Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2885
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEdizdoğan, Nihat-
dc.contributor.authorQordja, Haxhire-
dc.date.accessioned2019-12-11T08:19:29Z-
dc.date.available2019-12-11T08:19:29Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationQordja, H. (2009). Geçiş ekonomilerinde iktisadi ve mali istikrar sorunu (Arnavutluk örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2885-
dc.description.abstractGeçiş ekonomileri terimi iki kutbu olan Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonrayaygın olarak kullanılmaya başlamış bir kavramdır. Genelde piyasa ekonomisini oluşturmayaçalışan ekonomileri tanımlamaktadır. Birçok gelişmekte olan ülke bu kapsamda yer almaktadır.Ancak spesifik olarak geçiş ekonomileri kavramı; eskiden sosyalist ekonomi sistemine sahip olup, günümüzde piyasa ekonomilerini oluşturmaya çalışan ülkeler için kullanılmaktadır. Bu ekonomiler birbirinden farklı piyasa ekonomisi deneyimi geçirmekle birlikte, yoksulluk, az gelişmiş altyapı, güçlü ve katı bir komuta sistemi ile sürekli büyüyen ve hantallaşan kamu sektörünün yol açtığı problemler ortak paydaları olmuştur.Geçiş ekonomilerinde iktisadi ve mali istikrar sorunu (Arnavutluk Örneği) başlıklı bu çalışmanın amacı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılmasıyla birlikte yaşanan merkezi sistemden serbest piyasa ekonomisine geçiş süreci ve bu süreçte uygulanan politikaların ne sonuçlar getirdiğidir. Ayrıca, söz konusu geçiş süreci Arnavutluk'ta nasıl olmuş ve izlenen politikalar ne denli etkili olmuştur.Çalışma ana hatlarıyla iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, temel olarak geçiş terminolojisi ve sınıflandırılması ele alınmış, geçiş sürecini açıklamaya yönelik modeller incelenmiş, daha sonra ise geçiş ekonomilerinde izlenen para ve maliye,özelleştirme ve yabancı sermaye yatırımları, firmalara yapılan sübvansiyonlar, geçiş süreci ve istihdam politikalarına yer verilmiştir. Bu politikalar dâhilinde Arnavutluk'un geçiş süreci, Arnavutluk üzerinde ne gibi etkilere sebebiyet verdiği ve Türkiye ile olan ekonomik ilişkileri ele alınmıştır.tr_TR
dc.description.abstractTransition Economies term as two poles after the disintegration of the Soviet Unionbegan to be used as a common concept. In general, the economies of the market economy aretrying to create. Many developing countries are included in this context. However, as aspecific "transition economies" concept formerly socialist economies have systems andmarket economies of today are used for countries trying to create. These economies had adifferent experience, but the market economy, poverty, underdeveloped infrastructure, a solidcommand of powerful and ever-growing and cumbersome system and caused problemsbecomes the common denominator of the public sector have been."Transition Economies Economic and Financial Stability Problem (Albania Sample)"The purpose of this study titled the Soviet Union experienced the dissolution of the centralsystem to a market economy transition process and implemented policies in this process, howis that return results. Also, how was that transition process in Albania and monitor how thepolicies have been effectiveStudy outlines consist of two parts. In the first section, basically switching theterminology and classification were discussed, to explain the transition process towardsmodels were examined, then in transition economies tracked money and finance,privatization and foreign investment, subsidies to companies for the transition process andemployment policies have been included. These policies within the transition process ofAlbania, Albania and Turkey over what is causing the effect of the economic relations have been addressed.en_US
dc.format.extentVI, 111 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectArnavutluktr_TR
dc.subjectAlbaniaen_US
dc.subjectEkonomik istikrartr_TR
dc.subjectEconomic stabilityen_US
dc.titleGeçiş ekonomilerinde iktisadi ve mali istikrar sorunu (Arnavutluk örneği)tr_TR
dc.title.alternativeEconomic and financial stability problem in transition economics (Albania case study)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
240602.pdf806.26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons