Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3021
Title: Endometrial karsinomlarda tümör ilişkili makrofajlar ve stromal mast hücre cevabının hormon reseptörleri ve prognostik faktörler ile ilişkisi
Other Titles: The relation between stromal mast cells and tumor associated macrophages with hormone receptors and prognostic factors in endometrial carcinomas
Authors: Baykara, Sema
Kılıçoğlu, Mehtap Kasap
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Endometrial karsinoma
Tümör ilişkili makrofajlar
Mast hücreleri
Prognostik faktörler
Endometrial carcinoma
Tumor associated macrophage
Mast cell
Prognostic factors
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıçoğlu, M. K. (2010). Endometrial karsinomlarda tümör ilişkili makrofajlar ve stromal mast hücre cevabının hormon reseptörleri ve prognostik faktörler ile ilişkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Endometrial karsinomlarda (EK) prognoz üzerine etkili faktörler; yaş, histopatolojik tip, histolojik derece, myometrial invazyon derinliği, lenfovasküler invazyon, lenf nodülü tutulumu, tümör büyüklüğü, periton sitolojisi, hormon reseptör durumu, DNA ploidisi, servikal, adneksiyal yayılım, intraperitoneal hastalık ve tedavi tipidir . Ancak erken evre EK'larda bilinen prognostik faktörlerle açıklanamayan hastalık nüksleri, araştırmacıları yeni prognostik belirleyicileri araştırmaya yöneltmiştir. EK olgularında prognozu belirlemede kullanılan standart kriterlerin yanı sıra, tümör büyümesi ve anjiogenezde rol alan tümör ilişkili makrofajlar (TİM) ve mast hücrelerinin (MH) varlığının belirlenmesi önemli birer alternatif olabilir.2002 ve 2008 yılları arasındaki Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı arşivi taranarak endometrioid adenokarsinom veya skuamöz diferansiasyonlu endometrioid adenokarsinom tanısı almış toplam 100 olgu çalışma kapsamına alındı. Bu bloklardan yapılan kesitlere immunohistokimyasal olarak CD68, östrojen reseptör (ER) ve progesteron reseptör (PR) ve histokimyasal olarak toluidin blue boyamaları uygulanarak, TİM'lar ve MH'nin histopatolojik prognostik faktörlerle olan ilişkisi değerlendirildi.İstatistiksel olarak, TİM sayısı ile tümör derecesi ve myometrial invazyon arasında anlamlı bir ilişki saptandı. TİM'lar ile lenfatik invazyon arasında ise anlamlılığa yakın bir ilişki tespit edildi. Diğer prognostik faktörlerle TİM'lar arasında istatistiksel olarak korelasyon saptanmadı. MH'lerinin ise histopatolojik prognostik faktörlerden hiçbiri ile istatistiksel olarak ilişkisi tespit edilmedi.Çalışmamızda, EK'larda TİM'lar ve MH'lerinin prognostik faktör olarak kullanılabilleceği ve EK tedavisinde yeni ufuklar açılabileceği sonucuna vardık.
Prognostic factors for Endometrial Carcinomas (EC) depends on: age, histopathologic type, histopathologic grade, myometrial invasion depth, lymphovascular invasion, number of lymph node involvement, size of the tumor, peritoneal cytology, hormone receptor status, DNA ploidy, cervical and adnexial involvement, intraperitoneal disease and type of the treatment. But, relapses in early stage EC that cannot be explained by the known prognostic factors, yield the researchers for new prognostic factors. Determining the presence of Tumor associated macrophages (TAM) that plays important roles in tumor growth and angiogenesis and mast cell (MC) might be an important alternative to the standart criterias.In this study we included a total number of 100 endometrioid adenocarcinoma or squamous differentiated endometrioid adenocarcima cases from Uludag Univercity Medical Faculty archive of Pathology Department that were applied years between 2002-2008. From these cases, we searched for the association between TAM and MC with the histopathologic prognostic factors by appyling immunohistochemical CD68, estrogen receptor (ER), progesterone receptor (PR) and histochemically toluidine blue.Statistically we determined a significant association between tumor grade and myometrial invasion with TAM. Also we found a close significant association between lymphatic invasion and TAM. No correlation was determined between TAM and other prognostic factors. There was no statistically significant relation between MC and histopathologic prognostic factors.As a result of this we concluded that, TAM and MC can used as a prognostic factor in ECs and can be a new option in EC treatment.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3021
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307225.pdf6.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons