Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2941
Title: Türkiye'de pediyatrik kaudal epidural anestezi uygulamalarının değerlendirilmesi
Other Titles: A survey of pediatric caudal epidural anesthesia administration in Turkey
Authors: Yavaşcaoğlu, Belgin
Topal, Ümit Hüseyin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Pediyatrik anestezi
Rejyonal anestezi
Epidural
Kaudal blok
Anket
Pediatric anesthesia
Regional anesthesia
Kaudal block
Survey
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Topal, Ü. H. (2015). Türkiye'de pediyatrik kaudal epidural anestezi uygulamalarının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kaudal blok pediyatrik rejyonal anestezi pratiğinde en çok kullanılan tekniktir. Ancak klinik pratikte uygulamalar hakkında çok az bilgi mevcuttur. Bizim amacımız Türkiye'de anestezistler tarafından yaygın olarak kullanılan kaudal blok ile ilgili anestezistin deneyimini, uygulanan teknikleri, kullanılan ilaçları ve kaudal epidural kateter tekniğinin kullanımını değerlendirmektir Etik kurul onayı alındıktan sonra, anket çalışmasına 553 Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı ve araştırma görevlisi katıldı. Formları ilgili kişilere posta yoluyla veya elden iletildi. Katılımcıların büyük kısmı uzman anestezi doktoru olarak görev yapmakta ve genelde 5 yıldan az pediyatrik anestezi deneyimine sahipti. Sıklıkla 22 veya 24 gauge mandrenli kaudal iğne kullandıkları bulundu. Kaudal epidural boşluğa dermoid doku implantasyonu riski olduğunu yüksek oranda düşündükleri bulundu. Aynı zamanda epidural aralığa yerleşimin doğrulanması için klinik belirteçleri kullandıkları saptandı. Lokal anestezik olarak sıklıkla % 0,125-0,25'lik bupivakain ve additif ilaç olarak çoğunlukla opioid kullandıkları bulundu. Kaudal kateter kullanım oranının çok düşük olduğu ve asepsi yöntemi olarak genelde yalnız eldiven kullanıldığı saptandı. Genellikle kaudal bloğun indüksiyon sonrası yapıldığı ve anestezi idamesinde inhalasyon anestezisi kullanıldığı saptandı. Aynı zamanda kaudal bloğun en sık ürogenital operasyonlarda tercih edildiği saptandı. Pediayatrik anestezide kaudal bloğun güvenli olarak uygulanması için kullanılan teknik ve ilaçların değerlendirileceği uluslararası katılımlı çok merkezli çalışmalara gereksinim vardır.
Caudal block is the most commonly used regional technique in pediatric anesthesia but very little information is available about clinical practice applications. Our aim is to evaluate a widely used technique caudal block; the experience of the anesthesiologist, applied techniques, the use of drugs and addivies and caudal epidural catheter in Turkey. 553 Anesthesiyology and Reanimation expert or research assistant participated to survey after getting the approval of Ethic Committee. A questionnaire form delivered by hand or mail to the relevant people. The majority of participants also serves as an expert anesthesiologist, and they generally have a pediatric anesthesia experience less than 5 years. It was founded that most commonly used needle is 22 or 24 gauge styled caudal needle. It was founded that the anesthetists consider that the risk of dermoid tissue implantation to the caudal epidural space exists in a high rate. Also it was detected that they are using clinical markers for verification of epidural space exists in a high rate. It was founded that bupivacaine 0,125-0,25 % as a local anesthetic is the commonly used drug, opioids are the most frequent drugs as additive. It was detected that caudal catheter usage rates were very low and only sterile gloves are usually used as aseptic technique. It was detected that caudal block usually performed after induction and anesthesia was maintained usually with inhalational anesthesia. Also it was detected that caudal block is preferred most common in urogenital surgery. A lot of international multicenter studies should be considered to evaluate that used drugs and techniques for the safety of caudal block in pediatric anesthesia.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2941
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
412547.pdf1.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons