Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2902
Title: Duygu durumlarının iş tatmini ve iş performansı ile olan ilişkisini belirlemeye yönelik bir araştırma
Other Titles: A study on identifying the relationship between affect and job satisfaction and performance
Authors: Altıntaş, Füsun Çınar
Bilgin, Tuğçe
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Duygusal olaylar teorisi
Affective events
Duygu durumları
İş tatmini
İş performansı
Pozitif negatif duygusallık
Job satisfaction
Work performance
Mood
Issue Date: 16-Jul-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Bilgin, T. (2019). Duygu durumlarının iş tatmini ve iş performansı ile olan ilişkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, kurumlarda örgütsel davranış alanına verilen öneminin artmasıyla birlikte; iş yaşamında bireyin duygularından bağımsız düşünülemeyecek olması sebebiyle duygusal olaylar teorisi, iş tatmini ve iş performansı kavramları üzerinde durulmuştur. Araştırma kapsamında pozitif negatif duygusallığın (duygusal olaylar teorisi) iş tatmini ve iş performansı ile arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı incelenmektedir. Bu ilişkinin incelenmesi aşamasında İstanbul ilinde faaliyet gösteren bir vakıf üniversitesinde çalışan 147 idari personele ulaşılmıştır. Araştırma süresince Pozitif Negatif Duygu Durum Ölçeği, İş Tatmini ve İş Performansı Ölçeği ve katılımcılara çeşitli demografik soruların da yöneltildiği web tabanlı anket yöntemi kullanılarak araştırmaya yönelik veriler elde edilmiş olup bu veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit edebilmek için, SPSS paket programında 147 adet gözlem analiz edilerek, değişkenler arasındaki korelasyon analizi yapılmış, bu analizde pearson yöntemi kullanılmış olup ayrıca crostabss verilerinden yararlanılarak betimleyici istatistiklerle temel yorumlamalar yapılmıştır. Analiz sonuçları değerlendirildiğinde, pozitif – negatif duygu durumları ile iş tatmini ve iş performansı arasında anlamlı bir ilişkinin var olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar üzerinden pozitif duygu durumunda sahip olan kişilerin negatif duygu durumuna sahip olan kişilere kıyasla iş tatminlerinin ve iş performanslarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
This study focuses on affective events theory and the notions of job satisfaction and performance due to the fact that working life cannot be separated from affectivity of the individuals given that the importance attached to the field of organizational behavior in institutions has increased. This study analyzes whether there is a significant relationship between affect (positive-negative affectivity / affective events theory) and job satisfaction and performance. During this analysis, 147 administrative personnel working at a foundation university in İstanbul have been contacted. In the scope of this research, data has been collected using Positive and Negative Affect Schedule, Scale of Job Satisfaction and Performance as well as Internet-based questionnaire model that included several demographical questions to the participants. Data collected has been analyzed in SPSS. In order to identify the relationship among the variables, 147 observations have been analyzed in SPPS package program in the scope of this research and a correlation analysis has been conducted. In this analysis, using the Pearson’s correlation as well as crosstabs data, descriptive statistics and basic explications have been provided. When evaluating results of the analysis, it has been understood that there is a significant relationship between affect and job satisfaction and performance. From these results, it has been concluded that individuals with positive affect have higher levels of job satisfaction and performance compared to those with negative affect.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2902
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tuğçe BİLGİN.pdf1.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons