Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2933
Title: Laparatomilerde operasyon öncesi uygulanan 1 gram intravenöz parasetamolün postoperatif analjezi ve morfin tüketimine etkileri
Other Titles: The effects of 1 gram intravenous paracetamol given prior to laparotomy on postoperative analgesia and morphine consumption effects
Authors: Şahin, Şükran
Arıcı, Semih
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Postoperatif ağrı
Parasetamol
Opioid analjezikler laparatomi
Postoperative pain
Paracetamol
Opioid analgesics
Laparotomy
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arıcı, S. (2008). Laparatomilerde operasyon öncesi uygulanan 1 gram intravenöz parasetamolün postoperatif analjezi ve morfin tüketimine etkileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Amaç: Parasetamol, primer olarak santral sinir sistemi üzerinde santral siklooksijenaz inhibisyonu yoluyla ve olasılıkla serotoninerjik sistemle indirekt etki ettiğine inanılan nonopioid bir ajandır. Bu çalışmamızda, laparatomi ile total abdominal histerektomi yapılan olgulara intravenöz 1 gram parasetamol, preoperatif veya intraoperatif verilerek postoperatif analjezik etkisinin saptaması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, elektif total abdominal histerektomi yapılacak 90 olgu randomize edilerek eşit 3 gruba ayrıldı. Grup I’deki olgulara indüksiyondan 30 dakika önce 1 gr iv parasetamol, grup II’deki olgulara cilt insizyonu kapatılmadan önce 1 gr iv parasetamol, Grup III’deki olgulara indüksiyondan 30 dakika önce ve cilt insizyonu kapatılmadan önce iv serum fizyolojik verildi. Postoperatif tüm olgulara morfin ile iv hasta kontrollü analjezi uygulandı. Postoperatif dönemde olguların dinlenme ve hareket halindeki ağrı skorları, sedasyon skorları, hemodinamik parametreler, morfin tüketimi, yan etkiler, hasta ve hemşire tedavi memnuniyeti, hastanede kalış süreleri izlenerek kaydedildi. Bulgular: Kontrol grubunda hareket ve dinlenme halindeki ağrı skorları ve postoperatif tüm zaman dilimlerindeki morfin tüketimi grup I ve grup II’den anlamlı olarak yüksek bulundu. 24 saatlik toplam morfin tüketim miktarları karşılaştırıldığında kontrol grubunda, medikasyon verilen gruplara göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Grup I ile grup II karşılaştırıldığında grup II’de toplam morfin tüketimi anlamlı olarak yüksek bulundu. Sonuç: Total abdominal histerektomi operasyonu olan olgularda uyguladığımız preemptif 1 gr iv parasetamolün intraoperatif ve postoperatif hemodinami üzerine olumsuz etkilerinin olmadığını, postoperatif dönemde etkin bir analjezi sağladığını, postoperatif morfin tüketimini ve yan etkileri azaltarak, hasta memnuniyetini arttırdığını ve hastanede kalış süresini kısalttığını saptadık.
Aim of investigation: Paracetamol, is thought to be primarily a cyclooxygenase inhibitor acting through central nervous system. Indirectly paracetamol is through the serotoninergic system as a non opioid analgesic. In this study, total abdominal hysterectomy patients were given 1 g iv paracetamol preoperatively or intraoperatively to define postoperative analgesic effects. Methods: 90 patients undergoing total abdominal hysterectomy were enrolled to the study. Patients were randomized into three groups: in group I, 1gram iv paracetamol was given 30 minutes prior to induction. In group II, 1 gram paracetamol was given prior to skin closure. Group III was the control group and receivied saline as plasebo. Postoperatively, all patients receivied morphine via patient controlled analgesia pump. Posoperatively rest and activitiy pain scores, sedation scores and hemodynamic parameters, postoperative morphine consumption, side effects, patient and nurse satisfaction and total hospital stay were recorded. Results: In the control group at rest and activity pain scores, periodic and total morphine consumption via patient controlled analgesia pump were greater than group I and group II. When comparing group I and group II total morphine consumption was much greater in group II. Conclusion: In total abdominal hysterectomy preemptive 1 gram iv paracetamol intraoperatively and postoperatively did not result in any untoward hemodynamic effects. Moreover in the postoperative period, it provided patient analgesia, with decreased consumption of morphine and minimal side effects. The patients were satisfied and total hospital stay was reduced in patients that received paracetamol.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2933
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289308.pdf
  Until 2099-12-31
134.17 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons