Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2988
Title: Farklı şartlarda plazma nitrürlenmiş çeliklerin aşınma davranışının belirlenmesi
Other Titles: The determination of wear behaviour of plasma nitrided steels in different conditions
Authors: Bayram, Ali
Topçu, Şükrü
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Plazma nitrürleme
Gaz nitrürleme
Tuz nitrürleme
Korozyon
Aşınma
Plasma nitriding
Gas nitriding
Salt bath nitriding
Corrosion
Wear
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Topçu, Ş. (2010). Farklı şartlarda plazma nitrürlenmiş çeliklerin aşınma davranışının belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada nitrürleme işlemleri için ostenitik AISI 304, martenzitik AISI 420, ferritik AISI 430 paslanmaz çelikler kullanılmıştır. AISI 304, AISI 420 ve AISI 430 paslanmaz çelik numuneleri tekil olarak 570 0C de 90 dakika tuz nitrasyon , 570 0C de 13 saat gaz nitrasyon , 450 0C de 8 saat süreyle plazma nitrürleme ve 520 0C de 8 saat plazma nitrürleme işlemine tabi tutulmuştur. Nitrürlenen malzemelerin aşınma davranışı ball on disc yöntemi ile incelenmiştir. Ayrıca korozyon davranışlarıda tuzlu sis kabininde incelenmiştir. Deney numunelerinde nitrürleme işleminin yüzey sertlik değerlerine etkisini ve mikroyapıyı incelemek amacıyla sertlik ölçümü yapılıp daha sonra dağlama işlemi yapılmıştır. Aşınma testlerine tabi tutulan numunelerin yüzeyleri Scanning electron mikroskobunda incelenmiştir.Yapılan inceleme ve testler neticesinde en yüksek sertlik değerine sahip numunenin 520 0C de plazma nitrürlenen AISI 430 numunesinde oluştuğu gözlemlenmiştir. Aşınma değerlendirmesi yapıldığında en yüksek aşınma dayanımının AISI 430 numunesinde 570 0C de tuz nitrürleme işleminde oluştuğu gözlemlenmiştir. Korozyon dayanımında en yüksek dayanıma 450 0C de plazma nitrürlenen AISI 304 numunesinde gerçekleştiği gözlemlenmiştir.
In this study for nitriding operations austenitic AISI 304 , martensitic AISI 420, ferritic AISI 430 stainless steels were used. AISI 304, AISI 420 and AISI 430 stainless steel samples as singularly exposed to 570 0C during 90 minutes salt bath nitriding, at 570 0C gas nitriding during 13 hours, at 450 0C during 8 hours plasma nitriding and at 520 0C during 8 hours plasma nitriding operations. For the nitrided materials wear behaviours examined by ball on disc test method. Also corrosion behaviours examined in salt spray test cabinet. In order to evaluate the hardness values and microstructure by the effect of nitriding operations after hardness measurement branding operation was applied. To the wear test exposed specimen surfaces examined in Scanning electron microscope.At the end of performed tests highest hardness value observed at AISI 430 sample which was plasma nitrided at 520 0C. Regarding wear evaluation test highest wear resistance value observed at AISI 430 sample which was salt bath nitrided at 570 0C. In corrosion resistance observed highest corrosion resistance at AISI 304 sample which was plasma nitrided at 450 0C.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2988
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
259679.pdf2.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons