Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3018
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYılmazlar, Aysun-
dc.contributor.authorGüven, Tahir-
dc.date.accessioned2019-12-12T08:45:24Z-
dc.date.available2019-12-12T08:45:24Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationGüven, T. (2010). Ortopedik cerrahide preoperatif solunumsal değerlendirme ve anestezi tekniği seçimi ile morbidite-mortalite ile olan ilişkisinin retrospektif olarak incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3018-
dc.description.abstractCerrahi sonrası gelişen solunumsal komplikasyonlar, önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Bu çalışmanın amacı; ortopedik cerrahi geçirmiş olgularda gelişen pulmoner komplikasyonların; preoperatif risk faktörleri, pulmoner risk indeksi (PRİ) ve uygulanmış anestezi türleri ile ilişkisini araştırmaktır.Etik kurul onayı alındıktan sonra Ocak 2007- Haziran 2008 tarihleri arasında, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nca opere edilmiş 1406 elektif olgu çalışmaya alındı. Tüm olguların cinsiyetleri, yaşları, American Society of Anesthesiologist ( ASA) klinik sınıflaması, anestezi türleri kaydedildi. Eşlik eden sistemik hastalıklar ve cerrahi türleri kaydedildi. Tüm hastaların PRİ'leri hesaplandı. Bu indekste 6 parametreye bakıldı. Ayrıca olguların postoperatif 24 saat içinde belirlenen postoperatif pulmoner komplikasyonları ( PPK) ve mortaliteleri kaydedildi. PPK olarak atelektazi, pnömoni, solunum yetmezliği kaydedildi.Toplam 44(%3.1) olguda PPK gelişti ve 1 olgu postoperatif erken dönemde yaşamını yitirdi. Yaş ortalaması yüksek olanlarda, ASA skoru yüksek olanlarda, ek hastalığı olanlarda, Vücut kitle indeksi(VKİ) yüksek olanlarda, preoperatif klinik değerlendirmede patolojisi olanlarda, solunum fonksiyon testinde(SFT) patolojisi olanlarda ve arter kan gazında PaCO2>45mmHg olan olgularda, PPK gelişme oranı daha yüksek bulundu. Son 8 hafta sigara içilmesi ile PPK arsında ilişki saptanmadı. Genel anestezi uygulanan olgularda, rejyonal anestezi uygulananlara göre PPK daha sık görüldü. PPK gelişen olgularda PRİ daha yüksek bulundu.Sonuç olarak preoperative dönemde iyi bir anemnez ve fizik muayene, ayrıca gerekirse SFT gibi ek incelemeler yapılarak hastalar değerlendirilmeli, pulmoner risk faktörleri gözden geçirilmeli ve riskli olgularda rejyonal anestezi öncelikle akılda tutulmalıdır.tr_TR
dc.description.abstractPulmonary complications which occurs postoperatively are important reasons of mortality and morbidity. The aim of this study is to research the relation between pulmonary complications and preoperative risk factors, pulmonary risk index (PRI) and anesthesia type performed in patients underwent orthopaedic surgery .After Ethical Community consent , 1406 elective cases who were operated by Department of Orthopaedics and Traumatology of Uludag University Medical Faculty between January 2007- June 2008, were included in the study. Gender , age, clinical ASA status and anesthesia types of all the subjects were recorded. Additional systemic diseases and operation types were also recorded. PRI of all patients were estimated. Six parameters were evaluated in this index. Postoperative pulmonary complications (PPC) determined in 24 hours postoperatively and mortality were also recorded. Atelectasis , pneumonia, respiratory failure were recorded as PPC .PPC were occured in 44 (3,1 %) subjects and 1 subject died in early period postoperatively. The rate of developing PPC was estimated higher in patients older than mean age ,with high ASA status, had additional diseases or high Body Mass Index (BMI), had patology in preoperative clinical evaluation ,had abnormal results in Pulmonary Function Tests (PFTs) and also, it estimated higher in patients whose PaCO2 were measured more than 45 mmHg in arterial blood samples. PPC rate was higher in patients who were administered general anesthesia comparing with patients performed regional anesthesia . PRI was higher in the subjects who developed PPC.Eventually, in the preoperative period, patients must be evaluated by taking a good medical history, performing an appropriate phsical examination and also if neccessary using PFTs . Pulmonary risc factors must be evaluated and in critical patient , first of all, regional anesthesia techniques must be kept in mind.en_US
dc.format.extentV, 24 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectOrtopedik cerrahitr_TR
dc.subjectPreoperative değerlendirmetr_TR
dc.subjectPostoperatif komplikasyonlartr_TR
dc.subjectOrthopaedic surgeryen_US
dc.subjectPreoperative evaluationen_US
dc.subjectPostoperative complicationsen_US
dc.titleOrtopedik cerrahide preoperatif solunumsal değerlendirme ve anestezi tekniği seçimi ile morbidite-mortalite ile olan ilişkisinin retrospektif olarak incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeThe retrospective investigation of relation of preoperative respiratory evaluation and anesthesia types and morbidty-mortality in the orthopaedic surgeryen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307223.pdf226.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons