Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2936
Title: Genital bölge dışında yerleşen, klasik tedavilere dirençli verruka tedavisinde İmikimod %5 krem'in etkinliği: Plasebo kontrollü çalışma
Other Titles: Efficacy of 5% Imiquimid cream in the treatment of non-genital, recalcitrant warts: A placebo controlled study
Authors: Sarıcaoğlu, Hayriye
Ayar, Gülçin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Human papillomavirus
İmikimod
Verruka
Imiquimod
Verruca
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ayar, G. (2008). Genital bölge dışında yerleşen, klasik tedavilere dirençli verruka tedavisinde İmikimod %5 krem'in etkinliği: Plasebo kontrollü çalışma. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Amaç: Verrukalar Human Papillomavirus (HPV)’un sebep olduğu deri ve mukoza papillomlarıdır. Çalışmamızda, immün sistemi uyararak HPV üzerinde dolaylı antiviral etkinlik gösteren, genital yerleşimli verruka tedavisinde resmi onayı bulunan imikimod’un; dirençli, genital bölge dışında yerleşmiş verrukaların tedavisindeki etkinliğini plasebo ile karşılaştırmalı olarak araştırmayı amaçladık. Gereç-Yöntem: Genital bölge dışında yerleşmiş, dirençli verrukaları olan 40 hasta çalışmaya alındı. Yirmi beş hastaya imikimod %5 krem; 15 hastaya plasebo her gün, kapalı olarak, ortalama 8 saat boyunca 4–8 hafta kullanılmak üzere verildi. Hastalar tedavi öncesinde, tedavinin 4. ve 8. haftasında değerlendirilerek, tedaviye yanıt lezyonların boyut ve infiltrasyonuna göre % iyileşme olarak hesaplandı ve 0–4 arasında derecelendirildi. Bulgular: Kırk hastadan 32’si (imikimod grubundan 21 hasta, plasebo grubundan 11 hasta) tedaviyi dört haftaya tamamlarken, imikimod grubundan 17 hasta, plasebo grubundan 11 hasta tedaviyi 8 haftaya tamamladı. İmikimod grubunda tedavinin 8. haftasında elde edilen iyileşme derecesinin 4. haftaya göre anlamlı bir şekilde artmış olduğu (p<0,05); plasebo grubunda tedavinin 4. ve 8. haftasında görülen iyileşme dereceleri arasında fark bulunmadığı (p>0,05) saptandı. Gruplar arasında 4. haftadaki iyileşme dereceleri anlamlı fark göstermezken (p>0,05); 8. haftada imikimod grubundaki iyileşmenin plasebo grubuna göre yüksek olduğu görüldü (p<0,05). Sadece 5 olguda lokal ve geçici yan etkiler izlendi. Sonuç: Plasebo karşılaştırmalı çalışmamızda, imikimod genital bölge dışında yerleşmiş verruka tedavisinde plaseboya göre etkili bulunmuştur ve sonuçlarımız kapalı tedavinin literatürde belirtilen tedavi sürelerini kısalttığını göstermiştir. Ayrıca 8 haftalık tedavinin 4 haftalık tedaviden daha etkili olduğu gözlemlenmiştir. İdeal tedavi protokolünün oluşturulması için kapalı uygulamanın tek başına ve diğer tedavilerle kombine edildiği geniş serili, plasebo kontrollü çalışmaların yapılmasının uygun olacağı kanısındayız.
Aim: Warts are mucosal and cutaneous papillomas caused by Human papillomavirus (HPV). In our study we aimed to evaluate the efficacy of Imiquimod, which is known to be effective indirectly on HPV by stimulating immune system, in the treatment of non-genital recalcitrant warts comparing with placebo control group. Material-method: Forty patients who had non-genital recalcitrant warts are enrolled to our study. Imiquimod 5% cream is given to 25 patients and placebo is given to 15 patients to be applied under occlusion every night, for average 8 hours, for 4-8 weeks. The patients are evaluated before the treatment, at the 4th and 8th weeks of treatment and improvement is calculated on the basis of the dimensions and infiltrations of the warts as percentages and degreed between 0 and 4. Results: Thirty-two of 40 patients (21 from Imiquimod and 11 from placebo group) completed the treatment to 4 weeks, and 17 patients from Imiquimod group and 11 patients from the placebo group completed the treatment to 8 weeks. In the Imiquimod group, the improvement obtained at the end of the 8 th week was significantly higher (p<0,05) than the improvement obtained at the 4th week; in the placebo group there wasn’t any significant difference between the 4th and 8th week results (p>0,05). There wasn’t any difference between the improvement degrees of the groups at the 4th week (p>0,05); however; at the 8th week of the treatment the improvement degrees of the patients in the Imiquimod group was significantly higher than the improvement degrees achieved in the placebo group (p<0,05). In only 6 patients local and transient side effects were observed. Conclusion: In our placebo-controlled study, Imiquimod is found to be more effective than placebo in the treatment of recalcitrant, non-genital warts and occlusive application appears to shorten the period of therapy mentioned in literature. We also observed that 8-week occlusive treatment is more effective than 4-week treatment. We think that in order to determine the ideal treatment regimen for Imiquimod in the treatment of non genital warts, placebo-controlled researches in large series in which the occlusive treatment is used alone or combined with other treatment modalities should be made.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2936
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289305.pdf572.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons