Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2879
Title: Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumları ve bu tutumları etkileyen faktörler -Edirne örneği-
Other Titles: Approaches and attitudes of teology teachers against computer enhanced teaching and the factors that affect these approaches - Edirne sample-
Authors: Kılavuz, M. Akif
Özgan, Veysel
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlkögretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı.
Keywords: Bilgisayar destekli eğitim
Bilgisayar destekli öğretim
Din eğitimi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Computer assisted education
Computer assisted instruction
Religious education
Religious culture and ethic course
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özgan, V. (2010). Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumları ve bu tutumları etkileyen faktörler -Edirne örneği-. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, “Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumları ve Bu Tutumları Etkileyen Faktörler” Edirne ili örneği ele alınarak incelenmiştir. Öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutum düzeyleri tespit edilmiş ve bunların araştırma ölçeğinde belirlenen bağımsız değişken faktörlerine göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Bu nedenle tezde, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutum düzeylerinin, hangi değişkenlere göre farklılaştığını tespit amacıyla yapılan bu araştırmada duygusal, bilişsel ve psikomotor olmak üzere 3 boyutlu tutum ölçeği kullanılmıştır. Araştırma ölçme aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğretmenlerin kişisel özellikleri, ikinci bölümde ise bilgisayar destekli eğitime ilişkin öğretmen tutumları yer almaktadır. Tutumlara sahip olma düzeyleri Likert tipi beşli derecelendirme ölçeğiyle toplanmıştır. Evrenin tümüne gidildiğinden araştırmanın örneklemi bulunmamaktadır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde, SPSS programı kullanılarak varyans analizi, Anova testi, ilişkisiz örneklemler t-testi, LSD çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır. Araştırmanın geçerlik ve güvenirlik katsayılarının belirlenmesinde Cronbach Alfa katsayısı ve Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Edirne ilinde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin duygusal, bilişsel ve psikomotor olmak üzere her üç boyutta yüksek düzeyde tutuma sahip oldukları tespit edilmiştir.
In this study, taking Edirne sample into consideration, approaches and attitudes of teology teachers( Religious Culture and Ethic course teachers) against computer enhanced teaching and the factors that affect these approaches have been examined. The teachers‟ attitude levels against computer enhanced teaching have been determined and it was researched that whether these attitudes vary according to independent arguments on the research scale. Thus, relational model screening has been employed in this thesis. There dimentional attitude scale (cognitive-emotioan-pyschomotor) has been employed in this research which was carried out to reveal the attitude levels of the teology teachers against computer enhanced teaching and to reveal the factors which make these attitudes vary. Research measuring tool is composed of two parts. The firs part covers the personal characteristics of the teachers while the second covers teachers‟ attitudes regarding computer enhanced teaching. The level of having attitude has been measured through five rating scale. A sample is not available in the population. In the process of anylyzing research data, by using SPSS anylysis of Variance, Anova Test, unrelated sample T- Test and LSD multiple comparison test have been carried out. In order to determine the reliability and validity coefficients Cronbach Alfa coefficient and Meyer- Olkin (KMO) have been used. According to the research results, it has been found out that the teology teachers who serve in the province of Edirne, have high level of attitude in each dimension (congnitive,emotional and pyschomotor)
URI: http://hdl.handle.net/11452/2879
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
262886.pdf2.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons