Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2866
Başlık: Öğrencilerin öğrenme ortamı koşulları ve matematiksel problem çözme başarılarına göre kullandıkları öz düzenleyici öğrenme stratejileri farklılıkları
Diğer Başlıklar: Students' differences of self regulated learning strategies according to the learning environment circumstances and mathematical problem solving success
Yazarlar: Altun, Murat
Yılmaz, Aslıhan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Öz düzenleyici öğrenme stratejleri
Öğrenme ortamı koşulları
Matematiksel problem çözme
Self regulated learning strategies
Learning environment circumstances
Mathematical problem solving
Yayın Tarihi: 28-Ağu-2009
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yılmaz, A. (2009). Öğrencilerin öğrenme ortamı koşulları ve matematiksel problem çözme başarılarına göre kullandıkları öz düzenleyici öğrenme stratejileri farklılıkları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Günümüzde değişimin eskiye göre çok hızlanması, son dönemlerinde yaşam boyu öğrenme (life long learning) kavramını, bu anlayışta öğrenme stratejilerinin önemini artırmıştır. Problem çözme becerileri bir yeterlik olarak zorluklarla baş etmenin, strateji olarak da sürekli ve nitelikli öğrenmenin temel dayanağıdır. Bu çalışma esas itibariyle bireylerin, öğrenmelerini organize etmede kullandıkları öz düzenleyici öğrenme stratejilerinin öğrenme ortamı koşulları ve matematiksel problem çözme başarılarına göre nasıl değiştiğini gösterme, bireysel farklılıkları ortaya koyma ile ilgilidir. Bu durumu ortaya koymak için; çalışma nitel yöntemlerle yapılmıştır. Öğrencilerin içinde bulundukları öğrenme ortamı koşullarının, sosyoekonomik düzeyin, matematiksel problem çözme başarısının kullandıkları öz düzenleyici öğrenme stratejilerinde belirleyici olduğu, genel benzerlikler olmasına rağmen bulunan öğrenme ortamı koşuluna, içinde yaşanılan sosyoekonomik düzeye ve matematiksel problem çözme başarısındaki farklılıklar kaynaklı çeşitli stratejilerin kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Life long learning and learning strategies concepts importances have increased because of the speed of change in nowadays. Problem-solving skills are the fundamental basis to deal with difficulties as a competence. Problem solving strategies are also fundamental base on a continuous and qualified learning. Basically, this study is related with individuals? self regulated strategies change, which organizes to learn, according to the learning environment circumstances and mathematical problem solving success and individuals? diversity on this subject. To put this situation, work has been done with qualitative methods. Students? learning environment circumstances, socioeconomic level, mathematical problem solving success are deterministic in the usage of self regulated strategies, although general similarity of individuals? usage of self regulated strategies, according to the results that have been reached, different strategies are used due to the learning environment circumstances, socio-economic level and mathematical problem-solving success.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2866
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
240606.pdf1.8 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons