Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2987
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGündüz, Turgay-
dc.contributor.authorKılınç, Merve-
dc.date.accessioned2019-12-12T06:56:44Z-
dc.date.available2019-12-12T06:56:44Z-
dc.date.issued2019-07-04-
dc.identifier.citationKılınç, M. (2019). Fransa’da din eğitimi: Alsace-Moselle Bölgesi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2987-
dc.description.abstractFransa devleti kendini laik ve demokratik bir cumhuriyet olarak tanıtmaktadır. 1905 yılında din ve devlet birbirinden ayrılmış ve din ferdi bir hak olarak telakki edilmiştir. Bu tarihte Alman imparatorluğun hâkimiyeti altında olan Alsace-Moselle bölgesinde bu yasa uygulanamamıştı. Dolayısıyla din ve devlet ayırımı gerçekleşmemişti. 1918 yılında bu toprakların tekrar Fransız devletinin olunca, Fransız devleti o bölgeye has bir statü inşa etmişti. 1919 yılında Fransız mevzuatının bu bölgelerde uygulanması üzerine bir oylama yapıldı ve yapılan oylama sonucunda Fransız mevzuatının bu bölgelerde uygulanmaması ve eski eğitim sisteminin muhafazası kabul görmüştü. Eski eğitim sisteminin laik olmaması, 1918 yılından önce var olan din derslerinin devamına işaret etmekteydi. Bu tarihten sonra Alsace-Moselle bölgesinde din eğitimi yasal bir şekilde hala eğitim sisteminde bulunmaktadır. Bu çalışma Alsace-Moselle bölgesinde din eğitimini araştırmayı hedeflemektedir. Bu tez alanında bir ilk olduğu için doküman incelemesine dayalı tasvirî bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Bu çalışmada Fransa’da ve özellikle Alsace-Moselle bölgesindeki genel eğitim sistemi ve din eğitimi, ülkenin tarihî arka planı, örgün eğitiminin yapısının nasıl şekillendiği, din eğitimi ve eğitim sisteminin dayandığı hukuki dayanakların neler olduğu, din eğitimi hakkında hangi tartışmaların yapıldığı ve özel okullarda yer alan din eğitiminin mahiyeti incelenmiştir. Ayrıca Alsace-Moselle’de din eğitiminin istisnai olarak verilebilmesinin nedenleri, bölgenin sahip olduğu özel statünün hangi imtiyazları sağladığı, din eğitimi tarihinin nasıl şekillendiği, kamu okullarda verilen din eğitiminde hangi model ve yaklaşımlar benimsendiği, din ve ahlak eğitimin okul müfredatlarında nasıl bir içerikte yer aldığı, din eğitimi ve öğretiminden yararlanma imkân ve fırsatları bakımından farklı din ve mezhep mensuplarının, özellikle de Müslümanların durumları neler olduğu gibi sorulara cevaplar aranmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe state of France introduces itself as a secular and democratic republic. In 1905, religion and state were separated from each other and religion was considered as a personal right. In the Alsace-Moselle region, which was dominated by the German Empire at the time, this law could not be applied. Therefore, there was no separation of religion and state. In 1918, when the French state was re-established, the French state created a special status. In 1919, a vote was held on the implementation of French legislation in these regions. As a result of the voting, French legislation was not implemented in these regions and the old education system was accepted. The non-secular education system pointed to the continuation of the religious classes that existed before 1918. Since then, religious education in the Alsace-Moselle region is legally maintained in within the educational system. This study aims to investigate religious education in the Alsace-Moselle region. As this is relatively new research topic in Turkey, research design of this thesis is mainly descriptive based on documentary study. In this study, the general education system and religious education in France with a focus on Alsace-Moselle region were examined. This study also investigates the historical background affecting the structure of the educational system of the country, the structure of formal education, the legal basis on which religious education and education system is based, the discussions about and the content of religious education in private schools. In addition, the reasons for exceptional religious education in Alsace- Moselle, the privileges provided by the special status of the region in the field of religious education, the models and approaches adopted in religious education in public schools, the opportunities of different religious and sect members, especially Muslims, questioned in this study.en_US
dc.description.sponsorshipTürkiye Diyanet Vakfıtr_TR
dc.format.extentX, 114 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectFransız eğitim sistemitr_TR
dc.subjectFrench education systemen_US
dc.subjectAlsace-Moselletr_TR
dc.subjectDin ve siyasettr_TR
dc.subjectDin eğitimitr_TR
dc.subjectDin ve kilisetr_TR
dc.subjectDin ve devlettr_TR
dc.subjectReligion and politicsen_US
dc.subjectReligious educationen_US
dc.subjectReligion and churchen_US
dc.subjectReligion and stateen_US
dc.titleFransa’da din eğitimi: Alsace-Moselle Bölgesi üzerine bir araştırmatr_TR
dc.title.alternativeReligious education in France: A study on the region of Alsace-Moselleen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Eğitimi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701621020.pdf2.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons