Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2957
Title: Heterorhabditis bacteriophora' nın ın vıtro katı kültür üretiminde kanola yağı, glikoz ve sodyum klorür' ün etkisinin araştırılması
Other Titles: In vitro solid culture production of heterorhabditis bacteriophora investigation of the effect canola oil, glucose and sodium chloride
Authors: Susurluk, İsmail Alper
Çelik, Gülsüm
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı.
Keywords: Heterorhabditis bacteriophora
Entomopatojen nematod
In vitro katı üretim
Kanola yağı
Glikoz
Sodyum klorür
Heterrorhabditis bacteriophora
Entomopathogenic nematode solid production in vitro
Canola oil
Glucose
Sodium chloride
Issue Date: 19-Jan-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gülsüm, Ç. (2018).Heterorhabditis bacteriophora' nın ın vıtro katı kültür üretiminde kanola yağı, glikoz ve sodyum klorür' ün etkisinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yararlı nematodlar olarak bilinen entomopatojen nematodlar (EPN) çevre dostu biyoinsektisit olarak kullanılmaktadır. Zararlı böceklerle mücadelede bu nematodların geniş ölçüde kullanımına en büyük engel üretim maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Düşük maliyetli kitlesel üretim EPN'lerin biyolojik insektisit olarak başarılı bir şekilde geliştirilmesinde önemli bir ön koşuldur. Bu nedenle nematod üretimini arttırmak ve maliyetini azaltmak için yeni yöntemler araştırılmaktadır. Üretim yaklaşımları in vivo ve in vitro (katı veya sıvı fermantasyon) yöntemleri içermektedir. Nematodların 70 yıldan fazla bir süredir bu yöntemler kullanılarak kitle üretimleri gerçekleştirilmiştir. Entomopatojen nematodların kitle üretiminde kullanılan bu üç farklı yöntem in vivo üretim, in vitro katı üretim ve in vitro sıvı üretim yöntemlerinin her birinin avantaj ve dezavantajları vardır. In vivo üretim küçük çaplı çiftçiler, niş pazarlara odaklanmış küçük işletmelerde kolay kurulum ve düşük üretim sermayesi avantajıyla laboratuvar kullanımı için uygun görülmüştür. Ancak işgücü ve böceklerin maliyetlerinden dolayı ölçek ekonomisinden yoksundur. Büyük ölçekli üretimler için ise in vitro yöntemler kullanılmaktadır. In vitro sıvı kültür ticari üretimin büyük bir kısmını oluşturmakla birlikte sermaye harcamalarının da en fazla olduğu yöntemdir. In vitro katı üretim ise çoğu açıdan diğer iki yöntem arasındaki ara formdur. Bu yüzden bu çalışmada Heterorhabditis bacteriophora türünün in vitro katı üretimini arttırıp maliyeti azaltmaya yönelik olarak glikoz, kanola yağı ve sodyum klorür etkinliği araştırılarak daha uygun bir katı ortam geliştirmek amaçlanmıştır. Çalışmada entomopatojen nematod Heterorhabditis bacteriophora ve simbiyotik bakterisi Photorhabdus spp. in vitro kitle üretimi için dört farklı katı kültür ortamı denenmiştir. Her bir ortama Heterorhabditis bacteriophora' dan 2.1 × 103 IJ/ml aşılanmıştır. EPN gelişimi 4 hafta içinde görülmüştür. Denemeler sonucunda en yüksek verim 51875 × 103 IJ/ml ile G. WOUTS 2 ortamından elde edilmiştir. Bu çalışmada geliştirilen üretim sistemi petri kapları kullanılarak nispeten ucuz bir üretim ortamı ve basit katı kültür büyütme koşulları kullanılarak büyük ölçekli sıvı fermantasyon ekipmanına yatırım yapmaya gerek kalmadan EPN ürünlerini üretmek için rekabetçi bir teknoloji sunmaktadır.
Entomopathogenic nematodes (EPN), known as useful nematodes, are used as Heterorhabditis spp. and Steinernema spp. as environmentally friendly bio-insecticides. The greatest obstacle to the widespread use of these nematodes in combating pests is the high cost of production methods. Low cost mass production is an important precondition for the successful development of EPNs as biological insecticides. Therefore, new methods are being explored to increase nematode production and reduce cost. Production approaches include in vivo and in vitro (solid or liquid fermentation) methods. Nematodes are more than 70 years old and are produced using these methods. These three different methods of mass production of entomopathogenic nematodes have advantages and disadvantages in vivo production, in vitro solid production and in vitro liquid production methods. In vivo production Small farmers are considered suitable for laboratory use with the advantage of easy installation and low production costs in small businesses focused on niche markets. However, due to the costs of labor and insects, the scale lacks economics. For large scale production, in vitro methods are used. In vitro liquid culture is the method of forming a large part of commercial production as well as capital expenditures. In vitro solid production is often the intermediate form between the two other methods. Therefore, in this study, it was aimed to develop a more suitable solid medium by investigating glucose, canola oil and sodium chloride activity in order to increase the in vitro solid production of Heterorhabditis bacteriophora strain and reduce the cost. Entomopathogenic nematode Heterorhabditis bacteriophora and symbiotic bacteria Photorhabdus spp. four different solid culture media have been tested for in vitro mass production. 2.1 × 103 IJ/ml was infused into each medium Heterorhabditis bacteriophora. EPN development was observed within 4 weeks. As a result, the highest yield was obtained from G. WOUTS 2 medium with 51875 × 10 3 IJ / ml. The production system developed in this study offers competitive technology to produce EPN products without the need to invest in large scale liquid fermentation equipment using petri dishes and a relatively inexpensive production environment and simple solid culture growing conditions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2957
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
499425.pdf
  Until 2021-01-19
8.57 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons