Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2931
Title: Serviks kanserinde FDG PET/BT; primer tümör FDG uptake'i ve metastatik potansiyel arasındaki ilişki
Other Titles: FDG PET/CT in cervical cancer; relationship between primary tumor FDG uptake and metastatic potential
Authors: Tamgaç, Feyzi
Demirtaş, Yasemin Öztürk
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: FDG-PET/BT
Serviks kanseri
SUVmax
FDG-PET/CT
Cervical cancer
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirtaş, Y. Ö. (2012). Serviks kanserinde FDG PET/BT; primer tümör FDG uptake'i ve metastatik potansiyel arasındaki ilişki. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Serviks kanserli hastalarda, tedavi öncesi 18F-2-Floro-2-deoksi-D-glukoz positron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi (FDG-PET/BT)'de primer tümürün maksimum standart tutulum değeri (SUVmax) ile pelvik veya paraaortik lenf nodu tutulumu arasında ilişki olduğunu gösteren araştırmalar vardır. Serviks kanserli hastalarda lenf nodu değerlendirmesi tedavi kararı ve sonuçlarını görme, prognoz açısından çok önemlidir.Bu retrospektif çalışmanın amacı; tedavi öncesi PET/BT çekimi yapılan serviks kanserli hastalarda, primer tümörün SUVmax değeri ile metastatik potansiyel arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.Çalışmaya; tedavi öncesi PET/BT değerlendirmesi için refere edilen 42 kadın hasta dahil edildi. Primer tümör SUVmax değeri ile lokal yayılım, pelvik veya paraaortik lenf nodu ve uzak organ metastazı arasındaki ilişki incelendi. PET/BT'de pelvik veya paraaortik lenf nodu metastazı incelendiğinde SUVmax=13,4 kritik değeri için sensitivitesi %73.08, spesifitesi %75.0, pozitif prediktif değeri (+PV) %82.6, negatif prediktif değeri (-PV) %63.2 olarak bulundu. PET/BT'de uzak organ metastazları incelendiğinde SUVmax=17.6 kritik değeri için sensitivitesi %85.71, spesifitesi %74.29, +PV %40.0, -PV %96.3 olarak tespit edildi. Primer tümör SUVmax değeri ile klinik tümör evresini değerlendirdiğimizde pozitif yönde anlamlı korelasyon bulundu (p=0.031, korelasyon katsayısı r =0.33).Serviks kanserli hastalarda, yüksek primer tümör FDG tutulumu yüksek nodal metastatik aktiviteyi gösterir. Serviks kanserli yüksek SUVmax değerine sahip hastalar yüksek metastatik potansiyelinden ötürü yakın takip gerektirebilir.
There are researches that shows relation between primary tumor standardized uptake value (SUVmax) and pelvic or paraaortic lymph node involvement with in cervical cancer patients, who had 18F-2-Floro-2-deoxy-D-glucose positron emission tomography/computed tomography (FDG-PET/CT) before treatment. Evaluation of lymp node metastasis in cervical cancer patients is more significant for decision of treatment prognosis and overall outcome. In this retrospective research we aimed to determine the relation between primary SUVmax with metastatic potential in patients who had PET/CT before treatment.In this study, we refered 42 female patients who had send for PET/CT evaluation before treatment. We detected local extension, pelvic or paraaortic lymph node involvement and distant organ metastasis.In PET/CT, when the pelvic or paraaortic lymph node metastasis examined, for cut-off value SUVmax=13.4 sesitivity %73.08, specificity %75.0, pozitif predictive value (+PV) % 82.6, negative predictive value (-PV) %63.2 was found. When we look for examine the distant organ metastasis with PET/CT, for SUVmax=17.6, sensitivity %85.71, specificity %74.29, +PV %40.0, -PV %96.3 was found. When we evaluated the primary tumor SUVmax valve within clinical tumor stage, we had found positive significant correlation (p=0.031, correlation coefficient r =0.33).Higher primary tumor FDG uptake predicts higher nodal metastatic potential in cervical cancer patients. Patients with higher SUVmax in cervical cancer may need a close follow-up because of their higher metastatic potential.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2931
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
308136.pdf448.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons