Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2994
Title: Sezaryen operasyonlarında uygulanan anestezi tekniğinin değerlendirilmesi: Mesai içi ve dışı saatlerin karşılaştırılması
Other Titles: The assessment of anesthesia techniques of cesarean section patients: Comparison of day and night shift periods
Authors: Şahin, Şükran
Özkumit, Özlem
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Sezaryen
Rejyonal anestezi
Genel anestezi
Apgar skoru
Cesarean section
Regional anesthesia
General anesthesia
Apgar score
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özkumit, Ö. (2015). Sezaryen operasyonlarında uygulanan anestezi tekniğinin değerlendirilmesi: Mesai içi ve dışı saatlerin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Sezaryen; fetüs, plasenta ve zarlarının batın ve uterustan yapılan insizyonlardan doğurtulmasıdır. Çalışmamızda Ocak 2012 – Aralık 2013 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde mesai saatleri içinde ve dışında alınan sezaryen olgularında sezaryen endikasyonlarını, uygulanan anestezi tekniğini ve teknik seçimini etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçladık. Etik kurul onayı sonrası sezaryen olan 1025 olgunun ve doğan bebeklerinin demografik verileri, sistemik hastalıkları, sezaryen endikasyonları, anestezi tekniği retrospektif olarak kaydedildi. Mesai içi/dışı saatler tanımlanarak olgular gruplandırıldı. Olguların %51.3'ünün mesai içinde, %48.7'sinin mesai dışında alındığı çalışmamızda genel anestezi %76.4, spinal anestezi %14.4, kombine spinal epidural (KSE) anestezi %6.2, epidural anestezi %3 oranlarında uygulanmıştı. Spinal ve genel anestezi uygulanma oranı mesai içinde ve dışında eşitken, KSE anestezi uygulanma oranının mesai içinde daha fazla olduğu saptandı (p=0,003). Rejyonal anestezilerin %91.3'ü başarılı %8.7'si başarısızdı. Başarısız rejyonal anestezi oranı her iki grupta da benzerdi. Mesai içi sistolik ve diyastolik arter basınçları (SAB/DAB) daha düşük (p=0.001, p<0.001), gebelik haftası daha yüksekti (p<0.001). Mesai dışında preeklampsi oranı daha yüksek (p˂0.001), doğum ağırlığı, Apgar 1.dk ve 5.dk skorları daha düşüktü (p<0.001, p<0.001, p<0.001). Mesai içinde eski sezaryen, plasenta anomalileri ve vajinal kaynaklı problemler; mesai dışında akut fetal distres (AFD) gibi endikasyonlar daha fazlaydı (p˂0.001, p=0.003, p˂0.05, p˂0.001). Rejyonal anestezi oranlarımız diğer çalışmalara oranla düşüktür. Hastanelerde gece nöbetlerinde çalışan ekibin deneyimi, cerrahi ekibin rejyonal anesteziye bakış açısı, yeterli malzemenin temin edilebilmesi gibi faktörler rejyonal anestezinin mesai dışı saatlerde uygulanma sıklığını etkilemektedir. Hastanın obstetrisyen ve anestezist tarafından doğru bilgilendirilmesiyle, rejyonal anestezi hakkındaki ön yargıları giderilip anne ve bebek için en doğru anestezi tekniğine karar verilmelidir.
Cesarean section is defined as delivering of the fetus, placenta and its layers through incisions to the abdomen and uterus. In our study at Uludağ University Medical Faculty Hospital between the periods of 2012 January and 2013 December, we aimed to evaluate cesarean indications, anesthesia techniques used for the cesarean sections and the factors affecting the technical choice during day and night shift periods. After approval of the local ethics committee, demographical data of 1025 cesarean section patients and neonates, medical histories, cesarean indications, anesthesia technique were retrospectively recorded. Day and night shifts were determined and patients were divided into two groups accordingly. Fifty-one percent of patients were operated on during day shifts, while 49% of patients were operated on during night shifts. General anesthesia was administered to %76.4, spinal anesthesia was administered to 14.4%, combined spinal epidural (CSE) anesthesia was administered to 6.2% and epidural anesthesia was administered to 3% of the patients. Spinal and general anesthesia were used equally in day and night shits whereas CSE anesthesia rate was higher during day shifts (p=0.003). In 91.3% of patients who were administered regional anesthesia the procedures were successful, whereas in 8.7%, they were not. Failed regional anesthesia rate was similar in both groups. The systolic and diastolic blood pressures were statistically lower (p=0.001, p<0.001) and gestational age was higher in the day shift group (p<0.001). The preeclampsia rate was higher, the Apgar scores at 1 and 5 minutes and birth weight were significantly lower in the night shift group (p˂0.001, p<0.001, p<0.001, p<0.001). A previous cesarean section, plasentation abnormalities and vaginal problems as indications for cesarean section were significantly higher in the day shift group (p˂0.001, p=0.003, p˂0.05). In night shift group acute fetal distress (AFD) rate was significantly higher (p˂0.001). Regional anesthesia rates are lower than those of other studies. Factors like professional experience of the night shift personnel, surgical team's perspective on regional anesthesia and obtaining sufficient materials affect the use of regional anesthesia during night shifts. It is appropriate to decide the most suitable anesthesia technique for both the mother and the baby by correctly informing the patient by an obstetrician as well as an anesthetist.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2994
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406680.pdf410.61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons