Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3016
Title: Hepatosellüler kanserlerde cerrahi öncesi çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları ile cerrahi ve patolojik bulguların korelasyonu
Other Titles: Correlation of preoperative multidedector computed tomography findings with surgical and pathologic findings in hepatocellular cancers
Authors: Savcı, Gürsel
Olğaç, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Hepatosellüler karsinom
ÇKBT
Doğru evreleme
Erken tanı
Boyanma ve yıkanma paternleri
Hepatocellular carcinoma
MDCT
Accurate staging
Early diagnosis
Attenuation and wash-out patterns
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Olğaç, M. (2012). Hepatosellüler kanserlerde cerrahi öncesi çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları ile cerrahi ve patolojik bulguların korelasyonu. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Hepatosellüler karsinom (HSK), hepatositlerin malign transformasyonu sonucu gelişen, sirozlu hastalarda ölüm nedenleri arasında en sık görülen malign tümördür. Tümörün patolojik diferansiasyon derecesi, en önemli prognostik göstergedir. Olguların erken tanı ve doğru evrelemesi, uygun tedavinin seçiminde hayati öneme sahiptir. Karaciğer incelemesinde ince kesit alma ve multifazik inceleme şansı sunan çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT), hastalığın tanısında kritik rol alır. ÇKBT ile gereksiz cerrahi yapılması önlenir.Bu retrospektif çalışmada, ÇKBT'de izlenen radyolojik bulguların cerrahi ve patolojik bulgularla karşılaştırılması planlanmıştır. Araştırma kapsamında incelenen 27 olgunun etyolojisine göz atıldığında; 17 olguda HBV, 1 olguda HCV, 2 olguda HBV-HCV kombinasyonu, 3 olguda alkolik siroz söz konusu iken 4 olguda etyoloji belirlenemedi. İyi diferansiasyon gösteren 11 lezyondan 6'sı ÇKBT'de hiperdens, 3'ü izo-hipodens, 2'si hiper-hipodens; orta diferansiasyon gösteren 12 lezyondan 10'u hiperdens, 1'i hipodens, 1'i hiper-hipodens ve az diferansiasyon gösteren diferansiye 4 lezyondan 3'ü hiperdens, 1'i izo-hipodens görünümdeydi. Hiperdens görünen lezyonlarda, yıkanma oranı %25.9 olarak bulunurken, izo-hipodens izlenen lezyonlarda yıkanma saptanmadı. Tümörlerin boyanma ve yıkanma paternleri ile diferansiasyon dereceleri arasında fark istatistiki olarak anlamlı değildi. ÇKBT-evrelemede, T1 ve T4 olarak evrelenen lezyonlar patoloji ile aynı evrede; T2 olarak evrelenen lezyonların %27.2'si, T3 olarak evrelenen lezyonların %16'sı patolojiden düşük, %25'i ise patolojiden yüksek evrede bulunmuştur.Sonuçlarımız, HSK'da ÇKBT bulgularının HSK'yı tanımlamada cerrahi ve patolojik bulgularla uyumlu, T1 ve T4 lezyonları evrelemede yeterli, T2 ve T3 lezyonları evrelemede yetersiz olduğunu göstermektedir. Boyanma paternleri ile patolojik diferansiasyon dereceleri arasındaki fark, istatistiksel olarak anlamlı değildir.
Hepatocellular carcinoma (HCC) generates as a consequence of malignant transformation of hepatocytes and is the leading cause of death among cirrhotic patients. The most important prognostic indicator is the pathologic grade of differentiation of the tumor. Early diagnosis and accurate staging has a vital importance in the selection of accurate treatment. Multidedector computed tomography (MDCT) gives a chance for obtaining thin slices and multiphasic examination in inspection of the liver and plays a critical role in diagnosis of the disease. Unnecessary surgery is prevented with the use of MDCT. Comparison of radiologic findings obtained by MDCT with surgical and pathologic findings is planned in this retrospective study. When 27 cases included in the study are reviewed; HBV infection was present in 17 cases, HCV infection in 1 case, HBV-HCV combination in 2 cases and alcoholic cirrhosis in 2 cases and no etiologic factor could be found in 4 cases. In welldifferentiated 11 cases 6 were hyperattenuated, 3 were iso-hypoattenuated and 2 were hyper-hypoattenuated; in moderately-differentiated 12 cases 10 were hyperattenuated, 1 was hypoattenuated and 1 was hyperhypoattenuated and in poorly-differentiated 4 cases 3 were hyperattenuated and 1 was iso-hypoattenuated in MDCT. Wash-out was seen in 25.9% of hyperattenuating lesions while no wash-out was found in iso-hypoattenuating lesions. No statistical difference was found between attenuation and washout patterns and differentiation grade of tumors. With MDCT-staging system T1 and T4 lesions were staged same as the pathologic stage, 27.2% of lesions staged as T2 and 16% of lesions staged as T3 with MDCT were found down-staged and 25% of lesions were found over-staged when compared with pathologic stage. Our results showed that MDCT findings in HCC were compatible with surgical and pathologic findings in the determination of HCC, sufficient in staging of T1 and T4 lesions and not sufficient in staging of T2 and T3 lesions. Difference between attenuation patterns and pathologic differentiation grades was not statistically significant.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3016
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
308144.pdf901.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons