Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2880
Title: Midriyazis ve miyozis ile gözün ön segment yapılarında meydana gelen değişimler, bu değişimlerin akomodasyon mekanizmasındaki rolleri
Other Titles: Changes occurred in the anterior segment of the eye during miosis and mydriasis, the roles of these changes in accommodation process
Authors: Baykara, Mehmet
Timuçin, Özgür Bülent
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Akomodasyon
Korneal kurvatür
Korneal kalınlık
Miyozis
Midriyazis
Accommodation
Corneal curvature
Corneal thickness
Miosis
Mydriasis
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Timuçin, Ö. B. (2008). Midriyazis ve miyozis ile gözün ön segment yapılarında meydana gelen değişimler, bu değişimlerin akomodasyon mekanizmasındaki rolleri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Akomodasyon sırasında ön segment yapılarında meydana gelen değişiklikler tartışmalıdır. Biz bu çalışmada akomodasyonun ön segment yapılarında oluşturduğu değişiklikleri duyarlı bir ölçüm yöntemi olan Pentacam® (Oculus Inc., Almanya) cihazıyla incelemeyi amaçladık.Bu çalışma, yaşları 7 ile 25 yıl arasında değişen ve sağlıklı gözleri olan 40 gönüllü bireyi içerdi. Akomodasyonun sağlanması için, her iki göze de kolinerjik bir ajan olan %4`lük pilokarpin hidroklorür, ve akomodasyonu ortadan kaldırmak için anti-kolinerjik bir ajan olan %1'lik siklopentolat hidroklorür damlatıldı. Bazal durumda ve ilaçlar damlatıldıktan 60 dk sonra Pentacam cihazıyla çeşitli korneal parametreler (ön/arka aksiyel ve tanjansiyel kurvatür, ortalama keratometri, kornea kalınlığı, kornea hacmi), ön kamara derinliği ve pupil çapı ölçüldü. Böylece her iki göze ait, üç farklı durumda toplam 240 ölçüm elde edildi. Bu ölçümlerle elde edien veriler istatistiksel olarak karşılaştırıldı.Kırk bireyin 22'si kadın, 18'i erkekti; ortalama yaşları 15.1±3.9 yıldı. İki grup arasındaki karşılaştırmalarda, midriyatik siklopentolat uygulanan gözlerde miyotik pilokarpin uygulanan gözler ve ilaçsız bazal duruma kıyasla, ortalama keratometri, ön\arka merkez aksiyel kurvatür ve kornea ön yüzey astigmatizma değerlerinde anlamlı azalma, ön kamara derinliği, kornea tepe noktası kalınlığı, pupil merkez kalınlığı, en ince kornea yeri kalınlığı, kornea hacmi ve pupil çapı değerlerinde anlamlı artış vardı (Mann-Whitney U testi, P<0,05). Ön/arka tanjansiyel kurvatür değerlerinde ise anlamlı farklılık saptanmadı (Kruskal Wallis testi, P>0,05).Akomodasyon sırasında ön kamara derinliği ve pupil çapında anlamlı azalma mevcuttur. Akomodasyonun yol açtığı korneal parametre değişikliği saptanmadı.
Changes occurred in anterior segment structures during accommodation are controversial. In this study we aimed to assess the changes occurred in anterior segment structures due to accommodation, with a sensitive measurement method, the Pentacam® (Oculus Inc., Germany). This study included 40 volunteers with healthy eyes, whose ages varied between 7 – 25 years. In order to obtain accommodation 4% pilocarpine hydrochloride, a cholinergic agent, was administered and in order to inhibit accommodation %1 cyclopentolate hydrochloride was administered to both eyes. Various corneal parameters (front/back axial and tangential curvature, mean keratometry, corneal thickness, corneal volume), anterior chamber depth and pupil diameter were measured with the Pentacam at baseline and 60 minutes after administrations of drugs. A total of 240 measurements of both eyes were thus obtained in three different conditions. Data obtained from these measurements was statistically compared. Twenty-two of 40 individuals were female and 18 were male; their mean ages were 15,1±3.9 years. In comparing between two groups, cyclopegic mydriatic eyes compared to accommodated miotic eyes and baseline had a significant reduction in mean keratometry, axial curvature of the anterior/posterior cornea and anterior corneal surface astigmatism readings and had a significant increase in anterior chamber depth, corneal vertex point thickness, pupil center thickness, thinnest corneal point thickness, pupil diameter and corneal volume readings. (Mann-Whitney U test, P<0,05). No significant difference was found in tangential curvature of the anterior/posterior cornea readings (Kruskal Wallis test, P>0,05). A significant reduction was evident in anterior chamber depth and pupil diameter during accommodation. No significant corneal parameter changes were detected resulting from accommodation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2880
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289288.pdf1.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons