Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2929
Title: Mısır üretiminde korumalı toprak işleme yöntemlerinin geleneksel toprak işleme yöntemi ile makina maliyetleri ve ürün verimi açısından karşılaştırılması
Other Titles: Comparision of conservation tillage and conventional tillage in corn production in terms of machinery cost and grain yield
Authors: Okursoy, Rasim
Bodur, Sabahattin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makineleri Anabilim Dalı.
Keywords: Minimum toprak işleme
Anıza doğrudan ekim
Toplam işlem maliyeti
Korumalı tarım
Minimum tillage
No-till
Operational cost
Conservation agriculture
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bodur, S. (2008). Mısır üretiminde korumalı toprak işleme yöntemlerinin geleneksel toprak işleme yöntemi ile makina maliyetleri ve ürün verimi açısından karşılaştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, ülkemiz koşullarında, geleneksel yöntemle yapılan ekim ile (kontrol), minimum toprak işleme ve doğrudan anıza ekim yöntemlerinin verim parametreleri olan koçan sayısı, 1000 tane ağırlığı ve tane verimi, toplam işleme maliyeti ve harcanan zaman açısından karşılaştırması hedeflenmiştir. Güney Marmara koşullarında buğday üzerine ekilen ikinci ürün mısır bitkisi üzerinde deneme kurulmuştur. Dört tekerrürlü olarak tesadüf blokları deneme desenine uygun olarak kurulan denemede parsel alanı 144 m2 olmuştur. Tüm parsellerin ekimi ve hasatı, aynı tarihlerde birlikte yapılmıştır. İncelenen özelliklerden 1000 tane ağırlığı ve tane verimi için yıl etkilerinin % 1 olasılık düzeyinde istatistiksel olarak önemli olduğu, toprak işleme yöntemleri arasındaki farklılığın ise hektar başına koçan sayısı için iki yılın birleştirilmiş analizinde ve 1000 tane ağırlığı için ise sadece 2004 deneme yılında % 5 olasılık düzeyinde istatistiksel olarak önemli çıktığı saptanmıştır. Tane verimi bakımından gerek teksel yıllarda ve gerekse iki yılın birleştirilmiş analizinde toprak işleme yöntemleri arasında istatistiksel olarak önemli farklılıklar bulunmamıştır. Ayrıca, araştırmada yöntem x yıl interaksiyonu ve blok etkileri de istatistiksel olarak önemli çıkmamıştır.İki yıl boyunca yapılan denemeler sonunda, verim açısından çok büyük bir fark olmamakla birlikte, toplam işlem maliyeti ve harcanan zaman açısından korumalı toprak işleme yöntemi ile geleneksel yöntem arasında büyük farklılıklar olduğu ortaya konulmuştur. Geleneksel yöntemle karşılaştırıldığında, minimum toprak işleme yönteminde 261YTL/ha, anıza doğrudan ekim yönteminde 317 YTL/ha daha az işlem maliyeti gerekmiştir. Bunun yanında, geleneksel yöntemde yapılan işlemler için, hektar başına, her iki yönteme göre en az dört kat daha fazla zaman harcanmıştır.Bu çalışma göstermektedir ki, gerek ekonomik, gerek çevresel ve gerekse de toprak yapısına yaptığı olumlu katkılardan dolayı korumalı tarım teknikleri, getirileri olan bir yöntem olarak önerilebilir. Korumalı tarım, özellikle verim ve maliyet açısından çiftçilerin ilgisini çekecek ve uygulaması yaygınlaşacak olan bir tarım tekniğidir ve bu durum bir çok bilimsel çalışma ile ispatlanmıştır. Toprak erozyonunu büyük oranda azaltması ve biyolojik aktiviteyi artırarak doğal yapıyı koruması bakımından da tüm kamuoyunun gündeminde yerini alması beklenen bir tarımsal uygulamadır.
The objective of this study was to compare three different planting techniques, minimum tillage, no till, and conventional tillage on second crop corn field. The study was conducted in the Marmara region of Turkey in 2004 and 2005. The comparison parameters were yield components like number of ear, TKW (thousand kernel weight), grain yield, and also operational costs, and time to consume for all operations. Randomized four replication method was used in twelve blocks. All blocks were planted 144 m2 and harvested together at the same time.It was found that year affect on TKW and grain yield was 1% probability level from the statistical point of view. When we look at the number of ear in unified year (combination of 2004 and 05), and the TKW in 2004, the probability level increased to 5%. From statistics perspective, there was no significant difference in grain yield neither in each consecutive year, nor unified year analysis. Besides, the affects of block and technique x year interaction were not statistically significant.The study also showed that there is a significant difference in operational cost and required time of field preparation between conservation agriculture and conventional tillage. Due to extra passes, conventional tillage costed 261 YTL/ha higher than minimum tillage, 317 YTL/ha higher than no-till for fuel, oil, maintenance and man power expenses. Conservation tillage applications saved four times per hectare more than conventional tillage for the field preparation operations which means that one could use this spare time for other activities or the family.This study shows that conservation agriculture can be recommended to the growers as a profitable technique. Conservation agriculture looks going to be the center of attraction in the near future by increasing awareness of environmental protection and civil organisation activities against soil erosion.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2929
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
255190.pdf8.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons