Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2943
Title: Yalın altı sigma ve bir üretim işletmesinde uygulama
Other Titles: Lean six sigma and a case in a manufacturing firm
Authors: Çelikçapa, Feray
Kaygusuz, Yeşim
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Yönetimi ve Pazarlama.
Keywords: Yalın
Altı sigma
Süreç iyileştirme
Lean
Six sigma
Lean six sigma process improvement
Issue Date: 7-Jul-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaygusuz, Y. (2017). Yalın altı sigma ve bir üretim işletmesinde uygulama. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tezde Yalın ve Altı Sigma yöntemlerinin bir arada kullanılması ile geliştirilen Yalın Altı Sigma yöntemi, bu yöntemde kullanılan istatistiki ve istatistiki olmayan araçlar ve yöntemler açıklanmakta ve bu yöntemin bir üretim firmasında uygulanabilirliği üzerinde çalışılmaktadır. Tez, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde süreç iyileştirmenin gelişimi başlığı altında süreç iyileştirmenin gelişimi, süreç iyileştirme seçim modeli, süreç iyileştirme projelerinin seçimini etkileyen hususlar, Altı Sigma ve Yalın Üretim alt başlıklarına yer verilmektedir. Birinci bölümde özellikle Yalın Altı Sigma'nın alt yapısı oluşturulmuştur. Altı Sigma başlığı altında ise, temel kavramlar, Altı Sigma'nın yönetsel boyutu ve teknik boyutu, varyasyon, müşterinin sesi, Altı Sigma projelerinin başarılı olma koşulları, Altı Sigma projelerinin seçimi ve yönetimi, Altı Sigma projelerinin ekibi ve yönetimi açıklanmaktadır. Yalın Üretim başlığı altında ise, değerin tanımlanması, hedef maliyet, değer akışının belirlenmesi ve analizi, sürekli akış, çekme sistemi, sürekli iyileştirme ve Yalın uygulamalarında başarıyı etkileyen unsurlar açıklanmaktadır. İkinci bölümde ise, Yalın Altı Sigma başlığı altında DMAIC döngüsü alt başlıklar halinde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Öncelikli olarak Yalın ve Altı Sigma'nın birlikte kullanılmasının sağlayacağı faydalar ve ilkeler, Yalın Altı Sigma (YAS) modelinin işleyişi, YAS projesinin nasıl oluşturulacağı, projede izlenmesi gereken süreç ve uygulanması üzerinde durulmaktadır. Üçüncü ve son bölümde ise, bir üretim işletmesinde YAS projesinin uygulamasının üzerinde durulmaktadır. İkinci bölümde açıklanan DMAIC döngüsünün firmada uygulaması yapılmıştır. Tezin istatistiki araçları ve yöntemlerinin çözümlerinde MS Office Excel ve Minitab kullanılmıştır. Ayrıca, çizimlerde MS Office Visio kullanılmıştır
In this thesis, Lean Six Sigma method which is developed by using Lean and Six Sigma methods together, tools and methods without statistic and statistic used in this method are explained and the feasibility of this method in a manufacturing firm is studied. The thesis consists of three parts. In the first chapter, under the heading of development of process improvement, development of process improvement, process improvement selection model, issues affecting the selection of process improvement projects, Six Sigma and Lean Manufacturing subheads are included. In the first part, especially the substructure of Lean Six Sigma was established. Under Six Sigma, basic concepts, managerial dimension and technical dimension of Six Sigma, variation, voice of client, success conditions of Six Sigma projects, selection and management of Six Sigma projects, team and management of Six Sigma projects are explained. Under the heading of Lean Production, the definition of value, target cost, determination and analysis of value flow, continuous flow, traction system, continuous improvement and elements affecting success in lean applications are explained. In the second part, the DMAIC cycle under the Lean Six Sigma title is explained in detail in subheadings. Lean Six Sigma (YAS) model, how to construct YAS project, the process that should be followed in the project and its implementation are emphasized in order to benefit from the combination of Lean and Six Sigma. In the third and last chapter, the application of the YAS project in a production operation is emphasized. The DMAIC cycle described in the second part is implemented in the firm. MS Office Excel and Minitab are used in the solutions of the statistical tools and methods. Also, MS Office Visio is used in drawings
URI: http://hdl.handle.net/11452/2943
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
484196.pdf
  Until 2020-08-16
5.64 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons