Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2963
Title: Remisyondaki bipolar duygudurum bozukluğu hastalarının, erişkin tip dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ek tanısı olup olmamasına göre bilişsel işlevler açısından karşılaştırılması
Other Titles: Comparing the cognitive functions of bipolar mood disorder patients in remission, depending on whether having an additional diagnosis of adult attention deficit hyperactivity disorder
Authors: Akkaya, Cengiz
Gündüz, Cem
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Bipolar bozukluk
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
Bilişsel işlevler
Bipolar disorder
Attention deficit hyperactivity disorder
Cognitive functions
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gündüz, C. (2012). Remisyondaki bipolar duygudurum bozukluğu hastalarının, erişkin tip dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ek tanısı olup olmamasına göre bilişsel işlevler açısından karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı polikliniğinde düzenli olarak izlenen ve remisyonda olan bipolar bozukluk (BB) hastalarında dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ek tanı oranının saptanması ve BB ile DEHB birlikteliği gösteren hastaların sadece BB hastaları ve kontrol grubu ile bilişsel işlevler açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır.Çalışma iyilik döneminde olan 91 BB hastası ve 96 sağlıklı gönüllüyü içerdi. Hastaların değerlendirilmesi için Sosyo-demografik Bilgi Formu, Young Mani Derecelendirme Ölçeği, Hamilton Depresyonu Derecelendirme Ölçeği, Wender-Utah Derecelendirme Ölçeği ve Erişkin DEHB Kendi Bildirim Ölçeği ve nöropsikolojik testler kullanıldı [Stroop Testi, İz Sürme Testi A-B ve Wisconsin Kart Eşleme Testi (WKET)].Toplam 91 BB hastasının 14'ünde DEHB ek tanısı bulundu. Olgular BB, BB+DEHB ve kontrol grubu olmak üzere üç gruba ayrıldı. Stroop süre farkı, İz Sürme Testi A ve B ile WKET ilk kategori tamamlama alt parametrelerinin, BB ve BB+DEHB gruplarında kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklı olduğu saptandı.Sonuç olarak, hasta grubunda kontrol grubuna göre bilişsel işlevlerin olumsuz olarak etkilendiği, fakat ek tanı olarak DEHB varlığının BB hastalarında bilişsel işlevleri kötüleştirmediği; ancak bu sonucun daha büyük örneklemler ile gerçekleştirilen çok merkezli çalışmalar ile desteklenmesi gerektiği düşünüldü.
In this study, it was aimed to determine the additional diagnosis ratio of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in remitted bipolar disorder (BD) patients who were regularly followed up at Uludağ University Psychiatry Department and compare cognitive functions of patients who had both BD and ADHD with only BD patients and the control group.The study included 91 BD patients in remission and 96 healthy volunteers. Scales used for the assesment were Socio-demographic Information Form, Young Mania Rating Scale (YMRS), Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D), Wender-Utah Rating Scale (WURS), Adult ADHD Self Rating Scale (ASRS) and neuropsychological tests (Stroop Test, Trail Making Tests A-B, Wisconsin Card Scoring Test (WCST)].It was determined additional diagnosis of ADHD in 14 of all 91 BD patients. Subjects were divided into three groups, BD, BD+ADHD and control group. Stroop time difference, Trail making test A and B and the first category completion sub-parameters of WCST were found statistically significant different in BD and BD+ADHD groups than the control group.In conclusion, cognitive functions were negatively affected in patient group compared with the control group, but having additional ADHD diagnosis in BD patients was not worsening the cognitive functions, however it was thought that this result had to be supported with multi-centered studies included larger samples.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2963
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
314510.pdf656.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons