar rashıdır. Ayırıcı tanıda anamnez ve fizik muayene yanında immunolojik ve laboratuvar testlerine gereksinim duyulmaktadır. Bu çalışmada, her iki hastalık grubunda Spektrofotometrik İntrakutanöz Analiz (SİA) yöntemiyle elde edilen damarsal siagrafları inceledik ve sağlıklı kontrolle karşılaştırarak objektif parametreler bulmayı amaçladık.Çalışmaya Ocak 2009-Şubat 2010 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'na başvuran SLE ve rozase tanıları konulan 30'ar hasta alındı. Kontrol grubu dermatolojik ve otoimmün hastalığı olmayan 30 sağlıklı gönüllüden oluşturuldu.SİAskop ile her olgunun 12 milimetrelik 4 farklı alanının (sağ zigoma, sol zigoma ve burun lateralleri) dermatoskopik fotoğrafı çekildi. Toplam 360 adet siagraf değerlendirildi. Damar yapıları siagraflarında analiz edilen parametreler; arka plan rengi (eritem), damarların dağılımı yönünden alan (poligon) düzensizliği, damar yoğunluğu, damarların ortalama çapı, damar dolambaçlığı, yeni damar oluşumları (neoanjiogenez), damar rengi ve damarların oluşturdukları morfolojik şekiller oldu. Dermatoskopik özellikler; parametrelerin yokluğu, varlığı ve şiddetlerine göre skorlandı. Skorlama parametrelerin olup olmamasına göre, 0 (yok) ve 1 (var), şiddetlerine göre yok; 0, hafif şiddetli; 1(+), orta şiddetli; 2(++), şiddetli; 3(+++), çok şiddetli; 4(++++) şeklinde yapıldı.SİAskopi ile elde ettiğimiz verilere göre rozase grubunda; damar yoğunluğu, damar dolambaçlığı, damar rengi, dallanan damarlar, v/ok şekilli damarlar ve boğumlu görünüm, malar rash grubundan istatistiki olarak da anlamlı derecede daha şiddetli bulundu (p<0,001, p=0,003, p=0,041, p<0,001, p=0,021, p<0,001; Mann-Whitney U testi). Malar rash grubunda; burun laterallerindeki eritem (p=0,013) ve neoanjiogenez (p=0,045) istatistiki olarak anlamlı derecede daha şiddetliydi.Noninvaziv bir yöntem olan SİAskopi ile elde edilen damarsal siagrafların morfolojik analizinin, fasiyal eritemin klinik ayrımında önemli ipuçları sağlayabileceğini düşünmekteyiz.
The most common two diseases that are causes facial erythema are erythematotelangiectatic rosacea and malar rash of Systemic Lupus Erythematosus (SLE). In addition to history and physical examination, immunological and laboratory tests are also required in the differential diagnosis of these diseases. In this study, we examined vascular siagraphs of the both diseases obtained by Spectrophotometric Intracutaneous Analysis (SIA) method and we aimed to find objective parameters in comparison with healthy controls.Thirty SLE, 30 rosacea patients, that were admitted to Uludag University Medical Faculty, Dermatology Department between January 2009 and February 2010 were included in our study. Control group included to volunteers without any dermatologic and autoimmune disease.SIAscopic photographs were taken from 4 different areas (right zigoma, left zigoma and nose laterals) at 12 mm diameter. A total of 360 siagraphs evaluated. Background color (erythema), irreguler distribution of vascular structures in the area (polygon) disorders, vascular density, mean diameters of vessels, vascular winding, new vessel formation (neoangiogenesis), vessel color, morphologic features of vascular structures were our parameters that were analysed in blood siagraphs. Dermoscopic features were scored according to absence or presence and severity of the parameters. Absence of dermoscopic parameters were shown by 0, and the presence by 1; severity was shown as: mild; 1 (+), moderate; 2 (++), severe; 3 (+++) and very severe; 4 (++++).Severity of vascular density, winding of vessels, vessel color, arborizing vessels, v/arrow-shaped vessels, and knotty appearance were significantly increased in the siagraphs of rosacea than SLE-malar rash group (p<0,001, p=0,003, p=0,041, p<0,001, p=0,021, p<0,001; Mann Whitney U test). Erythema at the nose laterals (p=0.013) and neoangiogenesis (p=0.045) were significantly more severe in the malar rash group.We think that morphological analysis of vascular siagraphs obtained by a SIAscopy, non-invasive method, can provide important clues in clinical differential diagnosis of facial erythema.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3022
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307226.pdf3.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons