Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2874
Title: Türkiye'deki vergi denetim teknikleri ve bilgisayar destekli vergi denetimi
Other Titles: The tax audit technics in Turkey and the tax auditing supported with computer
Authors: Yüce, Mehmet
Yücelen, İsmail Hakkı
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
Keywords: E-Denetim
E-İnceleme
E-Devlet
E-Fatura
E-Defter
E-Belge
Bilgisayar
Teknoloji
E-Audit
E-Investigation
E-Government
E-Invoice
E-Account book
E-Document
Computer
Technology
Issue Date: 9-Oct-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yücelen, İ. H. (2009). Türkiye'deki vergi denetim teknikleri ve bilgisayar destekli vergi denetimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Devletin diğer kaynaklarını göz önüne aldığımız zaman en önemli finansman kaynağı vergidir. Devlet elde ettiği vergi gelirleri sayesinde kamunun finansmanına katkıda bulunur. Bunun yanı sıra devlet yine maliye politikası araçlarından en önemli yeri teşkil eden vergi politikası uygulamaları ile milli ekonomiye yön verir. Bu aşamada devletin vergi gelirlerini sağlıklı bir şekilde toplayabilmesi ve bunu kontrol edebilmesi büyük önem arz etmektedir. Çünkü aksi bir durumda devlet, elde etmesi gereken vergi gelirlerini elde edemeyecek, bu da bir yandan kamunun finansmanında önemli aksamalara sebebiyet verirken, diğer taraftan ekonomide kayıtdışılığa neden olacaktır.İşte bütün bu sebeplerden dolayı vergi denetimi devletler için vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada salt devletin çıkarları söz konusu olmamakta, aynı zamanda kayıtdışı ekonominin önlenmesi boyutuyla da bir yandan vergilemede adalet sağlanırken diğer taraftan da mükellefler için haksız rekabet durumu ortadan kalkmış olmaktadır.Vergi denetiminin önemli amaçları arasında mali amaç, ekonomik amaç ve sosyal amaçlar sayılabilir. Vergi denetimi geniş kapsamı ile gelirle alakalı olarak yapılan tüm denetimlerin bir yansıması olarak karşımıza çıkmakta iken, dar anlamda ise vergi incelemesi kavramı anlaşılmaktadır. Vergi denetim yöntemleri Türkiye'de uygulanan boyutları itibariyle çeşitler göstermekle birlikte nihai amaç kayıtların vergi yasalarına uygunluğunun kontrolü, düzeltilmesi ve doğruluğunun sağlanmasıdır. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa Ülkeleri'nde bu kriter göz önünde tutulmakla birlikte yöntem olarak bilgisayarlaşma etkisini göstermeye başlamıştır. Dijital teknolojinin yaygınlaşması ile beraber Bilgisayar Destekli Vergi Denetimine yönelik vergi mevzuatımızda ve diğer ilgili mevzuatlarda altyapı çalışmaları yapılmış, idari ve teknik konularda ise Gelir İdaresi Başkanlığımız birçok proje geliştirmiştir. Elektronik defter ve elektronik belgelerin uygulamaya geçmesi ile birlikte hem mükellefler hem de vergi idaresi açısından büyük kolaylıklar sağlanmış olacaktır. Bu sayede vergi denetimleri bilgisayar yardımı ile gerçekleştirilebilecek ve bu teknolojik kaynaklar sayesinde denetimler hem daha verimli hem de daha etkin olabilecektir.
When we took care of the other recources of the goverment, the most important financial recource is tax. The goverment contributes to finance of the public by means of the tax revenues which it obtanined. Furthermore, still the goverment directs the national economy with the applications of the tax policy which takes the most important part of the means of the public policy. In this respect it reserves a great importance that collecting the tax reveues of the goverment with a healthy way and controling this. Because in the opposite case government, cannot get the tax revenues which it have to be, so this occasions the important stalls of the finance of the public one way, on the other hand it will cause the unconcern in the economy.So because of all this reasons the tax auditing is looking to us that not abandon component for governments. Here there is not only the benefits of the governement, at the same time when the justice of the tax is supplying dimension of preventing of the unconcern economy the unjust competition case for taxpayers is removing also.It can be numbered that among the important aims of the tax auditing are fiscal aim, economic aim and social aims. While with its broad meaning tha tax auditing is looking to us that a reflection of all the audits making related to revenue, it is understanding that tax investigation concept on the scant meaning if. However the tax audit methods points varieties on its dimesions applying in Turkey the ultimate aim is controlling the appropriateness of the registry to the tax laws, correcting and providing its accuracy. Still in The United States of America and in The European States however this criterion is considered using the computer is has started to show its effect as method. With the expansion of the digital technology in our tax legislation and the the other related legislations through The Tax Auditing Supported With Computer infrastructure Works have been done, if on the subjects of administrative and technical Presidential of Revenue Administration has developed a lot projects. With beginning the application of the electronic book and electronic document for both amenables and tax authority great conveniences will be provided. In this wise the tax auditings will be achieved with the assistance of the computer and owing to this technological resources auditings will be both more effective and more active.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2874
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
240607.pdf6.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons