Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2945
Title: Duyusal markalama ve tüketicilerin marka algısında duyusal markalamanın (beş duyunun) rolü
Other Titles: The role of sensory branding (five senses) on branding perception of consumers
Authors: Özdemir, Erkan
Pekar, Eda
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.
Keywords: Duyu
Duyusal markalama
Algılama
Marka algısı
Markalamada duyuların rolü
Sense
Sensory branding
Perception
Brand perception
The role of senses on branding
Issue Date: 12-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Pekar, E. (2017). Duyusal markalama ve tüketicilerin marka algısında duyusal markalamanın (beş duyunun) rolü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüzün yoğun rekabet ortamında işletmeler rakiplerinden farklılaşmak ve tüketici zihnindeki yerlerini sağlamlaştırmaya çalışmaktadırlar. İşletmeler farklılık sağlamak amacıyla bilinçli bir şekilde duyusal markalama stratejileri uygulamaya başlamıştır. Bu çalışmada, duyusal markalamanın demografik faktörler üzerindeki farklılıkları incelenmiştir. Tez genel olarak dört bölümden oluşmaktadır. Birinci, ikinci ve üçüncü bölümde teori kısmı, üçüncü bölümde ise uygulama kısmı yer almaktadır. Dördüncü bölümde, birinci , ikinci ve üçüncü bölümlerdeki teorik çerçeve göz önünde bulundurularak yapılan araştırmaya yer verilmiştir. Bu bölümde, yapılan anketlerden elde edilen sonuçlar, SPSS paket programı 23.0 kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma otel hizmetlerinden yararlanan 391 katılımcıya uygulanmıştır. Hipotezleri test edebilmek için oluşturulan hipotezler parametrik olmayan testler olan Mann-Witney U ve Kruskal-Wallis H analizi ile test edilmiştir. Anlamlı farklılıkların çıkması halinde, farklılığın hangi gruptan kaynaklandığı da belirlenmiştir. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, duyusal markalamanın tüketicilerde pozitif yönde bir tutum oluşturduğu ortaya çıkmıştır. Gruplar arası anlamlı bir farkın olduğu görülmüş ve hipotezler doğrulanmıştır.
In today's intense competitive environment, business are trying to differentiate themselves from their competitors and consolidate their place in the consumer mind. Businesses have begun to implement sensory branding strategies consciously to make a difference. In this study, the differences of sensory branding on demographic factors were examined. This thesis is composed into four parts. Its theory section is to take place in the first, second and third part and its application section is to take place in the fourth part. To take into account the first, second and third part theoratical, a research was made and it takes place in the fourth part of the study. In this part, the survey's results are evaluated thanks to SPSS 23.0 package program. The study was implemented on 391 participants who use hotel services. The sub-hypotheses constituted in order to test the hypotheses were tested by Mann-Witney U and Kruskal-Wallis H analysis which are non-parametric tests When there were meaningful differences, the group these differences arose from was also determined. When the findings were evaluated, it was revealed that the sensory branding had a possitive effect on consumers also it was seen that there were meaningful differences between gender, and the hypotheses were validated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2945
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
484197.pdf4.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons