Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2898
Title: Tekno-stresin çalışanların işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi
Other Titles: The effect of techno-stress on the employees intention to leave
Authors: Kaymaz, Kurtuluş
İlseven, Serhat
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Stres
Stress
Tekno-stres
Tekno-bilgi yönetimi
İşten ayrılma niyeti
Techno-stress
Techno-information management
Intention to quit
Issue Date: 27-Aug-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: İlseven, S. (2019). Tekno-stresin çalışaların işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada “Tekno-stresin Çalışanların İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkileri” incelenmiştir. Tekno-stres kavramı; çalışma hayatında gelişen teknolojiden kaynaklı meydana gelen bir stres türü olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu stres etkisi tekno-stres değişkeninin alt boyutları [tekno-iş yükü, tekno-istila, tekno-karmaşıklık, tekno-güvensizlik ve teknobelirsizlik] bağlamında test edilmektedir. Çalışmada uygulanan anket 3 ana bölümden oluşacak şekilde kurgulanmıştır. İlk bölümde katılımcıların demografik profiline yer verilmiştir. İkinci bölümde; şirketlerdeki tekno-stres düzeyini ölçümlemek amacıyla 23 ifadeden oluşan soru setine yer verilmiştir. Ankette işten ayrılma niyetini ölçümleyebilmek adına 4 ifadeden oluşan soru seti kullanılmıştır. Üçüncü bölüm ise anket çalışmasının son bölümünü oluşturmaktadır ve katılımcılarda teknolojik bazlı stres faktörlerini tespit edebilmek adına bir açık uçlu soruya yer verilmiştir. Belirtilen şekilde kurgulanan anket çalışması; 12 ayrı işletmede ve sistematik bir şekilde günlük iş temposunda, teknolojik yazılım veya donanım kullanan 370 beyaz yaka üzerinde uygulanmıştır. Çalışmada, 5’li likert tipi skala [Kesinlikle Katılmıyorum (1)-Kesinlikle Katılıyorum (5)] kullanılmıştır. Anket sonuçlarına göre; tekno-stres alt boyutlarının bağımlı değişken üzerindeki göreli önem düzeyine göre tekno-güvensizlik, tekno-karmaşıklık ve tekno-belirsizlik unsurlarının, çalışanların işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Diğer yandan tekno-iş yükü ve tekno-istila boyutları ile çalışanların işten ayrılma niyetleri arasında bir ilişki bulunamamıştır. Katılımcılara; tekno-stres yaratan faktörlerin saptanması için sorulan açık uçlu soru neticesinde 190 adet cevap alınmıştır. Bu cevaplar belirlifrekans oluşturmasıiçin okunmuş ve gruplandırılmıştır. Bu bölümün sonuçlarına göre; çalışanlar üzerinde 21 adet tekno-stres yaratan teknoloji temelli soruna ulaşılmıştır.
In this study, "The Effects of Techno-stress on The Employees Intention To Leave" was examined. Techno-stress concept; it is defined as a type of stress caused by developing technology in working life. The stress effect is tested in the context of the lower dimensions of the techno-stress variable [techno-overload, techno-inavasion, techno-complexity, techno-insecurity and techno-uncertainty]. The questionnaire applied in the study was constructed to consist of 3 main sections. The demographic profile of the participants is given in the first part. In the second part; a set of questions consisting of 23 statements to measure technostress level in companies. In order to measure the intention to leave the job in the survey, a set of 4 statements was used. The third part is the last part of the survey study and an open-ended question is given in order to detect technologically based stress factors in the participants. The survey study, which was constructed as specified; Implemented in 12 different enterprises and systematically on 370 administrative staff using technological software or hardware at a daily pace. In the study, 5-type likert scale [Absolutely Disagree (1) - Absolutely Agree (5)] was used. According to the survey results; According to the relative severity level of techno-stress sub-dimensions on the dependent variable, techno-insecurity, techno-complexity and techno-uncertainty factors have an effect on the intention of employees to quit. On the other hand, there was no correlation between the techno-overload and the dimensions of techno-invasion and the intentions of the employees to leave the job. To the participants; 190 answers were received as a result of the open-ended question asked to identify techno-stress-causing factors. These answers are read and grouped to create specific frequencies. According to the results of this chapter; 21 techno-stress-stressing technology-based problems have been reached on employees.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2898
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
serhat_ilseven.pdf2.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons