Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2939
Title: Suriyeli öğrencilerde sınav kaygısı ve dini başa çıkma ilişkisi üzerine bir araştırma
Other Titles: Study on the relationship between exam anxiety and religious coping among Syrian students
Authors: Gürses, İbrahim
Koparan, Yasemin
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Psikolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Suriyeli sığınmacı öğrenciler
Syrian refugee students
Sınav kaygısı
Dini başa çıkma
Exam anxiety
Religious coping
Issue Date: 29-Aug-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Koparan, Y. (2019). Suriyeli öğrencilerde sınav kaygısı ve dini başa çıkma ilişkisi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Tarih boyunca değişik sebeplerle iltica ve göç hareketleri her zaman yaşanmıştır. 2011 yılında, bu göç hareketlerine Suriye’de başlayan iç savaş sonucu, milyonlarca insanın hayatını etkileyecek yeni bir göç dalgası eklenmiştir. Bu araştırmanın amacı da bu göç dalgası sonucu, ülkemize sığınıp, okula devam eden Suriyeli sığınmacı öğrencilerin okulda yaşadıkları sınav kaygısı ve dini başa çıkma arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma 2017 yılında, Bursa’da okuyan 58 ortaokul, 142 lise toplam 200 Suriyeli sığınmacı öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Verileri elde etmek için araştırmada, Kişisel Bilgi Formu, Benson ve El-Zahhar tarafından geliştirilen Revize Edilmiş Sınav Kaygısı Ölçeği ve Pargament tarafından geliştirilen, Kısa Dini Başa Çıkma Ölçeği kullanılmıştır. SPSS v.21 programı ile yapılan gerekli istatistiksel analizler sonucunda Suriyeli öğrencilerin Sınav Kaygıları ile Olumlu Dini Başa Çıkma ve Olumsuz Dini Başa Çıkma düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Ayrıca sınav kaygısı ile cinsiyet, yaş, öğrenim kademesi ve anne eğitim durumu arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Buna göre, kızların erkeklerden, 15-18 yaş grubunun 11-14 yaş grubundan, lisede okuyanların ortaokuldakilerden, annesi ortaokul ve lise mezunu olanların ilkokul ve üniversite mezunu olanlardan sınav kaygısı puan ortalamaları anlamlı şekilde yüksektir. Dini başa çıkma ile yaş ve anne eğitim durumu arasında da anlamlı farklılık bulunmuştur. Buna göre, 15- 18 yaş grubunun 11-14 yaş grubu öğrencilerden, annesi ortaokul, lise ve üniversite mezunu olanların ilkokul mezunu olanlardan olumlu dini başa çıkma ortalamaları anlamlı şekilde yüksektir.
Throughout the history, asylum and migration movements have always been experienced for different reasons. In 2011, a new wave of immigration was added to these migration movements that would affect the lives of millions of people as a result of the civil war in Syria. The aim of this study is to examine the relationship between the test anxiety and religious coping of the Syrian refugee students attending our school as a result of this migration wave. The research was conducted in 2017 with 200 Syrian refugee students selected from 58 secondary school students and 142 high school students in Bursa. In order to obtain data, Personal Information Form, Revised Exam Anxiety Scale developed by Benson and El-Zahhar and Brief Religious Coping Scale developed by Pargament were used in the study. As a result of the necessary statistical analyzes performed with SPSS v.21 program, a positive significant relationship was found between the Test Anxiety and Positive Religious Coping and Negative Religious Coping levels of the Syrian students. In addition, a significant difference was found between exam anxiety and gender, age, education level and mother education level. According to this, the average scores of the test anxiety scores of girls are higher than boys, 15-18 age group’s scores are higher than 11-14 age group, high school students’ scores are higher than secondary school students and the students’ scores whose mothers are graduate of secondary school and high school are higher from the others whose mothers are graduate of primary school and university were significantly higher. A significant difference was also found between religious coping and age and mother education level. Accordingly, the positive religious coping averages of 15-18 age group is higher than 11-14 age group students and the student’s coping averages whose mother’s are graduates of secondary school, high school and university are higher than the students whose mother’s are primary school graduates.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2939
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701421009.pdf1.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons