Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2886
Title: Stabil KOAH'lı hastaların alt gruplarında biyokimyasal ve antropometrik beslenme parametreleri ile hastalık şiddeti arasındaki ilişki
Other Titles: The relationship between biochemical, anthropometric nutritional parameters and severity of disease in subgroups of patients with stabil COPD
Authors: Ediger, Dane
Göçmen, Hayrettin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.
Keywords: KOAH
Malnütrisyon
COPD
Malnutrition
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Göçmen, H. (2018). Stabil KOAH'lı hastaların alt gruplarında biyokimyasal ve antropometrik beslenme parametreleri ile hastalık şiddeti arasındaki ilişki. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Malnütrisyon kronik obstrüktif akciğer hastalığına (KOAH) sıklıkla eşlik etmekte, solunum fonksiyonlarını ve prognozu olumsuz etkilemektedir. Malnütrisyonun ve derecesinin belirlenerek gerekli nütrisyonel desteğin sağlanması, hastalığın kontrol altına alınmasına yardımcı olur ve ataklarla seyreden progresyon engellenebilir. Çalışmamızda KOAH’ın nütrisyonel değerlendirilmesinde kullanılan parametrelerin, hastalığın ağırlığı ile ilişkisini ve malnütrisyonu belirlemedeki etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık. Polikliniğimizde takip edilen tümü sigara içmiş 81’i erkek, 19’u kadın toplam 100 stabil KOAH’lı hasta çalışmaya dahil edildi. Malnütrisyonu araştırmak amacıyla biyokimyasal parametreler (serum prealbümin, protein, albümin, transferrin, trigliserit düzeyleri), antropometrik ölçümler (vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi, üst kol çevresi, triceps deri kalınlığı, toraks ekspansasyon kapasitesi), amfizemle ilgili radyolojik ölçümler (retrosternal mesafe ölçümü, sinüs diyafragma mesafesi ölçümü) yapıldı. Hastaların demografik özellikleri kaydedildi. Beslenme parametreleri ile amfizem ve antropometrik ölçümler karşılaştırılarak analiz edildi. Çalışmamızda malnütrisyon varlığını ve derecesini araştırdığımız biyokimyasal parametrelerin, antropometrik ölçümlerin, amfizematöz değişikliği değerlendirdiğimiz ölçümlerin, KOAH ağırlığı ve atakların şiddeti ile değişik oranlarda korelasyon gösterdiği saptandı. KOAH’lılardaki malnütrisyonu göstermede başta prealbümin ve trigliserit olmak üzere biyokimyasal parametrelerin diğer parametrelerden daha sensitif olduğu ve spirometrik göstergelerle daha sıkı ilişkide olduğu belirlendi. Hastalığın evresi ve malnütrisyon düzeyi arttıkça, amfizeme ait bulguların da artmış olduğu görüldü. Malnütrisyon varlığının özellikle amfizemli KOAH’lıların prognozunu olumsuz etkilediğini saptadık. Nütrisyonel gereksinimin belirlenmesi için kullandığımız tüm parametrelerin malnütrisyonu göstermede katkısı olduğu, özellikle serum prealbümin ve trigliserit düzeylerinin diğerlerine oranla daha hassas belirteçler olduğu sonucuna varılmıştır. Stabil KOAH hastalarının teknik şartlar uygun olduğu sürece, malnütrisyon yönünden değerlendirilmeleri ve gerekiyorsa rehabilitasyon programına alınmaları önerilmektedir.
Malnutrition often accompanies to COPD and negatively affects on respiratory functions and prognosis of the disease. The provision of nutritional support with determination presence and degree of malnutrition, may help control to disease and prevent progression related to exacerbations. We aimed to evaluate the efficiency and the relationship of parameter which is used determination of malnutrition with severity of disease. Totally 100 cases (81 males, 19 females) who are exsmoker and followed up in our policlinic were included to study. Biochemical parameters (levels of prealbumin, protein, albumin, transferrin and triglyceride), anthropometric measures (weight, body mass index, upper arm circumference, triceps skin thickness, chest expansasion capacity), measures about emphysema (retrosternal distance, distance of intersinusal line to dome of diaphragm) were obtained causing evaluation of malnutrition. Demographic characteristics of cases were recorded. Analysis were done by comparing nutritional status and evaluating the emphysema and anthropometric measures. In our study were established that the biochemical parameters (protein, albumin, prealbumin, transferrin, triglyceride), anthropometric measures (weight, body mass index, upper arm circumference, triceps skin thickness), and measures which predicts emphysematous alterations (retrosternal distance, chest expansasion capacity, distance of intersinusal line to dome of diaphragm) were correlated with severity of disease and exacerbations. Biochemical parameters correlated (especially prealbumin and triglyceride) stronger and were more sensitive. Emphysematous alterations were increased too when the disease and malnutrition become severe, were seen. Malnutrition negatively affects to prognosis especially in emphysematous group. All of parameters which are used for determination of nutritional support, contribute to predict malnutrition and must use as combined if technical condition is conformable. Prealbumin and triglyceride levels are more sensitive than others We think, if it is necessary pulmonary rehabilition, should be performed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2886
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289289.pdf3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons