Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3003
Title: Farklı nişasta seviyelerindeki buzağı başlangıç yemlerinin buzağı gelişimi ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi
Other Titles: Effects of different starch composition in calf starters: Calf performance and some blood parameters
Authors: Ak, İbrahim
Abdullahoğlu, Elif
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı.
Keywords: Buzağı başlangıç yemi
Buzağı
Nişasta
Buzağı performansı
Calf starter feed
Calf
Starch
Calf performance
Issue Date: 30-May-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Abdullahoğlu, E. (2014). Farklı nişasta seviyelerindeki buzağı başlangıç yemlerinin buzağı gelişimi ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araştırmada, yaygın olarak kullanılan buzağı başlangıç yemlerinin nişasta düzeylerinin buzağı gelişimi ve bazı kan parametreleri üzerine olan etkileri incelenmiştir. Araştırmada tüm buzağı başlangıç yemleri için temel enerji kaynağı olarak mısır kullanılmış ve % 25, %30, %35 düzeyinde nişasta içeren üç buzağı başlangıç yemi aynı enerji ve aynı protein değerine sahip olacak şekilde hazırlanmıştır. Araştırma boyunca altmış buzağı 20' şerli üç gruba ayrılmıştır. Buzağılar doğumu takiben 30 dk. içinde annelerinden ayrılmış ve iki ay boyunca bireysel buzağı bölmelerinde barındırılmıştır. İlk üç gün kolostrum plastik biberonlar yardımı ile bireysel kulübelerdeki buzağılara içirilmiştir. Dördüncü günden itibaren buzağılara günde 4 L buzağı maması, su ve buzağı başlangıç yemleri serbest olarak sunulmuştur. Günlük yem tüketimleri her sabah ölçülmüş ve kaydedilmiştir. Buzağıların canlı ağırlığı, vücut uzunluğu, göğüs genişliği, sağrı yüksekliği, cidago yüksekliği gibi performans ölçümleri, doğumda, sütten kesim gününde (45-48. gün) ve 60. günlerde ölçüm şeridi kullanılarak yapılmıştır. Buzağılardan 2. ve 4. haftalarda ve 60. günde, beslemeden yaklaşık 30 dk. kadar önce kan örnekleri alınmış ve toplam protein (TP), kan üre azotu (BUN) ve glikoz analizleri yapılmıştır. Buzağıların sütten kesim öncesi ve sütten kesim sonrası yem tüketimleri arasında istatistiksel anlamda bir farklılık bulunmamış (P>0.01). Ancak %35 nişasta düzeyini sahip buzağı başlangıç yemini tüketen buzağıların diğerlerine oranla daha az yem tükettiği görülmüştür. Buzağıların gelişim performansları ile ilgili yemler arasında önemli bir farklılık tespit edilmemiştir (P>0.01). İstatistiksel olarak anlamlı olmasa da ikinci ayın sonunda en yüksek canlı ağırlık % 30 nişastalı grupta görülmüştür. Kan glikoz düzeyleri de gruplar arasında benzer bulunmuş, bununla birlikte istatistiksel olarak önemli olmasa da % 35 nişastalı buzağı başlangıç yemi tüketen grubun kan glikoz düzeyi diğerlerine göre daha yüksek olmuştur. Araştırmada kan üre azotu düzeylerinde, yaş ilerledikçe önemsiz bir artış olduğu tespit edilmiştir. Toplam protein düzeyleri de gruplar arasında benzerlik göstermiştir. Araştırmada buzağı başlangıç yemlerini tüketen buzağılar arasında kan ve performans parametreleri arasında istatistiksel anlamda bir farklılık ilk iki aylık dönem boyunca gözlemlenmemiştir (P>0.01). Araştırma sonucunda doğumdan iki aylık yaş döneminin sonuna kadar farklı nişasta düzeylerindeki buzağı başlangıç yemlerinin buzağılarda yem tüketimi, canlı ağırlık artışı, vücut gelişimi ve bazı kan parametrelerinde önemli bir değişikliğe neden olmadığı belirlenmiştir.
Calf starter feeds are commonly use in the field by the dairy cattle producers. In this trial the aim is to evaluate the calf starter feeds effects on calf performance and certain blood parameters. In the trial the source of calf starter feeds is corn and the starter feeds strach concentration is respectly; 25%, 30%, 35%. Calf starters formulated that isonitrogenic and isoenergetic. In the trail sixty holstein calves seperate three group, each group has twenty calves. Calves were seperated from their mothers within 30 min. of birth and moved into individual pens. They were fed colostrum for the first three days by the plastic nipples. From the fourth day, for every calves offered ad libitum calf starter feeds and water. Also 4 L calf replacer was offered by two meals for each day. Every day in the morning calf starters consumption was measured and recorded. Calves body weight and body measurements (body length, body barrel, heart girt, wither heigt and hip height) at birth, at weaning and sixty days of life. Blood samples were collected for analyze of blood urea N, blood total protein and blood glucose at wk 2, 4 and weaning. Feed intake of the calves before weaning and after weaning were similiar between different feeds but 35% starch concentration feeds are consumed less than the others. Body measurements and growth of the calves were systatistically similiar. But for the calves which are consumed 30% starch concentartion feeds has more body weight. Fort he blood glucose levels, calves which are consumed 35% starch concentarations has high bloos glucose levels. Blood urea N were similiar within the group were similiar but by the increasing of the age urea levels were increased. Blood total protein levels were similiar within the feeds groups. In the trial blood and perfomance parameters were systatistically similiar at two months age. In conclusion 0-2 months ages calves haven't affected by the different strach concentration of calf starter feeds. There has no significant differences on blood parameters, performances, dry matter intakes.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3003
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
373847.pdf3.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons