Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2893
Başlık: Piyasa ekonomisine geçiş sürecinde IMF ve Dünya Bankası programlarının bütçe politikaları açısından değerlendirilmesi(Azerbaycan örneği)
Diğer Başlıklar: IMF- World Bank programs assesment in terms of budget policies in transition period ( example of Azerbaijan)
Yazarlar: Tokatlıoğlu, Mircan Yıldız
Güzel, Simla
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Geçiş süreci
IMF ve Dünya Bankası programları
Bütçe politikaları
Azerbaycan
Transition period
Imf and World Bank programs
Budget policies
Azerbaijan
Yayın Tarihi: 2008
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Güzel, S. (2008). Piyasa ekonomisine geçiş sürecinde IMF ve Dünya Bankası programlarının bütçe politikaları açısından değerlendirilmesi(Azerbaycan örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada öncelikle, merkezi planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçiş süreci açıklanmıştır. Daha sonra, bu süreçte IMF ve Dünya Bankası programlarının rolü genel olarak açıklanmış ve Azerbaycan ekonomisinin geçiş sürecinde bu iki uluslararası mali kuruluşun rolüne değinilmiştir. Ve son olarak da Azerbaycan'da uygulanan IMF ve Dünya Bankası programları bütçe politikaları açısından değerlendirilmiştir.
In this study, firstly the period of transfer from state-controlled socialist economic system to free market economy is explained. Then IMF and World Bank programs role in this period generally explained and then the role of this two international financial institution in Azerbaijan economy in transition period is analysed. And finally IMF and World bank programmes are assessed in terms of budget policies in Azerbaijan.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2893
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
231203.pdf2.39 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons