Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2951
Title: Lomber laminektomi sonrası geçmeyen bel ağrısında transforaminal epidural steroid enjeksiyonu ile kaudal nöroplasti adezyoliz tekniklerinin etkinliklerinin karşılaştırılması
Other Titles: After lumbar laminectomy in passing back pain transforaminal epidural steroid injection with caudal neuroplasty adesyoliz techniques to compare the efficacy
Authors: Şahin, Şükran
Kırgın, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Disk hernisi
TESE
Nöroplasti
Bel ağrısı
Disc herniation
TESI
Neuroplasty
Back pain
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kırgın, A. (2015). Lomber laminektomi sonrası geçmeyen bel ağrısında transforaminal epidural steroid enjeksiyonu ile kaudal nöroplasti adezyoliz tekniklerinin etkinliklerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bacağa yansıyan veya yansımayan bel ağrısı hayat boyu neredeyse herkesin başına gelebilecek dayanılması zor bir durumdur. Lomber disk cerrahisi sonrası geçmeyen bel ağrısı ise iş gücü kaybının yanısıra psikolojik sorunlarıda beraberinde getirmektedir. Bu hastalarda tekrar tekrar cerrahi stres ve riskler yerine minimal invaziv girişimlerle hastaların ağrıları önemli ölçüde azaltılabilir. Transforaminal Epidural Steroid Enjeksiyonu (TESE) ve kaudal noroplasti adezyoliz teknikleri bu uygulamalardandır. Biz bu çalışmada, radikülopatik semptomları olan, tek mesafe lomber disk hernisi nedeniyle opere edilmiş olgular ağrı şikayetlerini azaltmaya yönelik uygulanan TESE ve kaudal noroplasti adezyoliz tekniklerinin etkinliğini geriye dönük olarak değerlendirmeyi amaçladık. Çalışma, Algoloji Bilim Dalı kliniğine başvuran Ocak 2013 – Nisan 2014 tarihleri arasında kaudal nöroplasti-adezyolizis (11 kadın, 19 erkek) ve TESE uygulanmış (24 kadın 6 erkek) hastaların dosyalarının retrospektif olarak taranması ile tamamlandı hastaların Vizüel analog skalası (VAS), düz bacak kaldırma (DBK) testi ve hasta memnuniyet skorları değerlendirildi. Hastaların 1. hafta, 1. ay, 3. ay VAS değerleri geliş VAS değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunurken 6. ay VAS değerlerinde anlamlı bir düşüş gözlenmedi. Kaudal nöroplasti-adezyolizis işlemi uygulanan hastaların 6. ay VAS değerlerinin TESE uygulanan hasta gurubuna göre anlamlı derecede daha düşük bulundu. Düz bacak kaldırma testi (DBK) kaudal noroplasti adezyoliz uygulanan hasta grubunda ve TESE uygulanan hasta grubunda giriş eğerlerine göre anlamlı derecede düzelme vardı. ve her iki grubta da hasta memnuniyeti yüksekti kaudal noroplasti yapılan grubta daha anlamlıydı.(p<0,001) Transforaminal epidural steroid enjeksiyonu ve kaudal nöroplasti adezyoliz yöntemleri kronik bel ağrısı tedavisinde başarı ile uygulanacak yöntemdir.
Almost anybody can suffer from radiating or non radiating back pain resulting in unbearable cansequences during their lifetime. Pain unrelieved by lumbar disc surgery results in both labour loss and psychological impacts, Instead of subjecting the patients to continuing surgical stress and risks, minimally invasive procedures such as /transforaminal epidural steroid injection (TESI) and caudal neuroplasty/adhesiolysis can be used effectively. In this study we looked retroprospectively into the efficacy of these procedures in reducing the pain in patients with symptoms of radiculopathy who were unresponsive to one distance lumbar disc herniation surgery. We retrospectively inspected the files of patients who presented to the algology clinic for caudal neuroplasty (11 female, 19 male ) or TESI (24 female, 6 male )between January 2013 and April 2014. Their visual analog scales (VAS), straight leg raising test (SLRT) and patient satisfactation scores were recorded. Although VAS values one week, one month,and three months after the procedures were found to be significantly low, a significant reduction in the VAS values were not documented by the 6th month. The 6th month VAS values of patients who had caudal neuroplasty were found to be siginificantly lower than those of patients who had a TESI procedure. In terms of SLRT results; both the patients who had caudal neuroplasty and TESI had a significant improvement in comparison to their preprocedural state. Although patient satisfaction was high for both procedures, it was statistically more significant (P< 0,001 ) in the patients who had caudal neuroplasty. Transforaminal epidural steroid injection and caudal neuroplasty-adhesiolysis are considered to be successful therapeutic modalities to be used in chronic back pain.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2951
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
412551.pdf1.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons