Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2917
Title: Normal kilolu, kilolu ve obez bireylerin obezite ve obezite ilişkili hastalıklar hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması
Other Titles: Evaluation and comparison of the knowledge level of normal weight, overweight and obese individuals about obesity and obesity related diseases
Authors: Ersoy, Canan
Ayar, Koray
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Obezite
Komorbid hastalıklar
Bilgi düzeyi
Farkındalık
Obesity
Comorbid diseases
Knowledge level
Awareness
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ayar, K. (2009). Normal kilolu, kilolu ve obez bireylerin obezite ve obezite ilişkili hastalıklar hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Obezite ciddi mortalite ve morbiditeye neden olabilecek birçok hastalığın gelişimi için önemli bir risk faktörüdür. Obezite ve obezitenin eşlik ettiği komorbid hastalıklar hakkındaki bilgi düzeyinin incelendiği az sayıda araştırma bulunmaktadır. Çalışmamızda Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı ve Genel Dahiliye polikliniklerine başvuran normal kilolu, kilolu ve obez kişiler arasında obezite tanımı, diyet, fiziksel aktivite, santral obezite, obezitenin eşlik ettiği hastalıklar hakkındaki bilgi düzeylerini tespit etmeyi ve gruplar arasındaki bilgi düzeylerini karşılaştırmayı amaçladık.Çalışmamızda 500 kişiye uygulanan anket ve değerlendirmeler sonucunda obezite sıklığımızın önceki çalışmalardan daha yüksek ve eğitim düzeyi düşük olanlarda, kadınlarda, ev hanımlarında, evlilerde daha sık olduğunu saptadık. Sağlıklı beslenmenin, düzenli egzersizin ve çocuklarda obezitenin sağlık için önemi hakkındaki bilgi düzeyi katılımcıların tümünde oldukça yüksekti ve gruplar arasında bilgi düzeyi farklılığı yoktu. Ancak obezite tanımı, obezite tiplerinin sağlık için önemi hakkındaki bilgi düzeyi ve obezitenin eşlik ettiği hastalıklardan meme, kolon, prostat kanseri, adet düzensizliği, infertilite, inme ile obezite ilişkisi hakkındaki farkındalık düşüktü. Obez olanların obezitenin eşlik ettiği hastalıklar hakkında daha yüksek farkındalığa sahip olduğu görüldü. Farkındalık cinsiyete göre değerlendirildiğinde, istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmamakla birlikte, erkeklerde obeziteye eşlik eden hastalıklar hakkındaki farkındalık kadınlara göre daha yüksekti.Elde ettiğimiz verilere göre obezitenin toplumumuzda giderek artmakta olduğunu ancak obeziteye eşlik eden hastalıklar hakkında, obez bireylerde farkındalık daha yüksek olmakla birlikte, toplumun yeterli farkındalığa sahip olmadığını saptadık. Toplumun obezite ve obezite ilişkili hastalıklar hakkında eğitilmesinde yeni stratejiler geliştirilmeli, obezite bilinci arttırılmalı ve obeziteye bağlı gelişebilecek morbidite ve mortalite azaltılmalıdır.
Obesity is an important risk factor for many diseases that can cause serious mortality and morbidity. There are a few studies investigating the knowledge level about obesity and comorbid diseases accompanying obesity. In our study we aimed to determine and compare the knowledge level about obesity definition, diet, physical activity, central obesity and comorbid diseases associated with obesity in normal weight, overweight and obese individuals who applied to outpatient clinics of Uludag University Medical Faculty Internal Medicine Department Endocrinology and Metabolic Diseases Division and General Internal Medicine outpatient clinics. In our study, after the application and evaluation of questionnaires to 500 persons, we found our frequency of obesity higher from the former studies and more frequent in low educated persons, women, housewives and married persons. The knowledge level of importance of healthy feeding, regular exercise and childhood obesity for health was quite high among all participants and there wasn’t any difference between knowledge levels of groups. However the knowledge of the definition of obesity, the importance of the obesity type for health and awareness of breast, colon, prostate cancer, irregular menstruation, infertility, stroke, and obesity relationship was low. It was seen that the obese ones owned higher awareness about the diseases accompanying obesity. When awareness was evaluated according to sex, although there wasn’t significant difference, the awareness about diseases accompanying obesity was higher in men according to women. According to data obtained, we found that obesity is rising in our population but although obese people’s awareness of comorbid diseases is higher, the awareness of diseases accompanying obesity is not enough. New strategies have to be developed for the education of people about obesity and obesity associated diseases, the awareness of obesity have to be rised and morbidity and mortality due to obesity have to be reduced.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2917
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307205.pdf647.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons