Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2900
Title: Örgütsel adalet algısının çalışanların bireysel değerleri ve iş tatmini ilişkisinde aracılık etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma
Other Titles: A research to determine the individual values of employees of the perception of organizational justice and, the mediation effect in job satisfaction
Authors: Altıntaş, Füsun Çınar
Sak, Ozan Basri
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Bireysel değerler
Individual values
Örgütsel adalet algısı
İş tatmini
Organizational justice
Job satisfaction
Issue Date: 16-Jul-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Sak, O. B. (2019). Örgütsel adalet algısının çalışanların bireysel değerleri ve iş tatmini ilişkisinde aracılık etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın temel amacı, çalışanların bireysel değerlerinin iş tatmini üzerindeki etkisinde örgütsel adalet boyutlarının aracı rolü olup olmadığına dair oluşturulan hipotezleri doğrulamaktır. Bu kapsamda Bursa’da otomotiv, gıda, inşaat ve tekstil faaliyet gösteren firmalarda görev alan beyaz yakalı çalışanlar araştırmanın ana kütlesini oluşturmuştur. Veriler 149 kişiden oluşan bir örneklemden anket yolu ile toplanış olup verilerin analizinde Cronbach Alfa, birleşik güvenilirlik (CR=Composite Reliability) katsayıları, ayrışma modeli için ise “Discriminant anlysis” yöntemleri kullanılmıştır. Çalışanların bireysel değerlerinin iş tatmini üzerinde ki etkisinde örgütsel adalet boyutlarının üzerinde aracı rolü olup olmadığına bakılmıştır. Bireysel değer boyutlarından sadece hedeflerin iş tatmini üzerinde etkisinde dağıtım adaletinin aracı rolü olduğu sonucunda ulaşılmıştır.
The main purpose of this study is to confirm hypotheses about whether organizational justice dimensions play a role in the effect of individual values on job satisfaction. In this context, the main body of the research was the white-collar employees working in companies operating in automotive, food, construction and textile sectors in Bursa. Data were collected from a sample of 149 people by means of a questionnaire and Cronbach Alpha coefficient, CR = Composite Reliability coefficients and Discriminant anlysis methods were used for data analysis. It has been examined whether there is an intermediary role on organizational justice dimensions in the effect of individual values of employees on job satisfaction. It is concluded that only the dimensions of individual value are the mediating role of distribution justice in the effect of objectives on job satisfaction.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2900
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ozan Basri SAK.pdf2.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons