Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2954
Başlık: Kuruma büzülme engelleyici katkı ve lif kullanımının çimentolu sistemlerin taze hal, mekanik ve bazı durabilite özelliklerine etkisi
Diğer Başlıklar: Effect of utilization of driying-shrinkage reducing admixture and fiber on fresh state, mechanical and some durability properties of cementitious systems
Yazarlar: Aghabaglou, Ali Mardani
İlhan, Metin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Rötre azaltıcı katkı
Lif
Çimentolu sistemler
Taze hal özellikleri
Mekanik özellikler
Geçirgenlik özellikleri
Drying-shrinkage reducing admixture
Fiber
Cementitious systems
Fresh properties
Mechanical properties
Permeability properties
Yayın Tarihi: 30-Oca-2018
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: İlhan, M. (2018). Kuruma büzülme engelleyici katkı ve lif kullanımının çimentolu sistemlerin taze hal, mekanik ve bazı durabilite özelliklerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, rötre azaltıcı katkı (SRA) ve polipropilen lif (PF) kullanımının çimentolu sistemlerin bazı taze ve sertleşmiş hal özelliklerine etkisi incelenmiştir. Kullanılan su azaltıcı katkının SRA ile uyumu da araştırılmıştır. Bu amaçla, 4 aşamalı bir deneysel çalışma gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada, kontrol karışımına ilaveten 4 farklı fabrika ürünü olan 9 adet sıvı ve toz halinde olan ticari SRA kullanılarak hamur ve harç karışımları hazırlanmıştır. SRA içeren tüm karışımlarda, çimento ağırlığının %2'si kadar SRA kullanılmıştır. Hamur karışımlarında su/çimento oranı 0.35 olarak sabit tutulmuştur. Tüm harç karışımlarında ise su/çimento oranı, kum/bağlayıcı oranı ve yayılma değeri sırasıyla, 0.485, 2.75 ve 230±20 mm olarak sabit tutulmuştur. Hazırlanan hamur karışımlarında Marsh hunisi akış süresi ve mini çökme deneyi gerçekleştirilmiştir. Harç karışımlarında ise 1, 3, 7, 28 günlük basınç dayanımı, 28 günlük su emme kapasitesi ve 28 günlük kuruma rötresi deneyleri yapılmıştır. Deney sonuçlarına dayanarak taze ve sertleşmiş hal özellikleri açısından en başarılı sonucu gösteren SRA belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında, en başarılı olarak seçilen SRA kullanılarak beton karışımları hazırlanmıştır. Tüm beton karışımlarında, su/çimento oranı, çimento dozajı ve çökme değeri sırasıyla, 0.4, 450 kg/m3 ve 210±20 mm olarak sabit tutulmuştur. Hazırlanan beton karışımlarında çökme deneyi, 1, 3, 7, 28 günlük basınç dayanımı, 28 günlük su emme kapasitesi ve 28 günlük kuruma rötresi deneyleri yapılmıştır. Çalışmanın üçüncü aşamasında, toplam hacmin %1'i PF kullanılarak, lif içermeyen kontrol karışımına ilaveten lifli beton karışımları hazırlanmıştır. Hazırlanan beton karışımlarının taze ve sertleşmiş hal özellikleri incelenmiştir. PF ve SRA kullanımının beton karışımlarında oluşturduğu etkiler kıyaslanmıştır. Dördüncü aşamada ise, kontrol karışımına ilaveten, çimento ağırlığının %2'si kadar SRA ve toplam hacmin %1'i oranında PF kullanılarak, SRA içeren lifli beton karışımları hazırlanmıştır. Söz konusu tüm taze ve sertleşmiş hal deneyleri tekrarlanmıştır. Bunlara ilaveten, seçilen bazı harç karışımlarında kuruma rötresi mikroskop analizleriyle incelenmiştir. Deney sonuçlarına göre, PF kullanımı, kuruma rötresi açısından, SRA kullanımına göre daha başarılı sonuç göstermiştir. SRA ve PF'in beraber kullanılması kuruma rötresi açısından herhangi bir ekstra olumlu etki göstermemiştir.
In this study, the effect of the utilization of shrinkage reducing admixture (SRA) and polypropylene fiber (PF) on some fresh and hardened state properties of cementitious systems were investigated. The compatibility between water reducing admixture and SRA was researched. For this purpose, 4-stage experimental study was carried out. In the first step, in addition to the control mixture, paste and mortar mixtures were prepared by using 9 liquids and powders commercial SRA provided from 4 different factories. SRA was used 2 wt.% of cement in all mixtures containing SRA. The water / cement ratio in the paste mixtures was kept constant as 0.35. In all mortar mixtures, water / cement ratio, sand / binder ratio and flow value were kept constant as 0.485, 2.75 and 230 ± 20 mm respectively. Marsh funnel flow time and mini slump test were performed in all paste mixtures. 1, 3, 7, 28-day compressive strength, 28-day water absorption capacity and 28-day drying-shrinkage of mortar mixtures were measured. According to first step test results, the SRA showed the most successful result in terms of fresh and hardened state properties was determined. In the second step of the study, concrete mixtures were prepared by using the selected SRA in first step. In all concrete mixtures, the water / cement ratio, cement dosage and slump values were kept constant as 0.4, 450 kg / m3 and 210 ± 20 mm, respectively. In the prepared concrete mixtures, slump test, 1, 3, 7, 28-day compressive strength, 28-day water absorption capacity and 28-day drying shrinkage test were done. In the third step of the study, in addition to the fiber-free control mixture, PF was used 1% of the total volume in order to prepare fiber reinforcement concrete mixtures. The fresh and hardened state properties of the concrete mixtures were obtained. The effects of utilization of PF and SRA on concrete mixtures were compared. In the fourth step, in addition to the control mixture, fiber reinforcement concrete mixtures containing SRA were prepared by using 2 wt.% of the cement SRA and 1% PF of total volume. All fresh and hardened state tests were repeated. In addition, the drying shrinkage of some selected mortar mixtures were examined by microscopic analysis. Test results demonstrated that the utilization of the PF showed more successful results than SRA utilization in terms of drying shrinkage. The combined utilization of SRA and PF did not show any extra positive effect in terms of drying shrinkage.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2954
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
496289.pdf
  A kadar 2021-02-27
2.3 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons