Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2883
Title: Turkish EFL teachers' attitudes towards ict integration in language classrooms
Other Titles: Türk İngilizce dersi öğretmenlerinin enformasyon ve iletişim teknolojileri kullanımına yönelik tutumları
Authors: Genç, Zübeyde Sinem
Işık, Öznur
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Tutum
Enformasyon ve iletişim teknolojileri
Bilgisayar
İngilizce dersi öğretmenleri
Öğrenme ve öğretme
İlköğretim okulları
Destekleyen ya da engelleyen faktörler
Entegrasyon
Attitude
Information and communication technologies
Computer
EFL teachers
Learning and teaching
Primary schools
Enhancing or hindering factors
Integration
Issue Date: 16-Oct-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Işık, Ö. (2009). Turkish EFL teachers' attitudes towards ict integration in language classrooms. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Türkiye'de İngilizce dersi öğretmenlerinin bilgisayar ve diğer enformasyon ve iletişim teknolojilerinin dil öğretiminde kullanımını nasıl algıladıklarını incelenmiştir. Bu araştırma ayrıca ilköğretim düzeyinde çalışan bu öğretmenlerin bilgisayar ile diğer enformasyon ve iletişim teknolojilerini ne amaçla, hangi sıklıkla kullandıkları ve bunun yanı sıra yabancı dil derslerinde bu teknolojilerin kullanımını etkileyen faktörleri araştırmıştır.Veriler 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılında, 149 ilköğretim birinci ve ikinci kademe İngilizce dersi öğretmenlerine dağıtılan anketler aracılığı ile toplanmıştır. Anket sonuçları, bilgisayar ile enformasyon ve iletişim teknolojilerinin İngilizce dersi öğretmenlerince ders işlenişini kolaylaştırmaya yarayan araç olarak görüldükleri ve daha çok sunum amaçlı kullanıldıklarını göstermiştir.İngilizce dersi öğretmenlerinin bilgisayar ve internet kullanımının diğer enformasyon ve iletişim teknolojilerine göre derslerinde daha az kullandığı saptanmıştır. Bu farklılığın ya bilgisayarlara erişimin kısıtlı olmasından ya da bu konuda öğretmenlerin deneyimlerinin olmamasından kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.İstatistiksel analizler İngilizce dersi öğretmenlerinin genel anlamda olumlu tutumlarına rağmen uygulamada farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur. İleri analizler göstermiştir ki, kıdem ile genel tutum arasında negatif ilişki vardır. Ayrıca kıdemli öğretmenlerin bu aletler üzerindeki denetim algısının göreve yeni başlayan veya öğretmenlik deneyimi 10 yılın altında olan öğretmenlere göre daha düşük olduğu gözlenmiştir.Araştırmada İngilizce dersi öğretmenlerinin bilgisayar ve diğer kaynaklara erişim ile zaman kısıtlılığını enformasyon ve iletişim teknolojilerinin derslerde bütünleştirilmesinin önündeki başlıca engellerler olarak işaret ettikleri gözlemlenmiştir.İngilizce dersi öğretmenlerinin üreticilik algısının yanı sıra okullardaki öğretmenler arası ortak anlayışın ve idari desteğin bilgisayar ve diğer teknolojilerin kullanımına karşı tutum ve görüşleri olumlu yönde etkilediği tespit edildi.Cinsiyet, öğretmenlik deneyimi ve eğitim geçmişi gibi demografik etkenlerin öğretmenlerin kararlarında belirgin bir etkisi gözlemlenmemiştir.
In this study, Turkish EFL teachers’ perception of computer and other information and communication technologies integration in language teaching was explored In this research, it was also explored how and how often EFL teachers who work at the primary school level integrate computer and other ICT tools as well as the factors that influence this research. Statistical data were obtained from 149 EFL teachers who work at the primary school level during 2008-2009 academic year with the help of questionnaires.Results of the statistical analysis indicated that those teachers perceive technology as a tool for teaching or as an aid for the teacher and use these tools mostly for presentation. It was recorded that EFL teachers use computers less often than other ICT tools. The difference in frequency probably stemmed from either lack of experience or lack of access to computers in classes. Statistical analysis showed that despite having positive attitudes in general, there were differences in application among EFL teachers. Further analysis revealed that there were negative correlations between teacher attitudes and teaching experience. Moreover, it was observed that experienced teachers’ perception of control on these tools were lower than novice teachers or teachers with less than 10 years of teaching vi experience. In the research, limited time and lack of access were pointed as the the main obstacles of ICT integration by the EFL teachers. Besides teachers’ perception of usefulness in terms of terms of creativity and productivity, encouragement from administration and a common shared vision among school staff fostered ICT integration in teaching. Teacher demographics such as gender, the number of years of teaching experience or education background did not appear to influence teacher decisions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2883
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
240722.pdf1.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons