Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3011
Title: Çevresel etkinin zaman içerisindeki değişiminin yaşam döngüsü analiziyle değerlendirilmesi: Bursa Organize Sanayi Bölgesi Su Üretim Tesisi örneği
Other Titles: Assessment of the changes in environmental impacts over time by using life cycle analysis: Bursa Organized Industrial Zone Water Treatment Plant case study
Authors: Salihoğlu, Güray
Ordu, Melike
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Konvansiyonel arıtma
İleri arıtma
Yaşam döngüsü analizi (LCA)
Proses suyu
Organize Sanayi Bölgesi
Conventional treatment
Advanced treatment
Life cycle analysis (LCA)
Process water
Organized Industrial Zone
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ordu, M. (2017). Çevresel etkinin zaman içerisindeki değişiminin yaşam döngüsü analiziyle değerlendirilmesi: Bursa Organize Sanayi Bölgesi Su Üretim Tesisi örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan işletmelere temin edilen proses suyunun konvansiyonel arıtma ve ileri arıtma üniteleri ile üretimi ele alınmış ve Yaşam Döngüsü Analizi (Life Cycle Assesment, LCA) yöntemi ile çevresel değerlendirmesi yapılmıştır. ISO 14040 Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Standartları'na uygun SimaPro 8.2.0 (Pre Consultants, Hollanda) yazılımı ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi Su Üretim Tesisi 2012 ve 2016 yıllarına ait çevresel yükler karşılaştırılmıştır. Konvansiyonel arıtma ve ileri arıtma ünitelerinin çevresel etkileri, ReCiPe yöntemi ile belirlenmiştir. Yapılan çevresel etki değerlendirmesi sonuçlarına göre elektrik tüketimi ve kimyasal sarfiyatı temel etkenler olarak belirlenmiştir.
In this study, the production of process water supplied to the enterprises located in Bursa Organized Industrial Zone with conventional treatment and advanced treatment units was taken up and environmental assessment was carried out by Life Cycle Assesment (LCA) method. Bursa Organized Industrial Zone Water Production Facility Environmental loads for 2012 and 2016 are comprated with SimaPro 8.2.0 (Pre Consultants, Netherlands) software which is appropriated with the ISO 14040 Life Cycle Assessment Standards. The environmental effects of conventional treatment and advanced treatment units were determined by the ReCiPe method. According to the results of the environmental impact assessment, electricity and chemical consumption were determined as main factors.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3011
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
470563.pdf3.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons