Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2889
Title: Diabetes mellitus ile komplike olmuş gebeliklerde C-peptid ve insülin benzeri büyüme faktörü-1'in fetal makrozomi ile ilişkisi
Other Titles: Association of C-peptide and insülin like growth factor to fetal macrosomia in pregnancies complicated with diabetes mellitus
Authors: Tüfekçi, Mehpare
Birincioğlu, Bahar Çelen
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: C-peptid
Diabetes mellitus
Fetal makrozomi
C-peptide
Diabetes mellitus
Fetal macrosomia
IGF-1
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Birincioğlu, B. Ç. (2018). Diabetes mellitus ile komplike olmuş gebeliklerde C-peptid ve insülin benzeri büyüme faktörü-1'in fetal makrozomi ile ilişkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Amaç: Diabetes mellitus ile komplike olmuş gebeliklerdeki IGF-1 ve c-peptid değerlerinin fetal makrozomi riskini belirlemede prediktif olduğunu göstermek ve riskli gebelikleri önceden tespit edebilecek bir yöntem belirlemektir. Gereç ve Yöntemler: Ekim 2006 – Ocak 2008 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran 28-34. gebelik haftası içinde olan 65 gebeden oluşmaktadır. Gebelerden alınan periferik venöz kan örneğinden c-peptid ve IGF-1 düzeyi çalışıldı. IGF-1 ve c-peptid düzeylerinin fetal ağırlık üzerine etkisini araştırmak için 31 diabetes mellituslu gebe, 34 normoglisemik gebe ile karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışma kapsamındaki diabetes mellituslu gebelerin yenidoğanları kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha iriydi(p=0.001). Tüm gebelerin IGF-1 düzeyleri yenidoğan ağırlığı üzerinde diabetes mellitus varlığından bağımsız(B=0.851; p=0.045) istatistiksel olarak anlamlı doğrusal bir ilişki gösterirken (r=0.260; p=0.036), C-peptid düzeyleri yenidoğan ağırlığı üzerinde belirleyici bir etki taşımıyordu(B=-0.142; p=0.24). Gestasyonel diabetes mellitus tanısının 200mg/dl’nin üzerinde bulunan bir 50gr glukoz tarama testine göre veya OGTT sonucunda konulmuĢ olması(B=-0.171; p=0.36), tedavisinin sadece diyet veya insülin gereksinimin olması(B=-0.195; p=0.29), kan glukoz profilinin regüle olup olmaması(B=0.063; p=0.76) yenidoğan ağırlığı üzerinde etkili bulunmadı. Ancak OGTT’de iki değere karşın üç veya dört değerin anormal olarak saptanmış olması ve OGTT’nin 2.(B=-9.026; p<0.001) ve 3. saat(B=5.314; p=0.054) değerleri yenidoğan ağırlığının bağımsız belirleyicileri olarak tespit edildi. Yenidoğanlarında hipoglisemi saptanan olguların tümünün diabetes mellitus grubunda olduğu gözlendi. Özellikle OGTT ile tanı almış grupta 2.saat kan şekeri değeri(B=0.029;p=0.055)ve C-peptid düzeyi(B=0.553;p=0.064) yenidoğanlarda gelişmesi muhtemel hipogliseminin öngörülmesinde bağımsız değişken olarak tespit edildi. Sonuç: Doğum ağırlığı, IGF-I düzeyi ile ilişkilidir. Diabetes mellituslu gebelerde fetal makrozomi tespitinde maternal IGF-I düzeyi prediktif olabilir. Diabetes mellituslu anne bebeklerinde hipogliseminin öngörülmesinde maternal C-peptid düzeyi indikatör olarak kullanılabilir.
Objective: To show that IGF-1 and C-peptide levels are predictive for fetal macrosomia in pregnancies complicated with diabetes mellitus and to identify a method for prediction of risky pregnancies. Materials and Methods: 65 women who were in 28-34 gestation week and came to the Obstetrics and Gynecology department of Uludag University for routine pregnancy follow up between September 2006- January 2008 enrolled in the study. IGF-1 and C-peptide levels were measured from peripheric venous samples. To investigate effect of IGF-1 and C-peptide levels on birth weight, 31 diabetic and 34 normoglycemic pregnant women were compared. Results: Neonates of diabetic mothers’ were statistically heavier than normoglycemic mothers’ neonates (p=0.001). Ġndepent of diabetes (B=0.851;p=0.045) all pregnancies’ IGF-1 levels were statistically significant (r=0.260;p=0.036) linear correlated with birth weight. Controversely C-peptide levels have no clear effect on neonates’ birth weight (B= -0.142;p=0.24).If two values against three or four values detected as anormal and OGTT’s second (B= -9,026;p<0.001), and third hour (B= 5,314;p=0.054) values was found to birth weight’s indepent identifiers. All hypoglycemic neonates were diabetic mothers’. Especially in the group diagnosed with OGTT the second hour blood glucose levels (B= 0,029;p=0.055) and C-peptide levels (B= 0,553;p=0.064) were defined as independent variables on prediction of hypoglycemia probably will develop in neonates. Conclusion: Birth weight is associated with IGF-1 levels, which can be useful for prediction of fetal macrosomy in DM. Maternal C-peptide can be used as a predictive value for defining diabetic mothers’ neonates hypoglicemia development risk.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2889
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289295.pdf560.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons